Tiden i arresthuset

Du skal rette dig efter de gældende regler og personalets påbud og forbud. Det er strafbart at flygte fra arresthuset. Alkohol og narkotika er forbudt. Det samme gælder medicin, der ikke er lægeordineret.

Husorden
Arresthuset har en husorden, hvor du kan læse nærmere om praktiske ting, som f.eks. hvordan du kan købe varer og andre fornødenheder, tidspunkter for besøg og udlevering af ejendele.

Isolation
Dommeren kan bestemme, at du skal være isoleret fra de øvrige indsatte.

Arbejde og undervisning
Som varetægtsfængslet har du ret til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller en anden godkendt aktivitet, herunder behandling. Hvis du er beskæftiget, får du udbetalt arbejdsvederlag. Hvis du bliver syg, kan du få udbetalt sygevederlag.
Du må også gerne selv skaffe dig arbejde, der kan foregå i arresthuse. Arbejdet skal i så fald godkendes af arresthusets ledelse, og det skal kunne ske inden for de regler, der gælder for orden og sikkerhed.
Du kan også få undervisning i arresthuset og få udbetalt arbejdspenge for det. Hvis du er interesseret i at lægge planer for et længere undervisningsforløb under en eventuel afsoning, skal du tale med personalet om det.

Fritid
Du har mulighed for at høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. Politiet kan dog i meget sjældne tilfælde forbyde det. Der kan være andre fritidsaktiviteter som skak eller konditionstræning. Mulighederne er forskellige fra arrest til arrest. Hvis retten har bestemt, at du skal være isoleret, har du mulighed for at få tv stillet gratis til rådighed.

Undersøgelse
Du vil også blive undersøgt i løbet af dit ophold, f.eks. før og efter besøg. Af hensyn til sikkerheden vil dit opholdsrum også kunne blive undersøgt. Du kan også blive pålagt at afgive en urinprøve, så personalet kan undersøge, om du har taget stoffer.

Disciplinærstraf
Hvis du overtræder de gældende regler, kan du idømmes en disciplinærstraf i form af advarsel, bøde eller strafcelle. Du har ret til at udtale dig, inden afgørelsen træffes, og til at få en begrundelse for afgørelsen. I visse tilfælde kan du også blive frataget retten til fællesskab.

Magtanvendelse
I visse tilfælde har personalet ret til at bruge magt og sikringsmidler som forskellige greb, stave og skjold samt håndjern eller peberspray. Magtanvendelse er underlagt meget nøje kontrol, og ganske bestemte betingelser skal være opfyldt. Magtanvendelsen skal være så skånsom som muligt og skal være nødvendig for formålet.

Overflytning til fængsel
Der er i visse tilfælde mulighed for at blive flyttet til et afsoningsfængsel, allerede inden du får dom. Spørg eventuelt din forsvarer. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk