Vesthimmerlands Kommune

Nedenfor finder du Vesthimmerlands Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Vesthimmerlands Kommune
  Jobcenter Vesthimmerland
  Vestre Boulevard 7
  9600 Aars

  Tlf.: 9966 7500
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter

  Kontaktperson/Udslusningskoordinator
  Afdelingsleder Tina Elkjær
  Tlf.: 9966 7550
  mail: tiel@vesthimmerland.dk

  Faglig koordinator Tanja Henningsen
  Tlf.: 9966 7536
  Mail: tahe@vesthimmerland.dk 
   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice 

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Ingen
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Socialforvaltningen
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Socialforvaltningen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Vesthimmerlands Kommune ønsker, at modtage meddelelse om tidspunktet, hvornår den prøveløsladte får udgang. I forhold til planlægningen heraf ønskes der kontakt til jobcentret 14 dage før prøveløsladelse, hvor der er behov for at afholde et løsladelsesmøde. Vi kan fravælge mødet i henhold til udgangsbekendtgørelse § 31.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ansøgningsskema og information dokumentation kan rekvireres ved henvendelse til Jobcentret. Ansøgningen kan ligeledes fremsendes inden løsladelsen.
  Jf. LAS §25a skal kommunen modtage henvendelse fra borger der søger om ydelser senest 14 dage før løsladelse. Ansøgningsskema sendes til sikkerpost@vesthimmerland.dk, emnefelt: Ydelse, Jobcenter.
  Ved løsladelse til pension medsendes indskrivningsnotat. 
   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Dette afklares i jobcentret ved første personlige fremmøde på løsladelsesdatoen.

  Jobcenter Vesthimmerland
  Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Det sikres i forbindelse med ansøgning om ydelse, hvor der aftales tid til samtale på dagen for løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vesthimmerland

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  -

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Henvendelse skal ske til Jobcenteret på løsladelsesdagen. I fald dette er uden for åbningstid eller en fredag, skal pgl. henvende sig efterfølgende mandag.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  -

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Dette sker i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Vesthimmerlands Kommune
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Dette sker i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Vesthimmerlands Kommune.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Dette sikres ved kontakt til UU i Vesthimmerlands Kommune, som er organiseret under Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen.


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Dette sikres ved tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Vesthimmerlands Kommunes Misbrugscenter.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen
  Behandlerhus Vest
  Anlægsvej 32
  9600 Aars
  Sikker post: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Behandlerhus Vest

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Dette sikres ved tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Vesthimmerlands Kommune.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Jobcenter Vesthimmerland. Henvendelse kan ske til
   
  Afdelignsleder Tina Elkjær
  Tlf.: 9966 7550
   
  Faglig koordinator Tanja Henningsen
  Tlf.: 9966 7536
  Mail: tahe@vesthimmerland.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenter Vesthimmerland
  Vestre Boulevard 7
  9600 Aars
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, Tina Elkjær og Tanja Henningsen
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig hos kommunen:

  Afdelingsleder Tina Elkjær
  Tlf.: 9966 7550
  Mail: tiel@vesthimmerland.dk 

  I dennes fravær kan ske henvendelse til:
  Faglig koordinator Tanja Henningsen
  Tlf.: 9966 7536
  Mail: tahe@vesthimmerland.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter Vesthimmerland
  Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Afdelingsleder Tina Elkjær
  tlf.: 9966 7550
  Mail: tiel@vesthimmerland.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2018.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk