Gå til indhold

Høje-Taastrup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Høje-Taastrup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Det Kriminalpræventive Team
Kriminalpræventiv koordinator
Nina Nørgaard
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk
Tlf.: 2495 3580

Henvendelse hertil om:

 • fritagelse fra Digital Post (Att.: Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Ydelsesservice)
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år og tilsynsklienter
 • koordinering af handleplaner for klienter under 18 år og varetægtsarrestanter (OBS: Se “andre kontakter”)
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • beskæftigelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “andre kontakter”)
 • boligsituation (Social- og handicapcenteret)
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling) (OBS: Se “andre kontakter”)
 • § 808-personundersøgelser for personer over 18 år
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen
 • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Besked om koordinering samt 808-personundersøgelser sendes til:

Det Kriminalpræventive Team
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk

Børne- og Ungerådgivningscenteret
E-mail BURC@htk.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Det Kriminalpræventive Team
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk

Børne- og Ungerådgivningscenteret
E-mail BURC@htk.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Der rettes henvendelse til kommunen hos:
Nina Nørgaard
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk
Tlf.: 2495 3580

Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Det sørger kommunen internt for, når der er ansøgt om kontanthjælp.

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse vejledes borgeren om beskæftigelsesrettede muligheder efter løsladelsen.
I det omfang det kan lade sig gøre udarbejdes en jobplan med henblik på aktiveringsforløb umiddelbart efter løsladelsen.
Under alle omstændigheder skal borgeren møde i Jobcentret umiddelbart efter løsladelsen med henblik på mødeaftale med sagsbehandler.

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Der fremsendes ansøgningsskema til kommunen. Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold.
Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk.
Modtog en varetægtsfængslet offentlig forsørgelse forud for varetægtsfængslingen, skal borgeren alene rette personlig henvendelse i kommunen for genoptagelse af hjælpen.

Øvrig behandling
(fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling)
Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen:
Kommunen har ikke psykologiske, psykiatriske eller sexologiske behandlingstilbud.
Borgeren skal rette henvendelse til privatpraktiserende læge, som har ansvaret for henvisning til Sundhedssektoren.
Kommunen kan efter en konkret vurdering yde økonomisk støtte til eventuel egenbetaling, når offentlige behandlingstilbud er afdækket og forsøgt.
Der fremsendes ansøgning om enkeltydelse. Der medsendes dokumentation for indtægter og udgifter, og det der ansøges om og en begrundelse for ansøgningen.
Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk.