Indsattes rettigheder

Indsatte har samme rettigheder som andre borgere, bortset fra bevægelsesfrihed. Det vil sige, at man har ret til at deltage i valg og lovlig politisk aktivitet, deltage i den offentlige debat og lignende.

Som indsat har man altid ret til at udtale sig, før ens sag bliver behandlet. Afslag på ansøgninger skal normalt begrundes og afgives skriftligt. Der er dog særlige regler på nogle områder. Man har bl.a. ikke ret til at se dokumenter om, hvorfor man bliver indsat i et bestemt fængsel, flyttet mellem fængsler eller udelukket fra fællesskab med andre indsatte. Man kan derfor heller ikke altid få en fuld begrundelse for beslutningen.

Man har ret til uoverværet besøg fra sin forsvarer i den sag, man er dømt i, eller andre aktuelle straffesager, man er part i. Det samme gælder besøg fra andre advokater, der kan beskikkes som offentlige forsvarere.

Talsmand

De indsatte har mulighed for at påvirke hverdagen i fængslet. Det sker blandt andet ved at vælge talsmænd.

Klagemuligheder

Man kan klage over visse af kriminalforsorgsområdets afgørelser til Direktoratet for Kriminalforsorgen. De af områdets afgørelser, som ikke kan påklages til direktoratet, samt direktoratets afgørelser kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede området eller direktoratet om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt.

I nogle sager kan man gå til retten. Det gælder bl.a. spørgsmål om

  • beregning af straftiden
  • afslag på prøveløsladelse efter afsoning af to tredjedele af straffen
  • visse afgørelser om forhold i fængslet, fx hvis man har fået konfiskeret ting af større værdi.

Behandling af personlige oplysninger

Kriminalforsorgen indsamler og behandler personlige oplysninger om den enkelte indsatte i institutionerne elektronisk. Behandlingen sker efter reglerne i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, f.eks. kommunen eller politiet. Ifølge loven har den indsatte ret til at

  • bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om den pågældende,
  • bede om at få berigtiget oplysninger, der er forkerte, eller få fuldstændiggjort oplysninger, der er ufuldstændige,
  • bede om at få slettet oplysninger, hvis de ikke er relevante for fuldbyrdelsen af en straf, og
  • klage til Datatilsynet over behandlingen af oplysningerne.