Tønder Kommune

Nedenfor finder du Tønder Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Tønder Kommune
  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Wegners Plads 2
  6270 Tønder

  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

  Ung i uddannelse fra 18-30 år
  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade


  Marie Simonsen
  Tlf.: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Marie Simonsen

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Ydelsesafdelingen
  Tina Redlefsen
  Tlf.: 7492 9765
  Mail: tre@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Tina Redlefsen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje

  Ydelsesafdelingen
  Tina Redlefsen
  Tlf.: 7492 9765
  Mail: tre@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Tina Redlefsen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er ikke truffet andre aftaler, men Britta Christiansen retter henvendelse til relevante parter i de sager hvor det vurderes relevant. 
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Unge
  Børn & Skole - Kultur & Fritid
  Faglig leder Børn og Unge Magdalene Paulsen
  Tlf.: 2139 0334
  Mail: mapa4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt:Margit Juhl

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For § 78

  Kommunens forpligtelser i relation til tilsyn, rådgivning og foranstaltninger mv. defineres i Serviceloven, primært i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.
  Der er oprettet Samråd for unge lovovertrædere med deltagelse af politi, anklagemyndighed, kriminalforsorgen og kommune v. Børn og Unge.
  Der er endvidere samarbejde i relation til forebyggelse af kriminalitet vedr. børn og unge: IKI Heri indgår politi, UU, SSP, ungdomsskolen og Børn og unge.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

   

  Social, Arbejdsmarked og Sundhed

  Ung i uddannelse fra 18-30 år
  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade

  Kontanthjælp/ressourceforløb over 30 år
  Marie Simonsen
  Tlf.: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  I de tilfælde hvor det ikke er muligt at etablerer et løsladelsesmøde, afholdes det pr. telefon. Kommunen har endvidere mulighed for at afholde videokonference.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Britta Christiansen, Tina Gade og Marie Simonsen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Ydelsesafdelingen
  Tina Redlefsen
  Tlf.: 7492 9765
  Mail: borgerservice@toender.dk
  Emnefelt: Tina Redlefsen / Folkeregistret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Når kommunen ved besked om hvornår indsatte løslades, sørges der for at hjælpen udbetales den dag indsatte løslades. Beskeden sendes til:
  Ydelsesafdelingen
  Tina Redlefsen
  Tlf.: 7492 9765
  Mail: tre@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Tina Redlefsen

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Indsatte skal møde op i enten Rådhuset  eller Campus på løsladelsesdagen.

  Over 30-årige møder op på
  Rådhuset
  Wegners Plads 2
  6270 Tønder

  Under 30-årige møder op i
  Campus
  Plantagevej 37 C
  6270 Tønder


  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret

  Ansøgningerne findes på http://www.borger.dk og sammen med udfylte ansøgninger skal følgende vedlægges:

  Kontanthjælp:

  • Erklæring om oplysningspligt
  • Samtykkeerklæring
  • Kontooversigt
  • Kontoudskrift 3 måneder tilbage
  • Kopi af lønsedler, såfremt der modtages arbejdsdusør i fængslet

  Enkeltydelse (hjælp til boligudgifter under afsoning):

  • Samtykkeerklæring
  • Kontooversigt
  • Kontoudskrift 6 måneder tilbage
  • Kopi af lønsedler (arbejdsdusør)
  • Kopi af lejekontrakt

   

  Beskæftigelsessituation

  Som udgangspunkt aftales fremgangsmåden på udslusningsmøderne.

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Indsatte møder op i jobcenteret den dag vedkommende løslades. Der tages i øvrigt stilling indsattes beskæftigelsessituation i forbindelse med koordinering af handleplanen.

  Ansvarlig hos kommunen

  Ung i uddannelse fra 18-30 år
  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade

  Kontanthjælp/ressourceforløb over 30 år
  Marie Simonsen
  Tlf.: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der gives besked om løsladelse til: 
  Ydelsesafdelingen
  Tina Redlefsen
  Tlf.: 7492 9765
  Mail: tre@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Tina Redlefsen

  Der vil blive iværksat forsørgelse hurtigst muligt (gerne telefoniske henvendelse). 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -
    

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Tønder kommune ønsker selv at varetage udbetalingen af kontanthjælpen, og vil helst undgå refusion til opholdskommunen.
  Se kontaktoplysninger under punktet For varetægtsarrestanter

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Kommunen benytter sig af den kommunale anvisningsret og Direktoratet for Kriminalforsorgen bistår med opskrivning i boligforeninger.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansenn

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Ung i uddannelse fra 18-30 år
  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade

  Kontanthjælp/ressourceforløb over 30 år
  Marie Simonsen
  Tlf.: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Rådgivningscentret henviser til følgende link vedr. behandling på Rådgivningscentret: http://misbrug.toender.dk

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Ina Lorenzen Kier
  Mobil: 5126 8602
  Mail: ik@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Ina Lorenzen Kier

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

   

  Ung i uddannelse fra 18-30 år
  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade

   

  Kontanthjælp/ressourceforløb over 30 år
  Marie Simonsen
  Tlf.: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Britta Christiansen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Wegners Plads 2
  6270 Tønder
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kommunen:
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

  Marie Simonensen
  Tlf: 7492 9339
  Mail: ms4@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Marie Simonsen

  Tina Gade
  Tlf.: 7492 9335 / 2059 9508
  Mail: tingad@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Att.: Tina Gade


  Kriminalforsorgen
  Heidi Kistrup
  Tlf.: 7255 7316
  Sikker mail: kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk
  Emnefelt: KSP

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
  Britta Christiansen
  Tlf.: 7492 9457
  Mobil: 2916 7039
  Mail: bc@toender.dk
  Sikker mail: sikkerpost@toender.dk
  Emnefelt: Britta Christiansen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk