Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Ishøj Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj Kommune sendes til:
Sikker mail Folkeregister@ishoj.dk – Angiv gerne kontaktperson i fængslet

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • Bolig og uddannelse
 • Koordinering af misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Unge under 18 år
For unge under 18 år sendes henvendelsen til Familiecentret:

Familiecentret
Mette Engbæk Jensen
Ishøj Rådhus
Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj
Tlf. 4357 7568
E-mail meeje@ishoj.dk
Emnefelt: Familiecentret

For henvendelser vedrørende God løsladelse, herunder henvendelser om:

 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Bande-exit og radikalisering
 • KSP-samarbejdet

Koordinator
Anne-Mette Palm
E-mail tk@ishoj.dk og apalm@ishoj.dk.
Tlf. 6114 6005

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Rene Juhl
Tlf. 43599580
E-mail ishoj@ishoj.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
ydelse@ishoj.dk og jobcenter@ishoj.dk
idet de 2 kommuner samarbejder.
Borger skal sørge uddannelseshjælp på http://www.borger.dk mindst 3 uger før løsladelse.

Ishøj Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til borgere.
Kommunen skal derfor varsles min. 14 dage inden løsladelse.
I akutte tilfælde kan kommunen udskrive en rekvisition til køb af madvarer i Bilka.
Skema der skal fremsendes til Ishøj Kommune ved løsladelse findes på borger.dk. Ansøgningsskema skal ledsages af dokumentation i form af kontoudtog (alle konti) fra de seneste 3 måneder, dokumentation for eventuel formue, herunder bil, og fast ejendom.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Den løsladte henvender sig på Ishøj Jobcenter på løsladelsesdatoen.
Ishøj Jobcenter
Vejlebrovej 59A
2635 Ishøj
Tlf. 4357 7080

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Ishøj Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
Der er indgået en aftale mellem Ishøj Lokalpoliti, Kriminalforsorgen og Ishøj Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå.
Aftalen gælder borgere fra Ishøj Kommune hvis sag behandles af Ishøj Lokalpoliti.
Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse, har brug for hjælp til at komme videre.
Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
Ishøj Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige,
at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, såfremt den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
Politiets opgave i forbindelse med God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Ishøj Kommune.
Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at der er taget stilling til, om en borger har brug for hjælp, når denne løslades.
I disse tilfælde kontaktes Ishøj Kommune, hvilket den løsladte orienteres om, og der formidles derefter kontakt mellem den løsladte og sagsbehandleren.
Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren Ishøj Lokalpolitis ledelse så hurtigt som muligt og gerne før retsmødet,
såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:

Over 18 år:
Sikker mail Folkeregister@ishoj.dk

Under 18 år:
Familiecentret
Mette Engbæk Jensen
Ishøj Rådhus
Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj
Tlf. 4357 7568
E-mail meeje@ishoj.dk
Emnefelt: Familiecentret