Vejen Kommune

Nedenfor finder du Vejen Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen

  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Folkeregisteret
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk  
  Emnefelt: Ungekontakten

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk  
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/Koordinering afsoner

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Der er et konkret ønske om, at KiF-afdelingen fremsender anmodning om koordinering af handleplan til Jobcenter Vejen i de tilfælde, hvor samfundstjenerens forsørgelse er kontanthjælp.

  For tilsynsklienter under 30 år
  besked om koordinering sendes til
  Gruppe Unge, Ungecentret - Basen
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Dalal Gheith: 7996 5693
  Sikke mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Dalal Gheith - anmodning om koordinering af handleplan/klient i samfundstjeneste.

  For tilsynsklienter over 30 år
  Besked om koordinering sendes til
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Jobcenter Vejen
  Gruppe Kontanthjælp
  Agnes Hansen: 7996 6571
  Sikke mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Agnes Hansen - anmodning om koordinering af handleplan/klient i samfundstjeneste.

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er truffet aftale om at Kriminalforsorgen fremover deltager i lokalrådsmøder i Vejen Kommune.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Sagsbehandler sikrer koordineringen med UU.
  Vejen Kommune tjekker, om der er relevante aftaler.
  Kriminalforsorgen deltager i Ungesamrådet.

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

   

  Vejen Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, sådan at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen. Diverse praktiske forhold i den forbindelse afklares på løsladelsesmøde. Herunder rådighedsvurdering.

  Der rådighedsvurderes på løsladelsesmødet, dvs. optimalt 2-3 uger før løsladelsen. Alternativt på en udgang til Jobcenteret.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Per Frisberg

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Folkeregisteret
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Vejen Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, sådan at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen (obs. der skal foretages rådighedsvurderinger ved jobcentret, før ydelseskontoret kan iværksætte udbetaling af en ydelse). Jobcentrets rådighedsvurdering har betydning for den ydelse, der udbetales.  Det optimale er, at Vejen Kommune har 2 til 3 uger til at sagsbehandle ansøgningen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Der rådighedsvurderes på løsladelsesmødet, dvs. optimalt 2-3 uger før løsladelsen. Alternativt på en udgang til Jobcenteret.

  Udbetaling af en forsørgelsesydelse skal via 2 forvaltninger: jobcentret og Ydelseskontoret

  Brug udgangs- og koordineringsredskabet

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/ansøgning om hjælp  til forsørgelse /beskæftigelse eller uddannelse

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Per Frisberg

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Vejen Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Vejen, Kriminalforsorgen og Vejen Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Vejen Kommune, hvis sag behandles af Vejen Politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Vejen Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Mathias Olesen. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes Mathias Olesen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og sagsbehandler.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten, underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt og gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til: 
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Misbrugsbehandling (varetægt)
  Henvendelse til Esbjerg misbrugscenter: Tlf.: 76166400
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejen.dk  
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se ovenfor

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Vejen Kommune varetager sagsbehandlingen i forbindelse med udstationering af borgere fra Vejen Kommune.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Afsoningsstedet er ansvarlig for at være behjælpelig med at få afsoneren skrevet op til relevant boligsøgning. 
  Skal den indsatte søge indskud til ny bolig, skal ansøgning til den konkrete bolig indgives i god tid, så der er tid til sagsbehandling. Link til ansøgning om enkeltydelse og der fremgår, at der skal vedlægges dokumentation. Der skal være udkast til lejekontrakt for boligen, der søges til. Desuden skal vedlægges posteringsoversigt fra bank, som viser bevægelser 3 måneder i tiden samt aktuel indestående på alle bankkonti.

  Link til blanket:  https://www.borgeronline.dk/Solution/1efb203e-9d18-4877-8866-8206d0d78bce/pdf

   Ansvarlig hos kommunen

  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejem.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/ansøgning om hjælp  til bolig
   

  Vejen Kommune kan tilbyde vejledning vedr. boligansøgninger ved henvendelse til:
  Team SUB på telefon 79966798
  Mandage, tirsdage og onsdage  fra kl. 8.00 til 15.30
  Torsdage fra kl. 8.00 16.30
  Fredage fra kl. 8.00 12.30

  Link til bekendtgørelse se § 9  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176363, .

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk  
  Emnefelt: Ungekontakten/uddannelse

  Unge i aldersgruppen 15-30 år møder efter aftale op på Basen, Askovvej 7, 6600 Vejen, hvor de vil blive forvisiteret til arbejde eller uddannelse - i et samarbejde mellem Jobcenter Ung og UU Vejen.

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Sagsbehandler koordinerer kontakten til misbrugskonsulenten.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/misbrugsbehandling

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Sagsbehandler koordinerer kontakten til relevante fagpersoner.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

 • Bande-exit og radikalisering

  Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Per Frisberg
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ungekontakten
  Per Frisberg
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/Exit
   
  Syd- og Sønderjyllands Politi
  Jesper Hansen, pk.
  Lokal Efterforskning 2, Lokalpolitiet Esbjerg
  Tlf.: 7611 1448
  Mobil: 7258 4087
  Mail: sjyl-exit@politi.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
   
  Radikalisering
  • Radikalisering er en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af udemokratiske eller voldelige midler i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller ideologisk mål.

  Info-hus
  I indsatsen for at forebygge politisk og religiøs radikalisering og terror er der oprettet et Infohus i Syd- og Sønderjyllands politi. Info-huset er et samarbejde mellem SSP og Forebyggelse i Esbjerg og Det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi.

  INFO-hus består i Syd og Sønderjyllands Politikreds af følgende medarbejdere fra politi

  Christian Østergård, specialkonsulent, Syd og Sønderjyllands Politi

  Julie Rishøj, sociolog, Syd og Sønderjyllands Politi

  Hvis du har spørgsmål eller brug for råd eller sparring er du altid velkommen til at kontakte Info-hus på tlf. 5642 5005

  Eller

  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen

  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk
  Emnefelt: Ungekontakten/ Radikalisering

   
   
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig:

  KSP afholdes hver 6. uge – tirsdag fra kl. 15.00 KSP afholdes efter PSP, hvis Kriminalforsorgen har sager til KSP, kontaktes Politiet og Kommunen.
  KIF Esbjerg
  Skolegade 31,1
  6700 Esbjerg
  Telefon 7255 7340
  Mail: kif.esbjerg@kriminalforsorgen.dk
  Emnefelt: att.: Vinni Lyngsøe KSP

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Vejen Kommune
  Rådhuspassagen
  6600 Vejen
  Tlf.: 7996 6800
  Sikker mail: sikkerpost@vejen.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Per Frisberg
  Tlf.: 3017 0894
  Mail: ung@vejen.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 1. kvartal 2018 og skal evalueres igen 1. kvartal 2019.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk