Vejen ud af kriminalitet

Kriminalforsorgens indsats er først og fremmest rettet mod et samfund med mindre kriminalitet. Det indebærer en målrettet indsats for at resocialisere afsonere og hjælpe dem til at klare en fremtid uden kriminalitet. Er man indsat i fængsel, har man pligt til at være beskæftiget med enten arbejde, uddannelse eller behandling.

Der udarbejdes en handleplan for alle Kriminalforsorgens klienter ved begyndelsen af afsoningen. Denne plan fastlægger, hvilke aktiviteter og forpligtelser der indgår i afsoningstiden for at forebygge et tilbagefald til kriminalitet.

Den resocialiserende indsats består bl.a. af

Behandling - mange klienter har problemer med alkohol eller narkotika

Beskæftigelse - mange indsatte har aldrig haft et almindeligt arbejde. Arbejdet i værksteder eller i land- og skovbrug strukturerer hverdagen og gør de indsatte bedre til at klare et almindeligt job senere

Uddannelse - mange indsatte har ikke afsluttet deres formelle skolegang eller ønsker at bruge afsoningstiden til at kvalificere sig til at komme videre med uddannelse efter løsladelsen. I alle fængsler og nogle arresthuse kan man deltage i undervisning i almindelige skolefag eller i fjernstudium til HF-enkeltfag og andre uddannelsestilbud.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk