Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til værkmester er en fuldtids-uddannelse normeret til 2 studenterårsværk, svarende til 120 (2x60) ECTS-point.

Uddannelsen består af skoleundervisning på UCB og praktisk oplæring på et tjenestested. Undervisningen i skoleforløbene er fælles med fængselsbetjentelever. Desuden er der i praktikperioden på første modul indlagt 4 uger med undervisning, den såkaldte ”Virksomhedsforlagte undervisning” (VFU).

Mens du er under uddannelse, er du ansat på prøve i en lønnet tjenestemandsstilling. Det vil sige, at du indgår i normeringen og skal håndtere de fleste opgaver på lige fod med andre værkmestre – dog under hensyntagen til de uddannelsesmæssige behov. Gennemføres og bestås uddannelsen, er du derefter garanteret ansættelse som værkmester.

Uddannelsens struktur er illustreret nedenfor:

På 1. års skolemodul undervises der i fem temaer:

  • Etik og professionalisme
  • Indsatte og institutioner
  • Motivation, støtte og forandring
  • Lovgivning, regler og procedurer
  • Konflikthåndtering, kontrol og sikkerhed, herunder idræt

Foruden undervisning i de fem temaer skal du deltage i elevsamtaler, tværfaglige og selvstændige opgaver, eksamen m.m.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk