Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Holbæk Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Holbæk Kommune
0899 Kommunesservice
Sikker mail sikkerpost@holb.dk

Afdelingsleder
Jimmi Salkvist
Tlf. 72363636
E-mail Jimsa@holb.dk

Sagsbehandler
Dorte Carlsson
Tlf. 72363636
E-mail andoc@holb.dk

Sagsbehandler
Løsladelseskoordinator / Exit koordinator
Maria Steensen Damgaard
Tlf. 72363636
E-mail masda@holb.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse 
  • besked til folkeregistret om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • offentlig forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)

Andre kontakter:

 

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Underretningspostkasse: sikunderret@holb.dk.
Bruges ved særligt hastende karakter eller såfremt nedenstående kontaktpersoner ikke træffes.

Ved henvendelser angående børn/unge fra 10-15 år:

Afdelingsleder Henrik Kjer
E-mail henkj@holb.dk
Tlf. 72363253

Koordinator Peter Jacobsen
E-mail pejac@holb.dk
Tlf. 72365593

Ved henvendelser angående unge 16-17 år:

Afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen
E-mail lidha@holb.dk
Tlf. 72367976

Koordinator Kristina Heinze
E-mail krihe@holb.dk
Tlf. 72367099

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ansøgningsgruppen
Ydelsescenter 1
0899 Kommuneservice
Tlf. 7236 3636
Sikker mail Ydelseskontor@holb.dk
Emnefelt: Att. ansøgning om enkeltydelser, (borgerens cpr-nr.)

Folke- eller førtidspensionister:
Borgerservice
Team Borgersag Økonomi og administration
0899 Kommuneservice
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att.: postpension@holb.dk

Medsend dokumentation for husleje, indtægt, kontoudskrifter for de seneste 3 måneder.
Eventuelt skal samlever/ægtefælle have søgt om boligsikring inden der kan tages stilling til ansøgning om enkeltydelser.

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:

Over 30 år:
Borgeren skal møde i Jobcenter på løsladelsesdatoen eller senest dagen efter.
Jobcenter
Jernbanevej 6
4300 Holbæk
Åbningstid: 10.00-13.00 (torsdag 10.00-17.00)

Unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse: Borgeren skal søge uddannelseshjælp via www.borger.dk på løsladelsesdatoen.

Ansøgning om forsørgelse via www.borger.dk senest 14 dage før løsladelse, fremsendelse af dokumentation senest 7 hverdag før løsladelse.

Dokumentation:
Sidste 3 måneders kontoudskrifter, sidste 3 måneders indtægt, private pensioner, formue.

Engangbeløb tilstræbes udbetalt på løsladelsesdagen (kun såfremt al dokumentation er fremsendt senest 7 hverdage før løsladlese).
Afgørelse vedrørende kontanthjælp kan forventes behandlet indenfor 10 hverdage efter løsladelsen.
Kriminalforsorgen oplyser ved ansøgning direkte mailadresse til sagsbehandler, der varetagerborgerens sag, når ansøgning ikke sker via www.borger.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Christina Mølbak
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att. Christina Mølbak

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret: 
Ved løsladelse, hvor det ikke er muligt at få kontakt til Ydelsescentret (fx fredag efter lukketid), kan der udlægges kr. 300,- af Kriminalforsorgen med henblik på,
at beløbet trækkes i førstkommende ydelse, såfremt borgeren godkender det.

For varetægtsarrestanter
Over 30 år:
Borgeren skal møde i Jobcenter på løsladelsesdatoen eller senest dagen efter:
Jernbanevej 6
4300 Holbæk
Åbningstid: 10.00-13.00 (torsdag 10.00-17.00)

Unge under 30 år:
Borgeren skal kontakte:
Ungeindsatsen
Tlf. 7236 1478

For § 78
Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Ansøgning sker til opholdskommunen.
Ved eventuel tvivlsspørgsmål om, hvorvidt Holbæk er opholdskommune, kan der tages kontakt til Ydelseskontoret.

Uddannelse
Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb:

Under 18 år
Lene Nielsen
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att.: UU, Lene Nielsen

Janne Louise Schmidt
Tlf. 7236 6157
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att.: UU, Janne Louise Schmidt

Over 18 år
Inklusionskonsulent Mette Hansen
Tlf. 7236 3636
Sikker mail mench@holb.dk

Misbrugsbehandling
Besked angående misbrugsbehandling sendes til:

Over 25 år:
Rusmiddelcenter Holbæk kommune
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Sikker mail rusmiddelcentret@holb.dk

Koordinator:
Kim Andersen
E-mail kiand@holb.dk

Mellem 15-25 år:
Ungebehandlingen
Kasernevej 6, 1
4300 Holbæk
Sikker mail rusmiddelcentret@holb.dk

Bekir Kur
Tlf. 7236 4060
Sikker mail bekir@holb.dk

Radikalisering
SSP-konsulent og -koordinator:
Mads Kruse
Tlf. 7236 5595
Sikker mail madkr@holb.dk