Thisted Kommune

Nedenfor finder du Thisted Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen
  Thisted Kommune
  Handicap- og psykiatriafdeling
  Asylgade 30
  7700 Thisted
   
    
  Udslusningskoordinator
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
   
  Undtagelser fra hovedkontakt
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
  Sikker
  mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt
  : Att.: Anette Kathrine Hansen
  Anette Katrine Hansen giver besked til relevant afdeling i kommunen ved underretning om indsættelse og løsladelse af en borger, og afdelingen er ansvarlig for at få uddelegeret opgaven til rette medarbejder.

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Anette Kathrine Hansen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Pr. mail/post eller telefonisk 
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Anette Kathrine Hansen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk

  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Der udleveres div. ansøgningsskemaer ved løsladelsesmødet, eller de sendes pr. mail/post til udfyldelse og underskrift.

  Ansøgningen sendes til:
  Thisted Kommune
  Handicap- og psykiatriafdeling
  Asylgade 30
  7700 Thisted

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
  Anette Kathrine Hansen giver besked til relevant afdleing i kommunen ved underretning om indsættelse og løsladelse af en borger, og afdelingen er ansvarlig for at få uddelegeret opgaven til rette medarbejder.

  Borgeren skal henvende sig på jobcentret samme dag som vedkommende løslades.

  Der fremsendes/afleveres ansøgningsskema inden løsladelsen til:
  Anette Kathrine Hansen

  Borger eller evt. Kriminalforsorgen skal kontakte Borgerservice og Ydelser og få tilsendt et skema ”ansøgning om hjælp til forsørgelse”. Skemaet skal udfyldes og underskrives og herefter indsendes til Borgerservice og Ydelser, vedlagt nødvendig dokumentation, herunder dokumentation for løsladelsesdag. Skemaet med dokumentation skal være modtaget i Borgerservice og Ydelser senest 14 dage før løsladelsesdagen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved fremmøde på jobcentret på løladelsesdagen.
  Jobcentret
  Skolegade 4 C
  7700 Thisted
  Tlf.: 9917 1717

  Ansvarlig hos kommune
  Trine Engholm Christensen
  Tlf.: 2036 3397

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Der tages personlig kontakt til jobcentret ved løsladelsen, eller der aftales tid på tlf.: 9917 1717 i Jobbutik & Visitation

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Henvendelser vedr. ansøgning om ydelser skal ske til:
  Borgerservice og Ydelser, Asylgade 30

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Såfremt borgeren ikke opretholder bolig under afsoningen, forsøges der at etablere bolig forinden løsladelsen, ved at der tages kontakt til Udsatteteamet.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap- og psykiatriafdeling
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk

  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Anette Kathrine Hansen giver besked til relevant afdeling i kommunen ved underretning om indsættelse og løsladelse af en borger, og afdelingen er ansvarlig for at få uddelegeret opgaven til rette medarbejder. 

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Anette Kathrine Hansen giver besked til relevant afdeling i kommunen ved underretning om indsættelse og løsladelse af en borger, og afdelingen er ansvarlig for at få uddelegeret opgaven til rette medarbejder.

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap- og psykiatriafdeling
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
   
  Ansvarlig hos kommunen
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Der er nedsat en God Løsladelses gruppe, bestående af:
  Henriette Lindgaard, faglig koordinator, Modtagelsen, Familieafdelingen, mail: heli@thisted.dk, tlf.: 9917 2473 
  Susanne Kromann, leder af udbetalingsenheden, mail: skr@thisted.dk
  Trine Engholm Christensen, sektionsleder, Jobcenter, Sektion Særlig Indsats, tlf.: 2036 3397, mail: tec.jobcenter@thisted.dk
  Anette Kathrine Hansen, Udsatteteam, mail: akh@thisted.dk
  Anette Kathrine Hansen giver besked til relevant afdeling i kommunen ved underretning af indsættelse og løsladelse af en borger, og afdelingen er ansvarlig for at få uddeleret opgaven til rette medarbejder.

  Ansvarlig hos kommunen
  Anette Kathrine Hansen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Sektionsleder Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk

  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Thisted Kommune
  Asylgade 30
  7700 Thisted
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk

  Sikker mail: sikkerpost@thisted.dk
  Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen
   
  Kontaktperson
 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Anette Kathrine Hansen
  Tlf.: 9917 2328 / 4018 5637
  Mail: akh@thisted.dk
   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk