Kriminalforsorgen > Straf > Tilsyn > Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalforsorgen har en lang tradition for kriminalpræventivt arbejde. Vi samarbejder med skoler, politi og kommunale myndigheder om at forhindre kriminalitet og om at planlægge udslusningen fra fængslerne. Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) spiller en stor rolle i dette arbejde.

SSP og SSP+ for børn og unge

SSP-arbejdet (skole, sociale myndigheder og politi) og SSP+-arbejdet (18-25-årige) er kriminalpræventive programmer rettet mod børn og unge, og alle KiF-afdelinger indgår i samarbejdet med de andre myndigheder. Desuden deltager afdelingerne i de eksisterende ungesamråd i politikredsene.

Den daglige direkte kontakt med børn, unge, forældre, borgere mv. i skoler, klubber og lignende udføres af lokale kriminalpræventive enheder. Her skal det praktiske samarbejde stå sin prøve og fungere for, at arbejdet skal have en kriminalpræventiv effekt.

Erfaringerne fra det lokale arbejde samles af lokalråd, der dækker en kommune. Lokalrådene leder, koordinerer og følger op på indsatsen. Den centrale ledelse foretages i et kredsråd, hvor den øverste ledelse fra politi, kommuner og kriminalforsorg lægger en samlet og gensidigt forpligtende samarbejdsplan.

Mentorprogram for unge

Unge med brug for støtte, for eksempel efter et fængselsophold, kan få hjælp fra kriminalforsorgens mentorordning, som er koordineret af KiF.

Den unge, mentoren og kriminalforsorgen udarbejder en handleplan i samarbejde. Her står det, hvilke planer den unge har, hvilke mål han/hun ønsker at nå, og hvilke opgaver mentoren har. Opgaverne kan være meget forskellige, men falder i tre grupper:

  • Praktisk hjælp, f.eks. at hjælpe den unge til en struktureret hverdag – f.eks. at finde skole, arbejde eller bolig
  • Kommunikationshjælp, f.eks. at hjælpe den unge i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer.
  • Personlig hjælp, f.eks. rådgivning og samtale om arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtillid, få styr på følelsesliv eller forhold til familien, oparbejde socialt netværk, blive bevidst i forhold til kriminalitet, opbygge ansvarlighed i forhold til eget liv og lignende.

Målgruppen for mentorordningen er primært unge i aldersgruppen 15-25 år, men også personer over 25 år kan få en mentor. Man kan få en mentor både under afsoning og på fri fod. Den unge kan selv søge om at få en mentor, men Kriminalforsorgens personale kan også komme med forslaget.

PSP-samarbejde

Kriminalforsorgen er i flere politikredse involveret i PSP-samarbejdet, som er et forum, hvor politi, sociale myndigheder og psykiatrien kan diskutere og koordinere indsatsen over for særligt udsatte borgere.

Kriminalforsorgen (KiF) har i forvejen tilsynsforpligtelsen med bl.a. psykisk syge kriminelle, og har derfor kontakt til og koordination med psykiatrien og de sociale myndigheder. PSP-samarbejdet skal sikre, at de særligt udsatte får et velkoordineret tilbud fra myndighederne og bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSP-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. I PSP-regi kan myndighederne drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager.

En sag vil typisk blive bragt op i PSP-regi, hvis den primære myndighed ikke føler sig klædt på til at løse opgaven alene og derfor finder det påkrævet at gøre andet og mere for borgeren. I PSP-sager er der ofte tale om borgere, som har flere forskellige problemer og mangler ressourcer til at selv at forbedre deres egen situation.