Tilsyn

Kriminalforsorgen fører tilsyn med personer, der er betinget dømte eller prøveløsladte med et tilsynsvilkår.


Der er flere under tilsyn af Kriminalforsorgen, end der er indsatte i fængsler og arrester. Rollen som tilsynsførende ligger hos socialrådgivere i Kriminalforsorgens KiF-afdelinger.

Den dømte skal efter aftale enten møde op hos den tilsynsførende socialrådgiver eller modtage besøg i sit hjem. Hvor tit det sker, afhænger af Kriminalforsorgens vurdering af vedkommendes behov.

I begyndelsen skal man som regel have kontakt mindst en gang hver 14. dag. Hvis alt går godt og stabilt, kan det til sidst være nok med kontakt en gang om måneden.

Hvis man er under tilsyn, skal man samarbejde med den tilsynsførende socialrådgiver. Man skal fortælle, hvis man flytter, og hvis der sker andre ting af betydning for overholdelse af vilkårene. Hvis man ikke overholder vilkårene, kan den betingede dom blive ændret til en fængselsstraf, eller en prøveløsladt kan blive genindsat i fængslet for at afsone resten af sin straf.

Hvad indebærer tilsynet?
Tilsynet skal medvirke til at forhindre, at den dømte igen begår kriminalitet. Derfor betyder tilsyn både støtte til klienten og kontrol med, at han eller hun overholder tilsynets betingelser.

Den tilsynsførende socialrådgiver skal facilitere forandring og hjælpe klienten sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Samtidig kontrollerer socialrådgiveren, at forskellige krav bliver overholdt, f.eks. om at holde sig fri af alkohol og narkotika.

Når tilsynet begynder, udarbejder Kriminalforsorgen en vurdering af, hvor stor en risiko der er for, at klienten falder tilbage til kriminalitet og af, hvilke områder der skal fokuseres på for at undgå, at det sker. Risiko- og behovsvurderingen kan også bruges til at bestemme, hvor ofte klienten skal møde til tilsynssamtaler.

Tilsynet varer som regel et år, men kan somme tider vare længere.

Støtte, men ingen penge
Den tilsynsførende kan tilbyde hjælp og støtte, så klienterne kan skabe forandring og forbedre deres situation – en slags ”hjælp til selvhjælp”. Målet er, at klienten har skabt sig så gode rammer for sit liv som muligt, når tilsynet slutter.

Støtten omfatter rådgivning, og den tilsynsførende kan ikke bevilge penge. Hvis klienten har brug for økonomisk støtte, skal han/hun henvende sig til sin kommune.

Hvad er særvilkår?
Nogle klienter skal opfylde særlige vilkår eller krav i forbindelse med deres tilsyn. Det kan f.eks. være misbrugere, der skal gå i behandling for deres misbrug, eller en ung, der skal følge en planlagt uddannelsesplan.

Målet med både tilsyn og særvilkår er at støtte klienten i at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Klienten og den tilsynsførende socialrådgiver udarbejder sammen en risiko- og behovsvurdering (LS/RNR) og en handleplan, der konkret beskriver klientens behov for forandring, målene for det, og hvad der skal ske i løbet af tilsynsperioden.

Kriminalforsorgens afdeling fører tilsyn med, om klienten overholder særvilkårene. Hvis han/hun ikke gør det, kan det betyde, at straffen skal afsones i fængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk