Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen blev oprettet den 1. januar 2019 som led i, at ’lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet’ trådte i kraft. Ungekriminalforsorgens opgave er at føre tilsyn med, at børn og unge mellem 10 og 17 år efterlever de straksreaktioner og forbedringsforløb, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

Børn og unge mellem 10 og 17 år, der har fået tildelt en straksreaktion eller et forbedringsforløb af Ungdomskriminalitetsnævnet, bliver tilknyttet en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen. Den ungetilsynsførende vil løbende indkalde barnet/den unge og forældrene til tilsynssamtaler. Derudover vil den ungetilsynsførende kontrollere, at de foranstaltninger som Ungdomskriminalitetsnævnet har fastsat bliver iværksat af kommunen og overholdt af barnet/den unge.

I nedenstående video og pjece kan du få mere viden om, hvad Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen er:

Når du er indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet

 

Hvis du er fagprofessionel og ønsker mere viden til baggrund mv., kan du endvidere anvende nedenstående guide til materialet, som folder nogle af elementerne ekstra meget ud.

Vejledningsark til fagprofessionelle

Ungekriminalforsorgen København
Kristine Berg 6
2100 København Ø
Ungekriminalforsorgen.kobenhavn@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Næstved
Møllegade 3c, 1. sal
4700 Næstved
Ungekriminalforsorgen.naestved@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding
Ungekriminalforsorgen.kolding@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Aarhus
Åboulevarden 70
8000 Aarhus C
Ungekriminalforsorgen.aarhus@krfo.dk

Hovedtelefonnummer 7255 5300. Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.

Der vil være et tæt tilsyn med barnet/den unge, der er pålagt en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb.

Den første tilsynssamtale afholdes senest 7 dage efter nævnsmødet. Her deltager den ungetilsynsførende og en repræsentant fra kommunen samt eventuelle andre relevante personer. Senest 14 dage efter den første samtale skal der afholdes endnu en. Herefter afholdes der samtaler mindst hver 14. dag. Samtalerne afholdes som udgangspunkt hos ungekriminalforsorgen.

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunernes personrettede tilsyn.

Ud over tilsynssamtalerne vil den ungetilsynsførende også kontrollere, at barnet eller den unge deltager i de foranstaltninger, som er beskrevet i nævnets afgørelse. Det kan f.eks. være at kontrollere, at barnet eller den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt eller møder op til fodboldtræning.

Hvis Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse ikke bliver fulgt, indberetter ungekriminalforsorgen sagen til kommunen og nævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Nævnet er uafhængigt af andre myndigheder og består af tre medlemmer:

  1. En formand eller næstformand (dommer)
  2. En repræsentant fra politiet
  3. En repræsentant fra kommunen

Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe en afgørelse om, hvilke foranstaltninger barnet/den unge skal gennemføre i en tidsbestemt periode.

En afgørelse fra nævnet kan bestå af to elementer:

  1. En straksreaktion
  2. Et forbedringsforløb

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde. Formålet med reaktionen er at gøre den skete skade god igen. Eksempler på straksreaktioner er oprydning på skole efter hærværk, rengøring af trappeopgange eller renholdelse af offentlige parker eller pladser.

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb. Det fastlægges på baggrund af barnets/den unges situation og sagens omstændigheder. Forløbet kan bestå af en eller flere foranstaltninger, f.eks. faste hjemmetider, ophold på et uddannelsessted eller misbrugsbehandling.

I hele perioden fører ungekriminalforsorgen tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever straksreaktionen og/eller forbedringsforløbet.

Når Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse, skal de enkelte elementer af afgørelsen iværksættes. Det er barnets/den unges kommune, der har ansvaret for, at det sker.

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunens personrettede tilsyn. Kommunen skal blandt andet løbende vurdere, om de fastsatte foranstaltninger er rigtige for barnet/den unge. Kommunen og ungekriminalforsorgen vil koordinere myndighedsopgaven omkring barnet/den unge. Mindst en gang om måneden vil de udveksle informationer, der er nødvendige for tilsynet med barnet/den unge.

Tilsyn med barnet/den unge føres således af både ungekriminalforsorgen og kommunen.

Den 29. juni 2018 præsenterede regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer med fokus på både den brede forebyggende indsats for alle børn og unge og de børn og unge, der har det sværest og er på vej ud i en meget alvorlig kriminel løbebane.

Ét af initiativerne i reformen er oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.