Tårnby Kommune

Nedenfor finder du Tårnby Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Over 18 år
  Tårnby Kommune
  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.
  Tårnby Rådhus
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup
  Tlf.: 3247 1111
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

  Under 18 år
  Tårnby Kommune
  Børne- og Kulturforvaltningen
  Tårnby Rådhus
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup
  Tlf.: 3247 1111
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Børne- og Kulturforvaltningen

  Den gode løsladelse starter principielt altid samme dag, personen fængsles.
  Optag i god tid kontakt til kommunen. Jo bedre tid kommunen har til at planlægge løsladelsen, jo større sandsynlighed er der for, at løsladelsesprocessen bliver god.  

  Udslusningskoordinator under 30 år
  Yassin Ardone
  Jobcenter Tårnby
  Mail: yar.as@taarnby.dk
  Tlf.: 5172 9067

  Mie Hallqvist
  Jobcenter Tårnby
  Mail: mmh.as@taarnby.dk
  Tlf.: 3247 1786

  Udslusningskoordinator over 30 år
  Julie Peters
  Jobcenter Tårnby
  Mail: jpe.as@taarnby.dk
  Tlf.: 3247 1825

  Nesrin Gökmen
  Jobcenter Tårnby
  Mail: ngk.as@taarnby.dk
  Tlf: 3247 1816

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: servicecentret@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: kontant@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: servicecentret@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: kontant@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: as@taarnby.dk  
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Børne- og Kulturforvaltningen - familieafdelingen


  KSP-kontaktperson
  Politiassistent Peter Bach, Den Kriminalpræventive Afdeling, Københavns Politi
  Tlf.: 3521 5083
  Mail: PBA005@politi.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

   

  Under 18 år
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Børne- og Kulturforvaltningen

  Over 18 år
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se kontaktoplysninger ovenfor
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: servicecentret@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kommunal medarbejder medbringer relevante papirer, som udfyldes på løsladelsesmødet. På mødet får borgeren udleveret en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgningen. Huskelisten indeholder følgende punkter:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog

  Såfremt der ikke er afholdt løsladelsesmøde, og borgeren ikke kan komme på en § 31-udgang umiddelbart forud for løsladelsen, anmoder fængslet kommunen om at fremsende relevante papirer jf. ovenfor, som borgeren kan medbringe ved henvendelse på løsladelsesdag.

  Vores udslusningskoordinator giver besked til Ydelsescentret om løsladelsesdato (som er vigtigt, at der fremgår på mailen vedr. borgers løsladelse), så kontanthjælp kan opstartes fra den dato.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren møder på løsladelsesdagen på:
  Jobcentret i Tårnby Kommune
  Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

  Borgeren medbringer papirer, som anmodet via huskelisten.

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-14.30
  Torsdag: 10.00-17.30
  Fredag: 10.00-13.30

  Ansvarlig hos kommune
  Børne- og Kulturforvaltningen
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Att: Boligsocial indsats 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Att.: Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren henvender sig i jobcenteret, hvor han/hun bliver visiteret og får tid hos ydelsen. Derefter indgår borgeren i kontaktforløb og indsats i jobcenteret på lige fod med andre borgere.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

  Tårnby Kommune er opholdskommune vedr. ophold, der varer mindre end 3 måneder, selvom pensionen m.m. er placeret udenfor kommunegrænsen. Såfremt opholdet oplyses til at vare over 3 måneder, skal borgeren søge kontanthjælp i opholdskommunen jf. Retssikkerhedslovens § 9. Opholdskommunen kan så søge mellemkommunal refusion hos Tårnby Kommune.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Henvises til at den indsatte skal udfylde blanket om boligsituation på kommunens hjemmeside.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Børne- og Kulturforvaltningen
  Att.: Boligsocial indsats

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
  Att.: Jobcentret

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Tårnby Kommune har indgået samarbejdsaftale med KABS om stofmisbrugshandling. Fængslet / borgeren skal henvende sig til KABS for at få lavet en udredning for behovet for stofmisbrugsbehandling. For adresse og telefonnumre se hjemmesiden: www.taarnby.dk eller KABS hjemmeside: www.kabs.dk

  Tårnby Kommune har indgået samarbejdsaftale med Novavi-ambulatorierne om alkoholbehandling. For adresse og telefonnumre se hjemmesiden: www.taarnby.dk eller Novavis hjemmeside www.novavi.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
  Att.: Handicap og Psykiatri

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

   


  Under 18 år
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Børne- og Kulturforvaltningen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialcentret
  Susanne Pedersen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Susanne Pedersen
  Tlf.: 3247 1149
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Lisbeth Lind
  Jobcenter Tårnby
  Mail: lli.as@taarnby.dk
  Tlf.: 3247 1736

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Under 18 år
  Sikker mail: bk@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Børne- og Kulturforvaltningen

  Over 18 år
  Sikker mail: as@taarnby.dk
  Emnefelt: Att.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  -

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk