Kriminalforsorgen samarbejder med Odense Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Odense Kommune
Center for Familier og Unge
Egeparken 2A
5240 Odense NØ
Tlf. 6375 7200
Sikker mail borgerservice@odense.dk

Udslusningskoordinator:
Michael Borg
Mobil 2139 4286
E-mail mibo@odense.dk
Sikker mail godlosladelse@odense.dk

Backup:
Lene Juul Hansen
Mobil 2154 5725

Henvendelse hertil om:

 • fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Borgerservice, Digital Post)
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
  (OBS: Se “Andre Kontakter” for information om varetægtsarrestanter)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

OBS: Ved alle henvendelser hvor “emnefelt” er specificeret, er det vigtigt at dette udfyldes korrekt!

Andre kontakter

Borgerservice
Besked om indsættelse og løsladelse sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Indsættelse/Løsladelse

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29

Ansøgning om betaling af husleje for folke- og førtidspensionister sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29 pensionister

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse:

Kontanthjælp:
Kontanthjælp
Tolderlundsvej 2, 3. sal
5000 Odense C
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Kontanthjælp

Folke- og førtidspension:
Udbetaling Danmark underrettes.

Bolig
Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse:
I særlige tilfælde kan der være mulighed for opnotering i Odense kommunes Boligformidling.
Som udgangspunkt kan Boligformidlingen ikke imødekomme ansøgning om kommunal boligformidling i forbindelse med prøveløsladelse,
hvor bolig er afgørende for en prøveløsladelse.

I forbindelse med ordinære løsladelser vil en indstilling ud fra en konkret og individuel vurdering kunne imødekommes,
såfremt det i ansøgningen om bolig er tilstrækkeligt belyst:

 • At afsoneren er opnoteret som aktivt boligsøgende i mindst 2 boligforeninger i hele Odense, og at medlemsskabet i boligforeningerne er opnået i rimelig tid før løsladelsestidspunktet.
 • At den pågældende afsoner i øvrigt ikke selv er i stand til at være boligsøgende på grund af sociale, psykiske og eventuelt misbrugsmæssige problematikker.
 • At pågældende, med hjælp fra KIF’s personale, ikke selv har været i stand til at søge bolig via medlemsskab i boligforeningen eller via bl.a. netsøgning.

Ansøgning om kommunal boligformidling fremsendes til godlosladelse@odense.dk, som vil videreformidle ansøgningen til
den kommunale boligformidling samt til eventuel aktuel sagsbehandler i kommunen.
Odense Kommunes boligformidling har ikke borgerkontakt, hvorfor al kontakt vil foregå via God Løsladelse eller den aktuelle sagsbehandler i Odense Kommune.

Ansøgning om depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29

Ansøgning om depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo for folke- og førtidspensionister under afsoning sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29 pensionister

Ansvarlig ved kommunen:
Kontanthjælp
Tolderlundsvej 2, 3. sal
5000 Odense C
Call-center
Tlf. 6375 8300

Standard skema fra www.borger.dk kan anvendes.

Uddannelse
Beskeder angående uddannelsesforløb sendes til:
Afdelingsleder
Jens Peder Andersen
Ørbækvej 100, 5020 Odense Ø
Sikker mail godlosladelse@odense.dk
Emnefelt: UUO Odense

Misbrugsbehandling
Henvendelser angående misbrugsbehandling rettes til:
Behandlingsområde stof, alkohol og unge
Grønlandsgade 13B,
5000 Odense C
Tlf. 6375 1750
Fax: 6375 1760

Bande-exit og radikalisering
Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af:
Beth Tolstrup
Tlf. 6375 8326
Mobil: 3045 4328
Sikker mail godlosladelse@odense.dk
Emnefelt: Beth Tolstrup

Kontaktperson ved orientering om radikaliserede borgere:
Anders Nordentoft
Leder, CFU
Sikker mail godlosladelse@odense.dk
Emnefelt: Anders Nordentoft

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

Tom Rønning
E-mail troe@odense.dk

Eller

Michael Lykke Borg
E-mail mibo@odense.dk