Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Ud af kriminalitet

Ud af kriminalitet

Den resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund.

Kriminalforsorgens formål er at bidrage til et samfund med mindre kriminalitet. Derfor gør vi en målrettet indsats for at resocialisere de dømte og hjælpe dem til at klare en fremtid på den rette side af loven.

Handleplan

Vi udarbejder en handleplan for alle dømte bortset fra dem, der afsoner i fodlænke. Handleplanen er et redskab i arbejdet med at planlægge en koordineret og systematisk indsats både under afsoningen/tilsynsperioden og – for så vidt angår afsonere, der ikke er dømte til udvisning – for tiden efter denne.

Det er en grundlæggende tanke i handleplansarbejdet, at det foregår i et aktivt og fortløbende samarbejde med den dømte, således at denne gives medansvar for planlægning og tiltag under og efter afsoningen.

Risiko- og behovsvurdering

Planen er baseret på en vurdering af, hvor stor den dømtes risiko er for at begå kriminalitet igen efter udstået straf. På den måde sørger vi for, at ressourcer og indsatser målrettes til dem, der har det største behov.

Vi arbejder efter de såkaldte ”LS/RNR-principper” i det daglige arbejde med de dømte. Det er system, der er udviklet i Canada, som inddeler klienterne i hovedgrupper af høj, mellem eller lav risiko for tilbagefald. Principperne anvendes både i fængslerne og over for dømte i tilsyn.

LS/RNR står for Level of Service/ Risk – Need – Responsivity og henviser til graden af støtte, der skal til for at hjælpe den dømte.

MOSAIK
For dømte med vilkår om tilsyn vil LS/RNR-vurderingen ofte udmøntes i tilsynsmodellen MOSAIK (Motiverende Samtaleintervention i Kriminalforsorgen). Det er en struktureret tilsynsmodel med en fast samtalestruktur og en række interventionsøvelser. Målet med MOSAIK er at skabe motivation for forandring og styrke den dømtes færdigheder i leve et liv uden kriminalitet.

Få mere information om tilsyn

Den gode løsladelse

Hvis man skal ud af kriminalitet, er det vigtigt, at der er noget at vende hjem til efter afsoning, også efter en varetægtsfængsling. Derfor samarbejder vi med alle landets kommuner for at sikre, at både afsonere og varetægtsfængslede ved, hvor de kan søge hjælp og støtte efter løsladelsen.

Læs mere om samarbejde med kommunerne

EXIT – for dømte fra bander og rockergrupper

Exit er et tilbud, der skal hjælpe indsatte ud af rocker- og bandemiljøet. Man kan begynde et exitforløb, både mens man er varetægtsfængslet og under afsoning.

For indsatte er det alene kriminalforsorgen, der har ansvaret for arbejdet med exit. Der er en central exitenhed i direktoratet og lokale exitansvarlige i alle fængsler, arresthuse og pensioner. Det er direktoratets exitenhed, der vurderer og beslutter, om en indsat er motiveret og egnet til at komme i exit under en indsættelse.

At forlade rocker- og bandemiljøet er en grundlæggende ændring af ens liv og adfærd. Det er en langvarig proces, og exitforløbet planlægges individuelt efter den enkeltes afsoningsforløb, situation og behov.

Når den indsatte skal løslades, overdrager kriminalforsorgen sagen til den lokale exitenhed. Denne enhed består af Kriminalforsorgen i Frihed, politi og kommune.

Læs om exit på fri fod