Vordingborg Kommune

Nedenfor finder du Vordingborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Vordingborg Kommune
  Valdemarsgade 43
  4760 Vordingborg
  Tlf.: 5536 3636

  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice - meddelse om indsættelse

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Sikker e-mail: sikker@vordingborg.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Husleje under afsoning

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til 
  Borgerservice
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Koordingering af handleplan ved afsoning

  Navnet på borgerens sagsbehandler anføres i mailen (hvis borgeren har en sagsbehandler)
  Den person, der skal så for koordinering sender mail til Kriminalforsorgen, så de til senere henvendelser er bekendt med personens navn.

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til 
  Sikker e-mail: sikker@voldingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Koordinering i forbindelse med KRIMS tilsyn - "navn på sagsbehandler"

   

  Såfremt navnet på sagsbehandleren ikke kendes, rettes henvendelse til

  Sikker e-mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att: Borgerservice - koordinering i forbinelse med KRIMS tilsyn.

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter 

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Afdeling for børn og familie

  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk

  Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for God Løsladelse.

   

  Afdeling for børn og familie i Vordingborg Kommune modtager en gang om ugen liste fra politiet med navne og cpr.nr. på de unge under 18 år, som har begået kriminalitet. Sagsbehandlerne gennemgår listen med henblik på udarbejdelse af handleplaner.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Løsladelsesmøde + navn på koordinerende sagsbehandler
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Borgerens sagsbehandler sikrer, at aftaler om god løsladelse indgås jf. køreplan for god løsladelse, pkt. 8.
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Aftale om god løsladelse.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice-Folkeregistret

  Når klienten løslades, skal Kriminalforsorgen følge handleplanen.
  Desuden skal eventuelle offentlige ydelser eller lignende opstartes igen. Se under punktet Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse nedenfor og find yderligere oplysninger om arbejdsgange og procedurer i retningslinjerne for "Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder".

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Den indsatte skal i god tid inden løsladelsen i samarbejde med Kriminalforsorgen indsende ansøgningsskema til Ydelseskontoret.
  Sikker mail: Ydelseskontoret@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Forsørgelsen i forbindelse med løsladelse

  Ansøgningen skal således være færdigbehandlet og beløbet kan være på løsladtes konto på løsladelsestidspunktet.

  Efter løsladelsestidspunktet: For så vidt angår engangsydelse/enkeltydelse og forudsat, at den nødvendige dokumentation er fremsendt til kommunen.

  Kontanthjælp kan søges efter henvendelse og registering i jobcenterets reception. Den indsatte henvender sig i jobcenterets reception på 1. ledighedsdag med henblik på rådighedsvurdering.
  Jobcentret Vordingborg, Marienbergvej 128-130 (på Sydhavnen), 4760 Vordingborg
  Tlf.: 5536 2300, kl. 9.00-10.00
  Sikker mail: jobcenter@vordingborg.dk

  Åbningstider
  Mandag-tirsdag: 10.00-15.00
  Onsdag: 10.00-15.00 (åbning for tilmelding og afmelding af ledige)
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte
  Ved personlig henvendelse i jobcentret 1. ledighedsdag (se punktet løsladelse) eller:
  Sikker mail: jobcenter@vordingborg.dk
  Emnefelt: Rådighedsvurdering indsat

   

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Vordingborg

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Den løsladte henvender sig på 1. ledige hverdag efter løsladelsen i jobcentret, såfremt der ikke er truffet anden aftale.
  Jobcenter Vordingborg, Marienbergvej 128-130 (på Sydhavnen), 4760 Vordingborg
  Sikker mail: jobcenter@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Bestilling af tid hos vejleder

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vordingborg

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Sikker mail: ydelseskontoret@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Forsørgelse i forbindelse med løsladelse

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Forsørgelse under anbringelse/udstationering, Kriminalforsorgen
  Hidtidigt forsørgelsesgrundlag skal anføres i mailen.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Vordingborg Kommune har ingen akutboliger til rådighed. Den indsatte må lade sig skrive op i relevante boligselskaber.

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Sikker mail: jobcenter@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Koordinering ved udslusnig /UU

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kontakt Ungdommens uddannelsesafdeling (UU)


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vordingborg

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Mail sendes til nedenstående adresse:
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Misbrugscentret

  Ansvarlig hos kommunen 
  Misbrugscentret  

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Egen læge konaktes.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Sikker mail: jobcente@vordingborg.dk
  Emnefelt: Att.: Exitenhed
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: jobcenter@vordigborg.dk
  Emnefelt: Att.: Bande-exit
   
  Kriminalforsorgens kontaktperson
  Dorte Thesbjerg
  Mail: dorte.tjesbjerg@kriminalforsorgen.dk
  Tlf.: 7255 7100
  Direkte tlf.: 7255 2231
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Teamleder Mone Hansen, Jobcenter
  Tlf.: 5536 2302 / 5536 3636

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: sikker@vordingborg.dk
  Emnefelt: Borgerservice - personundersøgelse

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Dorit Trauelsen
  Mail: dtjn@vordingborg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret i 2. kvartal 2016 og skal evalueres igen i 2. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk