Vejen Kommune

Nedenfor finder du Vejen Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen

  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Særlige aftaler - personundersøgelser (§ 808)
  Vejen Kommune
  Rådhuspassagen 3
  6600 Vejen

  Misbrugsbehandling (varetægt)
  Esbjerg misbrugscenter
  Tlf.: 7616 6400

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver i henhold til de gældende regler på området besked til folkeregisteret/kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se endvidere køreplanens punkt 1.

  Der findes blanket i klientsystemet, der udfyldes og sendes.

  Folkeregister
  Borgerservice
  Folkeregisteret
  Rådhuspassagen
  6600 Vejen
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Kommune
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Såfremt der ikke er handleplansforpligtelse for den indsatte, men det vurderes, at der er behov for en koordineret indsats, arbejdes efter Køreplan for god løsladelse og arbejdsbeskrivelsen for afsonere med krav om koordinering af handleplaner følges.

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

 • Husleje

  Hvortil skal ansøgning om betaling af husleje sendes?

  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

 • Koordinering

  Koordinering med kommunen i sager med pligt til udarbejdelse af handleplaner

  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Hvem skal handleplanerne koordineres med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes?
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  For tilsynsklienter
  Hvem skal handleplanerne koordineres med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes?
  Henvendelse om koordinering af handleplaner sendes til sagsbehandler.

  Hvilke andre aftaler er der truffet vedrørende samarbejde om tilsynsklienter?
  Der er truffet aftale om at Kriminalforsorgen fremover deltager i lokalrådsmøder i Vejen Kommune.

  For § 78
  Hvem skal handleplanerne koordineres med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes?
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge unger 18 år
  Hvem skal handleplanerne koordineres med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes?
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Sagsbehandler sikrer koordineringen med UU.
  Vejen Kommune tjekker, om der er relevante aftaler.
  Kriminalforsorgen deltager i Ungesamrådet. 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Hvem fra kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, og hvortil skal invitation til løsladelsesmødet rettes?
  Vejen Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, sådan at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen. Diverse praktiske forhold i den forbindelse afklares på løsladelsesmøde. Herunder rådighedsvurdering.

  Der rådighedsvurderes på løsladelsesmødet, dvs. optimalt 2-3 uger før løsladelsen. Alternativt på en udgang til Jobcenteret.

  Henvendelse herom til:
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde
  Hvordan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås jfr. Køreplan for god løsladelse pkt. 8?

  Hvem i kommunen er ansvarlig?
  Mathias Olesen

 • Meddelelse om løsladelse

  Hvortil skal evt. besked til folkeregisteret sendes?
  Borgerservice
  Folkeregisteret
  Rådhuspassagen
  6600 Vejen
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

 • Forsørgelse og beskæftigelse v. løsladelse

  For afsonere
  Hvordan sikres indsattes forsørgelsesgrundlag forud for løsladelse?
  Vejen Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, sådan at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen. Diverse praktiske forhold i den forbindelse afklares på løsladelsesmøde. Herunder rådighedsvurdering.

  Hvordan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af indsatte?
  Der rådighedsvurderes på løsladelsesmødet, dvs. optimalt 2-3 uger før løsladelsen. Alternativt på en udgang til Jobcenteret.

  Hvem i kommunen er ansvarlig?

  Henvendelse herom til:
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Beskæftigelsessituation
  Hvordan sikres, at indsatte får aftalt tid i jobcentret?

  Hvem i kommunen er ansvarlig?
  Mathias Olesen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Er der truffet særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse?
  Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.
  Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse.
  Vejen Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Vejen, Kriminalforsorgen og Vejen Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Vejen Kommune, hvis sag behandles af Vejen Politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Vejen Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med Projekt God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Mathias Olesen. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler / sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes Mathias Olesen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og sagsbehandler.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten, underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt og gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til: 
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen

  Misbrugsbehandling (varetægt)
  Henvendelse til Esbjerg misbrugscenter: Tlf.: 76166400
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m.
  Er der truffet særlige aftaler om henvendelse i forbindelse med personer der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag?
  Vejen Kommune varetager sagsbehandlingen i forbindelse med udstationering af borgere fra Vejen Kommune.

 • Bolig

  Hvordan sikres indsatte en holdbar boligsituation forud for løsladelse?

  Hvem i kommunen er ansvarlig?

 • Uddannelse

  Hvordan sikres, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb?

  Hvordan sikres at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Hvem i kommunen er ansvarlig?
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  I samarbejde med UU

 • Misbrugsbehandling

  Hvordan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen?
  Sagsbehandler koordinerer kontakten til misbrugskonsulenten.

  Hvem i kommunen er ansvarlig?

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Hvordan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen?
  Sagsbehandler koordinerer kontakten til relevante fagpersoner.

  Hvem er ansvarlig?
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

 • Bande-exit

  Politidirektøren i den enkelte politikreds tager initiativ til etablering af en lokal exit-enhed. Enheden sammensættes af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er den lokale exit-enheds primære opgave at koordinere og følge op på gennemførelsen af de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Hvem i kommunen er udpeget til at varetage opgaven i den lokale exit-enhed?

  Mathias Olesen 
   

  Hvortil skal Kriminalforsorgen sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit?
  Ungekontakten
  Mathias Olesen
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: Ungekontakten@vejenkom.dk
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk
  Emnefelt: Ungekontakten

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)

  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808.

  Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Hvor skal beskeden sendes til?
  Vejen Kommune
  Rådhuspassagen
  6600 Vejen
  Tlf.: 7996 6800
  Sikker mail: sikkerpost@vejenkom.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering

  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.

  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til GodLoesladelse@Kriminalforsorgen.dk

  Hvem i kommunen er ansvarlig for at sende eventuelle ændringer til Kriminalforsorgen?
  Vejen Kommune
  Askovvej 7
  6600 Vejen
  Mathias Olesen
  Tlf.: 7996 6800
  Mail: ungekontakten@vejenkom.dk

  Evaluering

  Samarbejdsaftalen er evalueret i 2. kvartal 2013 og skal evalueres igen i 3. kvartal 2014.

  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

  Kontaktpersoner i Kriminalforsorgen
  Kriminalforsorgen sender regelmæssigt kommunerne en liste over kontaktpersoner på alle Kriminalforsorgens institutioner. Er der tvivl om, hvem der skal kontaktes på en given institution, så spørg kontaktpersonen.

  Har du overordnede spørgsmål om samarbejdet med Kriminalforsorgen i forbindelse med samarbejdsaftalen og Køreplan for God Løsladelse, så kontakt:

  Team God Løsladelse, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen Telefon: 72 55 46 00. E-mail: GodLoesladelse@Kriminalforsorgen.dk

  Værktøjskassen
  I værktøjskassen i menuen til venstre finder du:

  • Blanketter og retningslinjer
  • Lovgrundlag
  • Baggrund og metode
  • Krav til den gode handleplan
  • Aftaleskabelon
 • Ideen med det hele

  Overordnet formål med samarbejdsaftalen

  • At forebygge recidiv (tilbagefald til kriminalitet) hos borgeren.
  • At sikre borgerens rettigheder (ydelser og støtte) ved overgangen fra fængsel til frihed.

  Formål med samarbejdet

  • At sikre helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser over for borgere, der har begået kriminalitet.

  Målgrupper for samarbejdet

  • Varetægtsfængslede
  • Indsatte, hvor der er krav om koordinering af handleplaner (fængselsstraf over 4 måneder og visse persongrupper, der afsoner under 4 måneder)
  • Indsatte uden krav om koordinering af handleplaner
  • Afsonere efter straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Tilsynsklienter i Kriminalforsorgen i Frihed (betinget dømte, prøveløsladte, samfundstjeneste-dømte, fodlænke-afsonere, behandlingsdømte)
  • Stofafhængige kriminelle, der ønsker behandling
  • Unge kriminelle under 18 år
  • Klienter, der skal have udarbejdet en § 808-undersøgelse (personundersøgelse til retten).

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk