Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen vurderer løbende situationen vedrørende COVID-19, og fra den 10. december indførte kriminalforsorgen en række tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning i bl.a. landets fængsler og arrester. Disse tiltag er fra d. 11. januar blevet skærpet yderligere ift. besøg.

Skærpelserne sker på baggrund af den generelle smitteudvikling i hele landet, de aktuelle smitteforekomster i kriminalforsorgens institutioner og de hidtidige erfaringer med håndtering af smittespredning.

Nedenfor ses de tiltag, der er gældende for kriminalforsorgens institutioner.

Tilsigelsesstoppet er ophævet fra d. 8. februar, hvorefter alle dømte igen indkaldes til afsoning i såvel åbne som lukkede fængsler. Dømte, der skal afsone med elektronisk fodlænke, har siden d. 2. februar kunnet få iværksat deres afsoning.
Der findes yderligere informationer om COVID-19 på coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod COVID-19.

Der er krav om, at alle besøgende til indsatte i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet. I en overgangsperiode vil kriminalforsorgen kunne udlevere mundbind til de besøgende, der ikke selv har mundbind med.

Med henblik på at mindske smitterisikoen mest muligt er der også i kriminalforsorgens øvrige institutioner fortsat fokus på brug af værnemidler, herunder mundbind.

Indsatte, der udviser smitteindikationer, bliver straks afskåret fra retten til fællesskab, ligesom al personkontakt og adgang til fællesfaciliteter begrænses. Der gennemføres desuden test efter sundhedspersonalets anvisninger, hvis der er indikationer på smitte.

De indsatte har som udgangspunkt ikke mulighed for at komme på udgang. Der gives dog mulighed for udgang i helt særlige situationer, for eksempel hvis en indsat har behov for akut sundhedsbehandling eller skal besøge en nærtstående person, der er alvorligt syg. Mulighederne for udgang genovervejes primo marts 2021.

Der er en begrænsning i de indsattes mulighed for at modtage besøg af venner og bekendte. Indsatte kan få besøg af tre og i visse situationer fem konkrete navngivne nærtstående personer (eller personer der kan sidestilles hermed), som allerede har eller måtte få en besøgstilladelse. Der er fra den 11. januar 2021 indført en yderligere begrænsning, hvorefter de indsatte alene kan modtage ét besøg inden for 14 dage. Fra den 11. januar 2021 er alle overvågede besøg, herunder politiovervåget besøg, suspenderet. De politiovervågede besøg erstattes med en telefonløsning.

Mulighederne for besøg genovervejes primo marts 2021.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Muligheden for beskæftigelse i fængsler og arrester er begrænset.

Fra d. 8. februar er der åbnet for muligheden for at gennemføre misbrugsbehandling ved fysisk fremmøde. Det beror på en lokal vurdering af forholdene og behandlingsleverandørernes øvrige aktiviteter, om og hvordan det sundhedsmæssigt er forsvarligt at genoptage misbrugsbehandlingen.

Arbejdet med indsatte i EXIT-forløb gennemføres, hvis de lokale forhold tillader det.

Øvrige aktiviteter i form af uddannelse og programvirksomhed er som hovedregel suspenderet.

Eksaminer aflyses og erstattes af standpunktskarakterer.

Så vidt de lokale forhold tillader det, vil fængsler og arrester kompensere for de begrænsede muligheder ved: Mest mulig telefonadgang (hvis den indsatte har ret hertil), flere indsatte på selvstudium (uden IT), børneansvarligordning (bortset fra besøgsdelen), øget gårdtur (så vidt muligt med maks. 5 i hver gruppe), mulighed for at leje spillekonsoller. Lokalt tilstræbes det desuden at tilrettelægge andre aktiviteter.

I den periode, hvor COVID 19-restriktionerne gælder, kan indsatte opspare indtil 4 regelmæssige weekendudgange til besøg hos bestemte personer. De opsparede udgange kan afvikles, når afskæringen af udgang er ophævet, og betingelserne for udgang i øvrigt er opfyldt.

Indsatte i åbne fængsler kan gives tilladelse til at anvende egne mobiltelefoner til at foretage videoopkald til nære pårørende.

Besøg kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, og al intern beskæftigelse kan afvikles på sædvanlig vis under hensyn til gældende sundhedsmæssige anbefalinger. Udgang kan gennemføres efter de almindelige regler herfor. Anvendelse af træningsfaciliteter suspenderes.

Etablering og afvikling af samfundstjeneste er suspenderet indtil videre.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere