Haderslev Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Haderslev Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

YdelsesCentret
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev
Tlf.: 7434 0650

Christina Kracht Nissen
Tlf. 7434 0645
E-mail chni@haderslev.dk
Sikker mail sikkerpost@haderslev.dk

Udslusningskoordinator:

Dorthe Kjærgaard
Tlf. 7434 0615
E-mail dork@haderslev.dk
Sikker mail sikkerpost@haderslev.dk

Backup:
Hanne-Louise Bangsgaard Jensen
Tlf.: 7434 0909
E-mail halj@haderslev.dk
Sikker mail sikkerpost@haderslev.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • bolig og uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familierådgivningen
Sagsbehandler Mette Terkilsen
Tlf. 7434 1065
Mobil 2042 4867
E-mail mete@haderslev.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Mette Therkelsen, leder af familieafdelingen
Tlf. 20424867
E-mail  post@haderslev.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Kriminalforsorgen skal i god tid inden løsladelsen rette henvendelse, således at ansøgning om forsørgelse kan være færdigbehandlet og
udbetalingen eller engangshjælpen kan være på den løsladtes konto på løsladelsestidspunktet.

Ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp skal foretages elektronisk. For at søge digitalt, skal man bruge Nem ID.
Ansøgningen åbnes fra Haderslev kommunes hjemmeside, i søgefeltet skrives “kontanthjælp/uddannelseshjælp”. Vælg ansøgning i højre side.

Er det ikke muligt at søge digitalt, kan der rekvireres et ansøgningsskema ved at rette henvendelse til:
Ydelsescentret
E-mail yc@haderslev.dk
Att.: Ansøgningsteamet
Tlf. 7434 3434

Der skal i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp afleveres følgende dokumentation:

 • Totaloversigt fra banken (oversigt over konti-status dags dato).
 • Kontoudtog fra alle konti på tre måneder.
 • Løsladelsesblanket.
 • Dokumentation på evt. løsladelsespenge.

For at sikre at borgeren kan få penge på udbetalingsdagen, skal det sikres at borger har en nem konto.

Sådan afklares spørgsmålet om visitationssamtale af den indsatte:
Det tilstræbes, at der er laves visitationssamtale før løsladelse. Alternativt skal indsatte møde op i Jobcentret på løsladelsesdagen.

For varetægtsarrestanter
Særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Haderslev Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.

Der er indgået en aftale mellem Politiet i Haderslev, Kriminalforsorgen og Haderslev Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå.
Aftalen gælder borgere fra Haderslev Kommune hvis sag behandles af Haderslev politi.
Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre.
Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
Haderslev Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige,
at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.

Politiets opgave i forbindelse med projekt god løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Christina Kracht Nissen.
Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes
Christina Kracht Nissen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og Christina Kracht Nissen.

Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet,
såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Jobcenteret og Ydelsescenteret
Østergade 48
6100 Haderslev

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Misbrugscentret
Tlf. 7452 7616
E-mail misbrugscentret@haderslev.dk