Gå til indhold

Flerårsaftaler og mål

Flerårsaftalen for kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven.

Flerårsaftalen beskriver, hvilke projekter og tiltag der skal gennemføres i den pågældende aftaleperiode. Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i kriminalforsorgen.

Driftsmålene tager afsæt i kriminalforsorgens overordnede formål og hovedopgave, mens udviklingsmålene hovedsageligt vedrører de konkrete initiativer, som følger af flerårsaftalen.

Flerårsaftale 2022-25
Mål- og resultatplan 2022

2018-21:
Strategi 2021
Kommunikationsstrategi 2021
Flerårsaftale 2018-21
Udviklingsplan 2018-21
Mål- og resultatplan 2018
Mål- og resultatplan 2019
Mål- og resultatplan 2021

Du kan finde tidligere flerårsaftaler under udgivelser.

Øvrigt materiale om flerårsaftaler kan rekvireres ved henvendelse til kls@krfo.dk.

Fokusområder i 2018-2021

Flerårsaftalen for 2018-21 skal være med til at danne rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som er kendetegnet ved en høj sikkerhed samt en moderne og omkostningseffektiv organisation. I aftalen er der særlig fokus på følgende områder:

  • Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte – ved bl.a. anskaffelse af nyt sikkerhedsudstyr, styrkelse af personaleindsatsen ved etablering af to forstærkningshold og styrket fokus på systematisk supervision og opfølgning efter voldsepisoder
  • En styrket indsats mod bandemedlemmer – ved bl.a. at øge personaleindsatsen på de afdelinger i fængsler og arrester, som er særligt præget af bandemedlemmer, øget sektionering og styrket exitarbejde for indsatte med tilknytning til bandegrupperinger
  • En styrket indsats over for kriminelle udlændinge – ved bl.a. at etablere et udvisningsfængsel og at intensivere arbejdet med overførsel af udviste kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemland
  • Mere konsekvens og mindre tilbagefald – ved bl.a. at gennemføre et eftersyn af de nuværende disciplinærsanktioner, fortsætte fokus på evidensbaserede indsatser samt skærpe sanktionerne ved udgangsmisbrug
  • Modernisering og fremtidssikring af afsoningen – ved etablering af et kvindefængsel samt indlede arbejdet omkring etablering af et områdearresthus omkring København
  • En fortsat modernisering og bedre styring af driften – ved at gennemføre en række effektiviseringer såsom kapacitetstilpasninger, effektivisering af vagtplanlægning og bemanding og nedbringelse af sygefravær.
  • Kriminalforsorgens arbejde i Grønland og på Færøerne, bl.a. ved åbning af en nybygget anstalt i Nuuk og udnyttelse af de deraf følgende muligheder.