Jyderup Fængsel

Jyderup Fængsel har 162 pladser, hvor de fleste er i åbne afdelinger. 24 pladser er reserveret til kvinder i en lukket afdeling.

Fængslet modtager som udgangspunkt domfældte mænd fra den lokale region, men behandlingsafdelingen og afdelingen for de helt unge, modtager indsatte fra hele landet. Fængslet har også indsatte med længere straffe fra de lukkede fængsler, som er nået så langt i deres afsoningsforløb, at de vurderes at være klar til at afsone under mere åbne forhold.

Det var i 2018, at den lukkede afdeling med 24 pladser blevet reserveret til kvindelige afsonere og arrestanter, og i 2020 bliver Jyderup Fængsel rent kvindefængsel.

Jyderup Fængsel er en del af Institution Jyderup, som også består af Nykøbing Fængsel. Institutionschef er Ole Hansen.

Læs Tilsynsrapport for Jyderup Fængsel og Resumé af påbud.

Arbejde

Der er mulighed for at arbejde i produktionskøkken, grønne områder, vedligeholdelse, serviceopgaver og montageopgaver i Jyderup Fængsel.

Uddannelse

Jyderup fængsel har Forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), deltidsundervisning i almindelige skolefag og IT, engelsk basis, dansk, matematik og samfundsfag på G niveau.  Dertil er der kompetencegivende AMU-kurser, og kompetencegivende grundforløb i fagene bygningsmaler og gastronomi.

Behandling

Jyderup Fængsel tilbyder alkohol- og misbrugsbehandling, det kognitive færdighedsprogram, Anger Management, Booster, Nye Veje i form af enkeltmandsundervisning samt Voldsforebyggelsesprogrammet.

Afdelinger

Modtagelsesafdeling 12 pladser
Almindelig åben afdeling 69 pladser
Behandlingsafdeling 38 pladser
Kontraktafdeling 14 pladser
Afdeling for 15-17-årige indsatte 5 pladser
Lukket kvindefængsel/arresthus 24 pladser.

50 af pladserne er indrettet på en sådan måde, at de helt eller delvist kan ændres fra åbent til lukket fængsel eller omvendt.

Besøg og udgang

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Ansøgning om besøgstilladelse

Tidsbestilling

Tirsdage kl. 15.00-20.00, andre hverdage 20.15-21.00 på tlf. 7255 2314.

Besøgstider lange besøg:

Hverdage: 15.15-17.30 og 18.00-20.15

Weekend: 10.00-13.00, 13.30-16.30 og
17.00-20.00

Besøgstider korte besøg:

Hverdage: 15.15-16.45 (fredag 15:30-16:30), 17.15-18.30 og 19.00-20.15

Weekend: 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30, 16.00-17.30 og 18.00-20.00

Udgang

Ved udgang skal Ansøgning om udgang og Bekræftelse fra udgangsadressaten udfyldes.

Overførsel af penge til indsat

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, indsatnr., afdeling og afsenders navn i tekstfeltet.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:

Reg.nummer 0216, kontonummer 4069 142 494.

Ved overførsel fra udlandet skal du anføre:

IBAN DK41 0216 4069 1424 94, Swift DABADKKK

I løbet af et år indsættes der ca. 450 personer i Jyderup Fængsel.

Fængslet, som er det “yngste” af de åbne fængsler, blev taget i brug i 1988, og på det tidspunkt var der 109 pladser. Der er løbende blevet bygget til, så fængslet i dag har 162 pladser.

162 pladser i alt
450 indsættelser
105 ansatte