Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Ud af kriminalitet > Samarbejde med kommunerne

Samarbejde med kommunerne

Når en indsat skal løslades, er der en række forhold, der skal være på plads. Tag over hovedet og penge at leve for er to af de vigtigste. At sikre det kræver et koordineret samarbejde mellem Kriminalforsorgen og den kommune, borgeren skal bo i.

Kriminalforsorgen har samarbejdsaftaler med alle landets kommuner. Det er Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), der forestår det lokale samarbejde. Nedenfor findes  generelle informationer om procedurerne, og du finder derudover kontakter til de enkelte kommuner. Ændringer og forslag kan sendes til god.losladelse@krfo.dk

Under fanen ”Relevante dokumenter til myndighedssamarbejde” finder du informationsmateriale om kriminalforsorgens arbejdsområder, arbejdsprocesser og dokumenter til brug for arbejdet i praksis.

Kriminalforsorgen udarbejdede i 2016 en analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. Analysen findes her. Erfaringerne viser, at et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne er vigtigt for at forhindre ny kriminalitet, både når det gælder udslusning fra fængslerne og tilsyn med dømte på fri fod.

 

 

Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ærø Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fanø Kommune Favrskov Kommune Faxe Kommune Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Greve Kommune Gribskov Kommune Guldborgsund Kommune Haderslev Kommune Halsnæs Kommune Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune Hvidovre Kommune Ikast-Brande Kommune Ishøj Kommune Jammerbugt Kommune Kalundborg Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Langeland Kommune Læsø Kommune Lejre Kommune Lemvig Kommune Lolland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Mariagerfjord Kommune Middelfart Kommune Morsø Kommune Næstved Kommune Norddjurs Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odder Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Rødovre Kommune Rudersdal Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Sønderborg Kommune Stevns Kommune Struer Kommune Svendborg Kommune Syddjurs Kommune Tårnby Kommune Thisted Kommune Tønder Kommune Vallensbæk Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Vordingborg Kommune

Når en borger varetægtsfængsles eller indsættes i fængsel, får hjemkommune, folkeregisteret og evt. Udbetaling Danmark besked fra kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen underretter kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension underretter kriminalforsorgen både kommunen og Udbetaling Danmark.

Se nærmere her

Kriminalforsorgen sørger også for, at den indsatte om nødvendigt søger om fritagelse for Digital Post eller om læseadgang for en pårørende. Se blanket til fritagelse for Digital Post her og blanket til læseadgang for pårørende her.

Personundersøgelser (§ 808)

Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse med samtykke fra borgeren bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

Kriminalforsorgen laver handleplaner for alle dømte og varetægtsarresterede klienter med en indsættelse over syv hverdage. Handleplanen er det bærende redskab i arbejdet med klienterne og i myndighedssamarbejdet. Samarbejdet mellem kommunerne og kriminalforsorgen sker derfor med afsæt i klienternes handleplaner.

Løsladelse fra varetægtsfængsling

Politiet, kommunen og kriminalforsorgen samarbejder om støtte til borgere, der har akut brug for hjælp efter varetægtsfængsling. Hjælpen kan være samtaler eller aftaler om økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.

Politiet sikrer, at der ved akut løsladelse tages stilling til, om personen har brug for hjælp, og at kommunen i så fald kontaktes. Den løsladte gøres bekendt med dette, og der formidles kontakt til sagsbehandleren.

Indsatte i varetægt får forud for løsladelsen udleveret relevante kontaktoplysninger til kommunen. Blanketten til udlevering af kontaktoplysninger findes her

Løsladelse fra afsoning

Kriminalforsorgen kontakter kommunens social- og ydelsescenter mindst tre uger før løsladelse, så der sikres sociale ydelser og møde i jobcenteret. Desuden sendes der underretning til kommunen i forskellige tilfælde.

Se nærmere her

Indsatte afsoning får forud for løsladelsen udleveret relevante kontaktoplysninger til kommunen. Blanketten til udlevering af kontaktoplysninger findes her

Samarbejdet mellem kommunerne og kriminalforsorgen baseres på metodeværktøjet Køreplan for God Løsladelse.

Hent Køreplan for God Løsladelse

Alle landets politikredse har en lokal exit-enhed for rocker- eller bandetilknyttede, der ønsker at forlade miljøet. Enheden består af repræsentanter fra politiet, kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

Kriminalforsorgen deltager i KSP-samarbejdet, der sikrer, at vi hurtigt og smidigt kan udveksle oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet. Formålet er at skabe en koordineret indsats over for personer, der løslades fra fængsel mv., og dermed sikre, at disse personer hjælpes videre på den rigtige måde, og for at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet.

KiF har sekretariatsfunktionen for myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor kontakte KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne kan også kontakte det fængsel, hvor klienten opholder sig.

Ungekriminalforsorgen samarbejder med landets kommuner om børn/unge i alderen 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet/den unge overholder sit forbedringsforløb og/eller sin straksreaktion, samt at kommunen iværksætter de foranstaltninger som er indeholdt i nævnsafgørelsen. Kommunen fører det personrettede tilsyn, og vurderer om de fastsatte foranstaltninger er meningsfulde.

Du kan læse mere om Ungekriminalforsorgen på:
https://www.kriminalforsorgen.dk/ungekriminalforsorgen/

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr. 1064 af 21. august 2018

Lov om Det Centrale Personregister, LBK nr. 646 af 2. juni 2017

Straffuldbyrdelsesloven §§ 31, stk. 2, 82 stk. 2 og 95 stk. 2

Lov om social service § 140 og § 141. LBK nr. 1114 af 30. august 2018

Cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, CIR nr. 87 af 9. august 1985

Cirkulære om ændring af cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, CIR nr. 11320 af 24. oktober 1988

Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse, CIS nr. 11319 af 19. august 1994

Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus. BEK nr. 1765 af 15. december 2015

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper §§ 1 og 3 stk. 1, 2 og 3. BEK nr. 642 af 15. juni 2006

Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte. BEK nr. 421 af 9.april 2015

Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner (handleplanscirkulæret), CIR1H nr. 9554 af 19. juni 2017

Vejledning om udarbejdelse af handleplaner (handleplansvejledningen). VEJ nr. 9555 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen). BEK nr. 869 af 25. juni 2018 

Retsplejelovens § 808

Straffelovens § 80

Du kan i de følgende dokumenter finde oplysninger om kriminalforsorgens arbejdsområder, arbejdsprocesser og dokumenter til brug for arbejdet i praksis.

  • Guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende varetægtsarrestanter se her .
  • Guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende afsonere se her.
  • Informationsmateriale til andre myndigheder om kriminalforsorgen se her.