Kriminalforsorgen > Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen

Sløret sort-hvidt billede af et barn

Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet/den unge (10-17-årige) følger den afgørelse, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet.

Barnet/den unge bliver tilknyttet en ungetilsynsførende fra ungekriminalforsorgen, som fører tilsyn med, at barnet/den unge følger nævnets afgørelse. Ungekriminalforsorgens tilsyn består dels af en række tilsynssamtaler med barnet/den unge (og dennes forældre), dels af en række kontroller af at barnet/den unge gennemfører de foranstaltninger, som er beskrevet i afgørelsen.

Den ungetilsynsførende vil være til stede ved mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor barnet/den unge (og dennes forældre) vil modtage tid og sted for den første tilsynssamtale. Samtalen skal afholdes senest 7 dage efter nævnsmødet.

Tilsynssamtalerne afholdes som udgangspunkt hos ungekriminalforsorgen, som har lokaler i København, Næstved, Kolding og Aarhus.

Adresser og kontakt

Ungekriminalforsorgen København
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Ungekriminalforsorgen.kobenhavn@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Næstved
Møllegade 3c, 1. sal
4700 Næstved
Ungekriminalforsorgen.naestved@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding
Ungekriminalforsorgen.kolding@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Aarhus
Åboulevarden 70
8000 Aarhus C
Ungekriminalforsorgen.aarhus@krfo.dk

Hovedtelefonnummer 7255 5300. Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.

Tilsyn og kontrol

Der vil være et tæt tilsyn med barnet/den unge, der er pålagt en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb.

Den første tilsynssamtale afholdes senest 7 dage efter nævnsmødet. Her deltager den ungetilsynsførende og en repræsentant fra kommunen samt eventuelle andre relevante personer. Senest 14 dage efter den første samtale skal der afholdes endnu en. Herefter afholdes der samtaler mindst hver 14. dag. Samtalerne afholdes som udgangspunkt hos ungekriminalforsorgen.

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunernes personrettede tilsyn.

Ud over tilsynssamtalerne vil den ungetilsynsførende også kontrollere, at barnet eller den unge deltager i de foranstaltninger, som er beskrevet i nævnets afgørelse. Det kan f.eks. være at kontrollere, at barnet eller den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt eller møder op til fodboldtræning.

Hvis Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse ikke bliver fulgt, indberetter ungekriminalforsorgen sagen til kommunen og nævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Nævnet er uafhængigt af andre myndigheder og består af tre medlemmer:

  1. En formand eller næstformand (dommer)
  2. En repræsentant fra politiet
  3. En repræsentant fra kommunen

Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe en afgørelse om, hvilke foranstaltninger barnet/den unge skal gennemføre i en tidsbestemt periode.

En afgørelse fra nævnet kan bestå af to elementer:

  1. En straksreaktion
  2. Et forbedringsforløb

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde. Formålet med reaktionen er at gøre den skete skade god igen. Eksempler på straksreaktioner er oprydning på skole efter hærværk, rengøring af trappeopgange eller renholdelse af offentlige parker eller pladser.

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb. Det fastlægges på baggrund af barnets/den unges situation og sagens omstændigheder. Forløbet kan bestå af en eller flere foranstaltninger, f.eks. faste hjemmetider, ophold på et uddannelsessted eller misbrugsbehandling.

I hele perioden fører ungekriminalforsorgen tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever straksreaktionen og/eller forbedringsforløbet.

Samarbejde med kommunen

Når Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse, skal de enkelte elementer af afgørelsen iværksættes. Det er barnets/den unges kommune, der har ansvaret for, at det sker.

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunens personrettede tilsyn. Kommunen skal blandt andet løbende vurdere, om de fastsatte foranstaltninger er rigtige for barnet/den unge. Kommunen og ungekriminalforsorgen vil koordinere myndighedsopgaven omkring barnet/den unge. Mindst en gang om måneden vil de udveksle informationer, der er nødvendige for tilsynet med barnet/den unge.

Tilsyn med barnet/den unge føres således af både ungekriminalforsorgen og kommunen.

Lovgrundlag

Den 29. juni 2018 præsenterede regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer med fokus på både den brede forebyggende indsats for alle børn og unge og de børn og unge, der har det sværest og er på vej ud i en meget alvorlig kriminel løbebane.

Ét af initiativerne i reformen er oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

Loven samt andre relevante dokumenter vil blive gjort tilgængelige snarest.