Vejle Kommune

Nedenfor finder du Vejle Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Indgangen i Jobcenter Vejle er:

  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Husleje
  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til:
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk
   

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: post@vejle.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Modtagelses- og ydelsescentret
  Team Enkeltydelser
  Sikker mail: enkeltydelse@vejle.dk

  Pensionister
  Sikker mail: borgerservice@vejle.dk

  Dokument med huskeliste til behandling om ansøgning om hjælp til boligbevarelse (§ 29) findes her.

  Sammen med ansøgningen fremsendes dokumentation for huslejens størrelse.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

  Ydelser efter Serviceloven afsnit V, kap 1-20 til personer over 18 år
  Socialpædagogisk team
  Myndighedsafdelingen
  Sikker mail: post@vejle.dk
  Tlf.: 7681 8097 (kl. 8.30-11.00)
  Bente Stagaard
  Mail: besta@vejle.dk
  Tina Pedersen
  Mail: tinpe@vejle.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se under punktet For afsonere

   
  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familierådgivningen, Team unge
  Anders Kjep Lindholm, leder af Unge Teamet
  Tlf.: 7681 5654
  Mail: andli@vejle.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: post@vejle.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Der henvises til link med kontanthjælpsansøgningsskema og oplysningsskemaet, hvoraf der fremgår hvilken dokumentation der er nødvendig:

  På nedenstående link er der:

  • Vejledning ved løsladelse og kontanthjælp
  • Ansøgningsskema
  • Vejledning til ansøgningsskema

  http://www.vejle.dk/page58080.aspx

   

  Ydelsescentret
  Annemette Thode Hansen
  Mail: antha@vejle.dk
  Tlf.: 7681 6349
  Sikker mail: post@vejle.dk

  Connie Pinholt
  Mail: Copin@vejle.dk
  Tlf.: 7681 0204
  Sikker mail: post@vejle.dk


  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse afklares ovenstående forhold. Det må anses, at der i handleplanen løbende er beskrevet om ovenstående.
  Til løsladelsesmødet, vil relevante ressourcepersoner deltage.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Over 18 år
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16 C
  7100 Vejle
  Bettina Andersen
  Mail: betta@vejle.dk
  Sikker mail: post@vejle.dk
  Tlf.: 7681 6299
   

  Under 18 år
  Familierådgivningen
  Team unge
  Anders Kjep Lindholm, leder af Unge Teamet
  Mail: andli@vejle.dk
  Sikker mail: post@vejle.dk
  Tlf.: 7681 5654 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Beskæftigelsesrådgiver Ane Harbæk Kristiansen
  Jobcenter Vejle.
  Tlf.: 7681 6165
  Mail: aekri@vejle.dk 
  Sikker mail: post@vejle.dk

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse afklares ovenstående forhold. Det må anses, at der i handleplanen løbende er beskrevet om ovenstående.
  Til løsladelsesmødet, vil relevante ressourcepersoner deltage.

  Ansvarlig hos kommunen
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse afklares ovenstående forhold. Det må anses, at der i handleplanen løbende er beskrevet om ovenstående.
  Til løsladelsesmødet, vil relevante ressourcepersoner deltage.

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse afklares ovenstående forhold. Det må anses, at der i handleplanen løbende er beskrevet om ovenstående.
  Til løsladelsesmødet, vil relevante ressourcepersoner deltage.

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.
   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk


  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse afklares ovenstående forhold. Det må anses, at der i handleplanen løbende er beskrevet om ovenstående.
  Til løsladelsesmødet, vil relevante ressourcepersoner deltage.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Pia Jensen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sundhedshuset
  Vestre Engvej 51 B
  7100 Vejle
  Pia Jensen
  Mail: piaje@vejle.dk
  Tlf.: 7681 8098

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes
  Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
  Jobcenter Vejle
  Havneparken 16C
  7100 Vejle
  Tlf.: 2477 4088
  Sikker mail: jobcentervejle@vejle.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  -

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 1. kvartal 2018 og skal evalueres igen 1. kvartal 2019.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk