Gå til indhold

Søgeresultater for:

Etnicitet og statsborgerskab 2014

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund.

Vejle Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vejle Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet

Viborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Viborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om langtidsafsonere

Rapporten omhandler langtidsafsonere og er en del af klientundersøgelsen 2011. Langtidsafsonerne belyses i forhold til en lang række forhold såsom kriminalitet, psykiske lidelser og diverse baggrundsfaktorer. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2014 (marts)

Screening af indsatte for somatiske sygdomme – en undersøgelse af Kriminalforsorgens sundhedsbetjening og de indsattes helbredstilstand

Undersøgelsen omhandler et forsøg med screening af ny-indsatte klienter for somatiske sygdomme, som Kriminalforsorgen iværksatte i 2012 efter anbefaling fra Europarådets Komité til Forebyggelse af tortur (CPT). Der præsenteres resultater både vedr. effekten af at indføre generelle helbredsundersøgelser i Kriminalforsorgen og vedr. sygdomsforekomsten blandt Kriminalforsorgens klienter. Natalia Bien, Knud Christian Christensen og Peter Løvgreen. Analyse & Evaluering 2015 (august)

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om kvinder

Rapporten omhandler kvindelige klienter i Kriminalforsorgen. I rapporten belyses kvindernes personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold, og den omfatter alle kvinder, der var registreret i Kriminalforsorgens klientsystem d. 31. januar 2011. Rapporten er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Nadja Lund-Sørensen og Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2014 (september)

Evaluering af pilotprojekt med modtagelsesafdeling i Statsfængslet ved Sønder Omme

Rapporten omhandler et pilotprojekt om en modtagelsesafdeling på Statsfængslet ved Sdr. Omme. Rapporten er en erfaringsopsamling, der belyser styrker og udfordringer i forbindelse med etableringen af modtagelsesafdelingen. Formålet med undersøgelsen har således været at indsamle erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med udmøtningen af flerårsaftaleprojektet om at etablere modtagelsesafdelinger eller -procedurer på samtlige fængsler. Susanne Clausen og Dorte Stenbæk Bentsen. Straffuldbyrdelseskontoret 2014 (november)

Evaluering af videreuddannelse af undervisere på erhvervsuddannelsesområdet

Rapporten er en temaanalyse i en evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Temanalysens genstandsfelt er en delindsats i projektet, der handler om at videreuddanne ansatte i Kriminalforsorgen, så de kan undervise de indsatte i fængslerne på erhvervsuddannelsesforløb. Der findes også en samlet evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte: ’Mere kompetencegivende og målrettet uddannelse i fængslerne’ (2016). Dorte Stenbæk Bentsen. Analyse & Evaluering 2014 (oktober)

Brugerundersøgelsen 2015 – Fodlænkeafsonere

Undersøgelsen belyser afsoningsforholdene under Kriminalforsorgens Intensiv Overvågning set fra fodlænkeafsonernes perspektiv, og baserer sig blandt andet på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2015. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2016 (april)

Brugerundersøgelsen 2015 – Fængsler og arresthuse

Denne undersøgelse præsenterer de samlede resultater fra brugerundersøgelsen 2015. Brugerundersøgelsen er en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som Kriminalforsorgen har gennemført for tredje år i træk. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2016 (januar)