Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen ser med stor alvor på COVID-19-situationen, da det kan få betydelige konsekvenser for både indsatte og ansatte, hvis smitten breder sig i landets fængsler og arrester.

På den baggrund har kriminalforsorgen været nødt til at iværksætte en række tiltag for at imødegå smitte med COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgens håndtering af COVID-19 har sin baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og formålet med de iværksatte tiltag med fx begrænsninger i besøg og udgang er at forebygge risikoen for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner, hvor mange mennesker er samlet på begrænset plads og med brug af fælles faciliteter.

Kriminalforsorgen ved, at restriktionerne kan være en udfordring for både de indsatte og deres pårørende. Kriminalforsorgen har derfor stort fokus på, at der alene iværksættes de nødvendige tiltag, og at de iværksatte tiltag ophæves, når de ikke længere er nødvendige.

Smittespredningen overvåges ligeledes nøje – også når der sker lempelser. I den forbindelse holdes der tæt øje med, om smitten i fængsler og arrester fortsat er under kontrol, og i bekræftende fald overvejes yderligere lempelser.

Nedenfor ses de tiltag, der er gældende for kriminalforsorgens institutioner. Læs også nyheden (29. april 2021) ”Flere COVID-19-restriktioner bliver nu afviklet”. 

Der findes yderligere informationer om COVID-19 på coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod COVID-19.

I hele perioden med COVID-19 har Folketingets Ombudsmand ført tilsyn med kriminalforsorgen. Du kan læse mere om tilsynet i nyheden ”COVID-19-tilsyn i kriminalforsorgens institutioner” på ombudsmandens hjemmeside.

Indsatte, der udviser tegn på smitte, bliver straks afskåret fra retten til fællesskab, ligesom al personkontakt og adgang til fællesfaciliteter begrænses. Der gennemføres desuden test efter sundhedspersonalets anvisninger, hvis der er tegn på smitte.

Efter en periode uden mulighed for udgang kan de indsatte fra mandag den 26. april komme på uledsaget udgang med henblik på besøg hos bestemte personer. Opsparede weekendudgange til besøg hos bestemte personer kan også afvikles.

Der er tillige åbnet for, at indsatte, som ikke har bestemte personer at besøge, kan afvikle uledsagede individuelle udgange.

Derudover kan der fortsat gives udgang i helt særlige situationer, for eksempel hvis en indsat har behov for akut sundhedsbehandling eller skal besøge en nærtstående person, der er alvorligt syg.

Fra den 10. maj forventer kriminalforsorgen at normalisere yderligere, og hvis smitteudviklingen tillader det, vil alle uledsagede udgange kunne afvikles på normal vis.

Fra den 19. april 2021 kan indsatte modtage ét ugentligt uovervåget besøg af personer, som allerede har eller måtte få en besøgstilladelse.

Der vil fra denne dato også blive stillet krav om, at besøgende skal fremvise et af nedenstående dokumenter:
• coronapas
• negativ test der er mindre end 72 timer gammel, eller
• positiv coronatest, der er mere end to uger gammel, men ikke ældre end tolv uger.

Man kan kontakte de enkelte fængsler, arrester og pensioner for yderligere vejledning om coronapas mv., herunder hvis der er sundhedsfaglige forhold der gør, at man ikke er i stand til at få foretaget en coronatest.

Børn under 15 år er undtaget fra kravet om at kunne fremvise coronapas og negativ test.

Der er krav om, at alle besøgende til indsatte i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet.

Alle overværede besøg, herunder politioverværede besøg, er suspenderet. De politioverværede besøg erstattes med en telefonløsning.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Gældende fra den 10. maj 2021:

Fra den 10. maj forventer kriminalforsorgen at afvikle flere restriktioner, hvis smitteudviklingen tillader det.

Det forventes, at alle uoverværede besøg kan afvikles på normal vis, og at alle overværede besøg, herunder besøg til indsatte underlagt brev- og besøgskontrol, kan afvikles med skærpede krav til afstand og faciliteter.

Besøgende skal fortsat fremvise coronapas eller negativ coronatest ved fremmøde i institutionerne.

Muligheden for beskæftigelse i fængsler og arrester har været begrænset i en periode under COVID-19. Men fra den 26. april vil al udendørs og indendørs beskæftigelse i værksteder og produktion blive gennemført i fuldt omfang.

Muligheden for misbrugsbehandling, exit og programvirksomhed har været suspenderet eller underlagt lokale restriktioner i en periode under COVID-19, men normaliseres fra den 26. april, hvor der åbnes for:
• at indsatte kan afvikle frigang til skole, arbejde mv.
• at indsatte kan få besøg af eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med resocialiserende indsatser.
• at alt misbrugsbehandling og programvirksomhed (kognitive programmer) samt exitsamtaler kan gennemføres ved fremmøde.
• at undervisningsaktiviteter i begrænset omfang kan gennemføres ved fremmøde.

Anden uddannelse er som hovedregel stadig suspenderet, og eksaminer aflyses fortsat og erstattes af standpunktskarakterer.

Fra den 10. maj forventer kriminalforsorgen at normalisere yderligere, og hvis smitteudviklingen tillader det, vil alt undervisning kunne gennemføres ved fremmøde.

Så vidt de lokale forhold tillader det, vil fængsler og arrester kompensere for de begrænsede muligheder ved: Mest mulig telefonadgang (hvis den indsatte har ret hertil), flere indsatte på selvstudium (uden IT), børneansvarligordning (bortset fra besøgsdelen), øget gårdtur (så vidt muligt med maks. 5 i hver gruppe), mulighed for at leje spillekonsoller. Lokalt tilstræbes det desuden at tilrettelægge andre aktiviteter.

I takt med at COVID-19-restriktionerne afvikles, vil de kompenserende tiltag blive afskaffet.

Indsatte i åbne fængsler kan gives tilladelse til at anvende egne mobiltelefoner til at foretage videoopkald til nære pårørende.

Besøg kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, og al intern beskæftigelse kan afvikles på sædvanlig vis under hensyn til gældende sundhedsmæssige anbefalinger. Udgang kan gennemføres efter de almindelige regler herfor. Anvendelse af træningsfaciliteter suspenderes.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere