Aabenraa Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Aabenraa Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Aabenraa Jobcenter
Job og Afklaring
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Udslusningskoordinator:
Camilla Pedersen
Tlf. 2126 4532
E-mail dgl_krimf@aabenraa.dk
Sikker mail sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

Henvendelse hertil om:

  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
  • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse ved løsladelse
  • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
  • bande-exit og radikalisering
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Afløser fra hovedkontakt
Heidi Schovborg Andersen
Tlf. 73766258

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Sikker mail sikkerpost@aabenraa.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

Kommunen:
Camilla Pedersen
Tlf. 2126 4532
E-mail dgl_krimf@aabenraa.dk

Kriminalforsorgen:
Birgit Laursen
Direkte tlf. 7255 7317
Kontorets tlf. 7255 7280
E-mail kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anders Lungaard
Tlf. 73767190
E-mail underretning@aabenraa.dk

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:

Aabenraa Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt at få besked om varetægtsfængslinger.
Der er indgået en aftale mellem Politiet i Aabenraa, Kriminalforsorgen og Aabenraa Kommune om,
hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå.
Aftalen gælder borgere fra Aabenraa Kommune hvis sag behandles af Aabenraa Politi.
Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre.
Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
Aabenraa Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige,
at der skabes en kontakt til den løsladte hos Kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
Politiets opgave i forbindelse med projekt God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til kommunen.
Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes kommunen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med,
hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og sagsbehandleren.
Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt, gerne før retsmødet,
såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

Besked vedrørende misbrugsbehandling for varetægtsarrestanter sendes til:
Henvendelse til det lokale misbrugscenter
Tlf. 7376 8216
Aabenraa Kommune har aftaler om forbehandling med Aabenraa og Haderslev Arresthuse.