Personoplysninger

Kriminalforsorgen varetager en række opgaver på det retshåndhævende område. Det gælder navnlig fuldbyrdelse af straf. Derudover er det blandt andet opgaver i forbindelse med forebyggelse af ny kriminalitet.

Som led i varetagelse af de opgaver behandler vi personoplysninger om dig, som er dømt, varetægtsfængslet eller sigtet. Vi behandler i den forbindelse også oplysninger om dig, som er pårørende, besøgende eller eksempelvis advokat.

Behandlingen af dine oplysninger sker i henhold til retshåndhævelsesloven og efter reglerne i blandt andet straffuldbyrdelsesloven og retsplejeloven.

Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, for eksempel politiet, anklagemyndigheden, din kommune eller et misbrugsbehandlingscenter.

Dine oplysninger kan også i visse tilfælde videregives til et land uden for EU. Det gælder navnlig, hvis du er udenlandsk statsborger eller ikke har bopæl i Danmark. Det kan for eksempel ske til myndighederne i dit hjemland som led i udvisning, overførsel til afsoning af straf i hjemlandet, ved prøveløsladelse eller i forbindelse med tilsyn.

Kriminalforsorgen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er kriminalforsorgens ansvar, at dine personoplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love.

Som dataansvarlig er det kriminalforsorgen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til for eksempel at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at:

  • bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig
  • bede om at få berigtiget oplysninger, der er forkerte, eller få fuldstændiggjort oplysninger, der er ufuldstændige
  • bede om at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  • bede om at få slettet oplysninger om dig
  • klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger
  • bede Datatilsynet om at udøve dine rettigheder i forbindelse med en sag, hvor kriminalforsorgen har truffet afgørelse om at begrænse dine rettigheder til indsigt, udsættelse og begrænsning.

Kontakt for anmodninger om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning:

Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Strandgade 100,
1401 København K.
Att. Center for Straffuldbyrdelse

Du kan også sende en mail via din digitale postkasse på www.borger.dk. Under modtagere vælger du Kriminalforsorgen/Direktoratet for Kriminalforsorgen/Center for Straffuldbyrdelse.

Du kan klage over kriminalforsorgens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kriminalforsorgens databeskyttelsesrådgiver

Kriminalforsorgen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal vejlede kriminalforsorgen om behandling af personoplysninger og efterse, at kriminalforsorgen overholder reglerne for databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan også oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i forhold til kriminalforsorgens behandling af dine personoplysninger.

Henvendelser til databeskyttelsesrådgiveren kan sendes til:

Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Strandgade 100,
1401 København K.
Att. Databeskyttelsesrådgiveren

Du kan også sende en mail via din digitale postkasse på www.borger.dk. Under modtagere vælger du Kriminalforsorgen/Direktoratet for Kriminalforsorgen/Databeskyttelsesrådgiveren.

Du har også mulighed for at skrive til kriminalforsorgens databeskyttelsesrådgiver via adressen databeskyttelsesraadgiver@krfo.dk. Vær dog opmærksom på, at du af sikkerhedsmæssige årsager ikke bør sende følsomme personoplysninger via almindelig mail.