Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen normaliserer driften i alle institutioner frem mod midten af juni måned. Det gælder således både fængsler, arrester, pensioner, Kriminalforsorgen i Frihed, herunder fodlænkeafdelinger og i Ungekriminalforsorgen. Kriminalforsorgen følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Derudover er der et efterslæb på en række sagsområder og opgaver, der i forbindelse med normaliseringsprocessen skal afvikles i den kommende tid. Det gælder blandt andet sager om indsattes udgang, hvor mange også har opsparet udgange under COVID-19 krisen. Disse sager og de konkrete udgange, hvilke vil blive håndteret så hurtigt som muligt efter de lokale forhold.

Normaliseringen betyder blandt andet, at:
• Nyindsatte ikke længere placeres i karantæne, når de indsættes.
• Indsatte fra den 15. juni igen kan afvikle udgang, og fra den 19. juni kan de indsatte igen afvikle weekendudgang. Nogle indsatte kan dog opleve, at der vil gå længere tid inden de kan komme på udgang. Der arbejdes på at afvikle udgangene så hurtigt som muligt, og da sagerne løbende behandles, kan det forekomme, at nogle indsatte allerede får mulighed for udgang inden den 15. juni 2020.
• Besøg i fængsler og arrester normaliseres. For varetægtsarrestanter med brev- og besøgskontrol er det gældende fra den 12. juni.
• Beskæftigelsen i fængsler og arrester afvikles på normal vis, så indsatte tilbydes arbejde, uddannelse og misbrugsbehandling på fuld tid.
• Indsatte igen kan overføres mellem fængsler og arrester.
• Beboere i pensioner får udgang og besøg på normale vilkår.
• Fysiske tilsynsmøder med klienter i Kriminalforsorgen i Frihed er genoptaget.
• Der på ny iværksættes og afvikles samfundstjeneste.
• Nye dømte bliver indkaldt til afsoning med fodlænke.
• Ungekriminalforsorgen har genoptaget fysiske tilsyn og kontrolbesøg.

I samme forbindelse afskaffes de kompenserende særtiltag, der blev iværksat under COVID-19 krisen. Det gælder for eksempel muligheden for at anvende private mobiltelefoner i åbne fængsler og gratis udlån af spillekonsoller.

Normaliseringen sker i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Derfor er det fortsat ikke muligt for indsatte at benytte træningsfaciliteter, ligesom der er forsamlingsbegrænsninger ved for eksempel gårdtur og sektioneringer.

Lokalt kan der alt efter forholdene være behov for at lave enkelte begrænsninger i normaliseringen, herunder i antallet af daglige besøg, der kan afvikles.

I Kriminalforsorgen i Frihed og i Ungekriminalforsorgen vil alle aktiviteter, hvor fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet, fortsat blive afviklet på anden vis.

Læs mere om normaliseringen i kriminalforsorgens institutioner i pressemeddelelserne:
• Hverdagen vender tilbage i landets fængsler og arrester
• Kriminalforsorgen normaliserer tilsyn, afvikling af samfundstjeneste og fodlænkeafsoning
• Kriminalforsorgens pensioner vender tilbage til en mere normal hverdag

Kriminalforsorgen iværksatte i marts måned en række initiativer for at begrænse risikoen for smittespredning af COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner. Siden den 18. maj er der sket en gradvis genåbning i landets fængsler og arrester, blandt andet omkring beskæftigelse og besøg. Kriminalforsorgen vil med visse undtagelser være i fuld drift igen fra den 15. juni.

Besøg kan igen modtages på normale vilkår.
Varetægtsarrestanter med brev- og besøgskontrol kan dog først modtage besøg fra den 12. juni. Frem til da vil den særlige politiordning med telefonmøder til indsatte med besøgs- og brevkontrol gælde. Fra den 12. juni afskaffes muligheden for telefonmøder.

Lokalt kan der være begrænsninger i antallet af daglige besøg – bl.a. på grund af at besøgsrummene skal rengøres efter hvert besøg.

Det er en fælles indsats at mindske smitterisiko i fængsler og arrester. Derfor skal du som besøgende følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de lokale retningslinjer fængslet, arresten eller pensionen har for besøg.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med en indsat, kan du ringe til fængslet, arresten eller pensionen, hvor den indsatte sidder.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

 

Indsatte vil kunne afvikle udgang efter de almindelige regler herfor. Som følge af afskæringen af stort set al udgang, har der ophobet sig mange udgangssager. Disse udgangssager skal behandles og prioriteres, og alle indsatte kan derfor ikke forvente at få udgang på samme tidspunkt. Der arbejdes på at afvikle udgangene så hurtigt som muligt. Udgang prioriteres først for de indsatte, der fik deres tilladelse til udgang til familien tilbagekaldt umiddelbart efter, at der blev indført stop for udgang medio marts.

Efter planen vil der blive afviklet udgang fra den 15. juni 2020. Nogle indsatte kan dog opleve, at der vil gå længere tid inden de kan komme på udgang. Der arbejdes på at afvikle udgangene så hurtigt som muligt, og da sagerne løbende behandles, kan det forekomme, at nogle indsatte allerede får mulighed for udgang inden den 15. juni 2020. Opsparede weekendudgange vil også kunne afvikles.

Kriminalforsorgen indførte under COVID-19 krisen en række kompenserende tiltag for at lette de indsattes hverdag. I forbindelse med at driften i fængsler og arrester vender tilbage til normalen igen, vil disse tiltag blive afskaffet.

Den særlige politiordning med telefonmøder til indsatte med besøgs- og brevkontrol gælder dog, til de indsatte igen kan modtage besøg fra den 12. juni 2020.

Ordningen med udlån af spillekonsoller erstattes med virkning fra den 12. juni 2020 af en købs- eller lejeordning.

Indsatte kan udelukkes fra fællesskab på grund af smitte eller mistanke om smitte med COVID-19 eller ved rejse i udlandet. Indsatte kan også udelukkes, hvis dette er nødvendigt som led i udmøntningen af den nationale smitteopsporingsstrategi.

Normaliseringen af driften i kriminalforsorgen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Konstateres der tegn på smitteudbrud med COVID-19 i en institution, vil kriminalforsorgen iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at håndtere situationen og imødegå videre spredning i og uden for kriminalforsorgen. Dele af normaliseringen kan således rulles tilbage, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner. Læs mere om dem her.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere