Varde Kommune

Nedenfor finder du Varde Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ydelsesteamet
  Frisvadvej 35
  6800 Varde

  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt
   

  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302

  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Samarbejde om tilsynsklienter

  Der er aftalt brobygning ved overgangen til det 18. år. Minimum 2 måneder før det fyldte 18 år indkalder Børn og Familie (BOF) Kriminalforsorgen i Frihed til samarbejdsmøde. Hvis sagen skal overgå til voksenregi, indkalder BOF kontaktperson fra Psykiatri (Social og Handicap) til samarbejdsmødet.
  Kriminalforsorgen bliver desuden inviteret til minimum et lokalrådsmøde, et lokalrådsmøde+ og et kredsrådsmøde om året. 

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og familie (BOF)
  Borgercenter Varde
  Silje Schmidt Simonsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 7643 (hverdage kl. 8.15-9.00)
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Silje Schmidt Simonsen
   

  Der er aftalt brobygning ved overgangen til det 18. år. Minimum 2 måneder før det fyldte 18 år indkalder Børn, Unge og Familie (BUF) Kriminalforsorgen i Frihed til samarbejdsmøde. Hvis sagen skal overgå til voksenregi, indkalder BUF kontaktperson fra Psykiatri & Voksenservice til samarbejdsmødet.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

   

  Varde Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, sådan at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen. Diverse praktiske forhold i den forbindelse afklares på løsladelsesmøde. Herunder rådighedsvurdering.

  Der rådighedsvurderes på løsladelsesmødet, dvs. optimalt 2-3 uger før løsladelsen. Alternativt på en udgang til Jobcenteret.

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Marianne Nielsen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Yedelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Varde Kommune giver besked til folkeregistret.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse - uanset om borgeren er over eller under 30 år
  Ved deltagelse i møder omkring løsladelse medbringes relevante papirer, som udfyldes på løsladelsesmøder eller eftersendes via mail. På selvsamme møde kan der søges evt. enkeltydelse til betaling af f.eks. medicin, depositum mv. På mødet får borgeren udleveret en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgning plus evt. tid i visitation.

  Huskelisten kan bl.a. indeholde følgende punkter:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog 3 måneder tilbage fra ansøgningstidspunktet

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Hvis ikke andet er aftalt ved løsladelsesmødet, fremmøder borgeren på løsladelsensdagen på:

   

  Jobcentret i Varde

  Frisvadvej 35

  6800 Varde

  Tlf.: 7994 6800

   

  Åbningstider:

  Mandag til onsdag: 09.00 - 15.00

  Torsdag: 09.00 - 16.45

  Fredag: 09.00 - 12.30

   

  Tid til samtale i visitationen udleveres ved første henvendelse til Jobcentret, medmindre denne er givet ved løsladelsesmødet.

  Ansvarlig hos kommune
  Kontakt Dorte Noe/Marianne Nielsen, som koordinerer med Jobcentret

   

  Såfremt der afholdes God løsladelsesmøder, skal Dorte Noe orienteres og inviteres med til mødet.
  Dorte Noe
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6302

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse

  Varde Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Varde, Kriminalforsorgen og Varde Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Varde Kommune, hvis sag behandles af Varde Politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Varde Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Dorte/Marianne. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes Dorte/Marianne og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og Dorte/Marianne.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.
  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Psykiatri & Voksenservice
  Borgercenter Varde
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6302
  Mail: vardekommune@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Misbrugsbehandling (varetægt)
  Henvendelse til det lokale misbrugscenter, tlf.: 7616 6400

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se ovenfor

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Psykiatri & Voksenservice
  Borgercenter Varde
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6302
  Mail: vardekommune@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Varde Kommune ønsker at fortsætte som handlekommune. Kriminalforsorgen skal være opmærksom på, at der skal indgås en delegationsaftale vedr. dette.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Afsoningsstedet er ansvarlig for at være behjælpelig med at få afsoneren skrevet op til relevant boligsøgning.
  Skal den indsatte søge indskud til ny bolig, skal ansøgning til den konkrete bolig indgives i god tid, så der er tid til sagsbehandling. Til ansøgning om enkeltydelse fremgår det via kommunens hjemmeside, hvad der skal vedlægges af dokumentation. Der skal være udkast til lejekontrakt for boligen, der søges til. Desuden skal vedlægges posteringsoversigt fra bank, som viser bevægelser 3 måneder i tiden samt aktuel indestående på alle bankkonti.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Den konkrete situation drøftes i samråd med Jobcenter og/eller UU.


  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsesteamet 
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Sagsbehandler koordinerer kontakten til relevante fagpersoner.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

   

 • Bande-exit

  Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Gitte Eskesen, mail: gies@varde.dk

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Gitte Eskesen
  Frisvadvej 35
  6800 Varde
  Mail: gies@varde.dk
   

  Syd- og Sønderjyllands Politi
  Jesper Hansen, pk.
  Lokal Efterforskning 2, Lokalpolitiet Esbjerg
  Tlf.: 7611 1448
  Mobil: 7258 4087
  Mail: sjyl-exit@politi.dk

  Radikalisering

  • Radikalisering er en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af udemokatriske eller voldelige midler i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller ideologisk mål.

  I indsatsen for at forebygge politisk og religiøs radikalisering og terror er der oprettet et samarbejde mellem SSP og Forebyggelse i Esbjerg og Det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd og Sønderjyllands Politi.

  I Syd og Sønderjyllands Politikreds er de følgende medarbejdere fra politi:

  • Christian Østergård, specialkonsulent, Syd og Sønderjyllands Politi
  • Julie Rishøj, sociolog, Syg og Sønderjyllands Politi

  Ellers kontakt til

  Varde Kommune
  Frisvadvej 35,
  6800 Varde

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
   
   
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig i kommunen:

  Varde kommune: Afdelingsleder Jens Peter Lund

   

  KiF Esbjerg:

  Christian Eriksen
  7255 7349

  Niels-Peder Lauridsen
  7255 7312

   

  Kriminalpræventive Sekretariat Syd- og Sønderjyllands Politi:

  Christian Østergaard. 72 58 38 12. Mail: coe003@politi.dk (ikke sikker post)

  Julie Rishøj Nielsen. 72 58 39 68 

   

  Radikalisering

  RADIKALISERING/FOREBYGGELSE I VARDE KOMMUNE. MARTS2015.

  A: Handleplan for radikalisering.

  Der er iværksat adskillige projekter i Boulevardbebyggelserne, som hver især forebygger radikalisering. Disse styres af Asger Helth (Trivselshuset) og Torben Berthelsen (SSP) samt nogle af deres medarbejdere. Projekterne er bl.a.:

  Blok 22
  Akut Projektet
  Pigeklubben
  Rene Boulevard Bebyggelser
  Det god Kulturmøde
  Projekt Netværk
  Arbejdsdusørordning.

  B: Personer med efteruddannelse.

  Torben Berthelsen har været på flere temadag og kursusforløb. Disse har været arrangeret af Socialstyrelsen, Ungdomsskoleforeningen, PET (specialkurser). Desuden arrangerer Syd og Sønderjyllands politi samt SSP Sydjylland v. Christian Østergaard løbende opdateringskurser, som Torben B. og i fremtiden Svend Aage Hansen deltager i.

  C: Infohuse – forebyggelse radikalisering og ekstremisme.

  I indsatsen for at forebygge politisk og religiøs radikalisering og terror er der oprettet et såkaldt ”Infohus.” Infohuset Esbjerg tilbyder rådgivning til medarbejdere i kommunerne og politiet, som er bekymrede for unge, der udviser tegn på radikalisering eller færdes i ekstremistiske miljøer.

  Infohuset består af SSP konsulent Søren Hansen, SSP og Forebyggelse Esbjerg, sociolog/konsulent Julie Rishøj, Det Kriminalpræventive Sekretariat og politikommissær Christian Østergaard, Det Kriminalpræventive Sekretariat

  Bekymringer vedrørende radikaliserede børn og unge håndteres først og fremmest indenfor den eksisterende, kriminalpræventive indsats over for udsatte børn og unge. Bliver du bekymret for personer, der viser tegn på radikalisering eller ekstremisme, bør du derfor henvende dig hos dine lokale forebyggelsesfolk i lokalpolitiet eller SSP konsulenter. De lokale forebyggere kan herefter bære bekymringen videre til Infohuset.

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Til sagsbehandler, hvis vedkommende er kendt. Alternativt til Dorte/Marianne.

  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk 
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Ydelsesteamet
  Dorte Noe/Marianne Nielsen
  Tlf.: 7994 6800
  Direkte tlf.: 7994 6923/7994 6302
  Mail: vardekommune@varde.dk
  Sikker mail: sikkerpost-jobcenter@varde.dk
  Emnefelt: Dorte Noe/Marianne Nielsen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk