Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen ser med stor alvor på COVID-19-situationen, da det kan få betydelige konsekvenser for både indsatte og ansatte, hvis smitten breder sig i landets fængsler og arrester.

På den baggrund har kriminalforsorgen været nødt til at iværksætte en række tiltag for at imødegå smitte med COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgens håndtering af COVID-19 har sin baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og formålet med de iværksatte tiltag med fx begrænsninger i besøg og udgang er at forebygge risikoen for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner, hvor mange mennesker er samlet på begrænset plads og med brug af fælles faciliteter.

Kriminalforsorgen ved, at restriktionerne kan være en udfordring for både de indsatte og deres pårørende. Kriminalforsorgen har derfor stort fokus på, at der alene iværksættes de nødvendige tiltag.

Smittespredningen overvåges ligeledes nøje – også når der sker lempelser. I den forbindelse holdes der tæt øje med, om smitten i fængsler og arrester fortsat er under kontrol, og i bekræftende fald overvejes yderligere lempelser.

Nedenfor ses de tiltag, der er gældende for kriminalforsorgens institutioner.
I nyheden “Vejen til afvikling af COVID-19-restriktioner” beskrives nuværende plan for, hvornår og hvordan der skal ses på afvikling af COVID-19-restriktioner.

Der findes yderligere informationer om COVID-19 på coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod COVID-19.

Der er krav om, at alle besøgende til indsatte i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet. I en overgangsperiode vil kriminalforsorgen kunne udlevere mundbind til de besøgende, der ikke selv har mundbind med.

Med henblik på at mindske smitterisikoen mest muligt er der også i kriminalforsorgens øvrige institutioner fortsat fokus på brug af værnemidler, herunder mundbind.

Indsatte, der udviser tegn på smitte, bliver straks afskåret fra retten til fællesskab, ligesom al personkontakt og adgang til fællesfaciliteter begrænses. Der gennemføres desuden test efter sundhedspersonalets anvisninger, hvis der er tegn på smitte.

De indsatte har som udgangspunkt ikke mulighed for at komme på udgang.

Der kan kun gives mulighed for udgang i helt særlige situationer, for eksempel hvis en indsat har behov for akut sundhedsbehandling eller skal besøge en nærtstående person, der er alvorligt syg.

Der er en begrænsning i de indsattes mulighed for at modtage besøg af venner og bekendte. Indsatte kan få besøg af tre og i visse situationer fem konkrete navngivne nærtstående personer (eller personer der kan sidestilles hermed), som allerede har eller måtte få en besøgstilladelse.

Der er i perioden 11. januar -18. april 2021 indført en yderligere begrænsning, hvorefter de indsatte alene kan modtage ét besøg inden for 14 dage.

Fra den 19. april 2021 kan indsatte modtage ét ugentligt besøg.
Der vil fra denne dato også blive stillet krav om, at besøgende skal fremvise et af nedenstående dokumenter:
• coronapas
• negativ test der er mindre end 72 timer gammel, eller
• positiv coronatest, der er mere end to uger gammel, men ikke ældre end tolv uger.

Man kan kontakte de enkelte fængsler, arrester og pensioner for yderligere vejledning om coronapas mv., herunder hvis der er sundhedsfaglige forhold der gør, at man ikke er i stand til at få foretaget en coronatest.

Børn under 15 år er undtaget fra kravet om at kunne fremvise coronapas og negativ test.

Alle overvågede besøg, herunder politiovervåget besøg, er suspenderet. De politiovervågede besøg erstattes med en telefonløsning.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Muligheden for beskæftigelse i fængsler og arrester er begrænset.

Fra d. 8. februar er der åbnet for muligheden for at gennemføre misbrugsbehandling ved fysisk fremmøde. Det beror på en lokal vurdering af forholdene og behandlingsleverandørernes øvrige aktiviteter, om og hvordan det sundhedsmæssigt er forsvarligt at genoptage misbrugsbehandlingen.

Arbejdet med indsatte i EXIT-forløb gennemføres, hvis de lokale forhold tillader det.

Øvrige aktiviteter i form af uddannelse og programvirksomhed er som hovedregel suspenderet.

Eksaminer aflyses og erstattes af standpunktskarakterer.

Så vidt de lokale forhold tillader det, vil fængsler og arrester kompensere for de begrænsede muligheder ved: Mest mulig telefonadgang (hvis den indsatte har ret hertil), flere indsatte på selvstudium (uden IT), børneansvarligordning (bortset fra besøgsdelen), øget gårdtur (så vidt muligt med maks. 5 i hver gruppe), mulighed for at leje spillekonsoller. Lokalt tilstræbes det desuden at tilrettelægge andre aktiviteter.

I den periode, hvor COVID 19-restriktionerne gælder, kan indsatte opspare indtil 4 regelmæssige weekendudgange til besøg hos bestemte personer. De opsparede udgange kan afvikles, når afskæringen af udgang er ophævet, og betingelserne for udgang i øvrigt er opfyldt.

Indsatte i åbne fængsler kan gives tilladelse til at anvende egne mobiltelefoner til at foretage videoopkald til nære pårørende.

Besøg kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, og al intern beskæftigelse kan afvikles på sædvanlig vis under hensyn til gældende sundhedsmæssige anbefalinger. Udgang kan gennemføres efter de almindelige regler herfor. Anvendelse af træningsfaciliteter suspenderes.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere