Gå til indhold

Ballerup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ballerup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Børne- og Ungerådgivning
Ungeafsnittet
Ballerup Rådhus
Hold-an vej 7
2750 Ballerup
Udslusningskoordinator:
Christina Ruben
Tlf. 2535 2904
E-mail cru@balk.dk
Sikker mail c-bur@balk.dk
Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, Att.: Christina Ruben
Backup:
Michael Frost, Jobcentret
Tlf. 4477 3173
Sikker mail jobcenter@balk.dk
Henvendelse hertil om:
  • Koordinering af handleplaner
  • Koordinering af løsladelsesmøder
  • Uddannelse ved løsladelse
  • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • Bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Borgerservice
E-mail borger@balk.dk

Digital Post
Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til:
Borgerservice
E-mail borger@balk.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Borgerservice
E-mail borger@balk.dk

Misbrugsbehandling (også for varetægtsarrestanter)
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Brydehuset (Ballerup Kommunes misbrugscenter)
Brydehusvej 12
2750 Ballerup
Sikker mail brydehuset@balk.dk
Emnefelt: Vedr. misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt/God Løsladelse

Bolig
Henvendelser vedrørende boligsituation før løsladelse rettes til:
Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Kontaktcenteret
Tlf. 4477 2110
Sikker mail boligkontor@balk.dk
Emnefelt: Kim Pasternak, Kontaktcenteret, vedr. God Løsladelse

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Erik Hansen
Tlf. 44772000
E-mail c-bur@balk.dk