Syddjurs Kommune

Nedenfor finder du Syddjurs Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Syddjurs Kommune
  Lundbergsvej 2
  8400 Ebeltoft

  Tlf.: Call center 8753 5000
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk
  Emnefelt: Jobcentret

  Udslusningskoordinator
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Mail: ngb@syddjurs.dk

  Uddannelsesudslusningskoordinator
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sygedagpenge, fleksydelse, folke- og førtidspension
  Borgerservice
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Borgerservice

  Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og særlig uddannelsesydelse
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Ydelseskontoret

  Koordinator
  Monica Hjort Ankær Nielsen
  Mail: mha@syddjurs.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Folke- og førtidspension
  Borgerservice
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Borgerservice 

  Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, fleksydelse  og særlig uddannelsesydelse
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Ydelseskontoret

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til 
  Jobcenteret
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Jobcentret

   

  Unge over 30 år

  Udslusningskoordinator

  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632

   

  Unge under 30 år

  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familieafdelingen
  Tingvej 17
  8543 Hornslet
  Tlf.: 8753 5380 / 8753 5000
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Familieafdelingen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk
  Emnefelt: Folkeregistret
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Indkaldelsen til løsladelsesmødet fremsendes til Udslusningskoordinator Alex Stanislav Sørensen, som koordinerer den efterfølgende kommunale deltagelse.  

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter Syddjurs
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Udslusningskoordinator

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Vedr. forsørgelse ved løsladelse
  Monica Hjort Ankær Nielsen
  Mail: mha@syddjurs.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ansøgningen fremsendes til ydelseskontoret 2 uger forud for løsladelse. Der ansøges som hovedregel via www.borger.dk. Vejledninger om fremgangsmåde og vedhæftning af filer findes på www.borger.dk. Når ansøgningen indsendes, skal den underskrives og vedlægges:

  • Boligudgifter
  • Kontoposteringer den seneste måned på alle konti
  • Dusørsedler


  Ansøgningsskemaet kan ligeledes udfyldes på løsladelsesmødet. Såfremt ansøgningsskemaet udfyldes på løsladelsesmødet, skal indsatte indsende dokumentation til ydelseskontoret 2 uger forud for løsladelse.
  På løsladelsesdagen møder borgeren på Jobcenter Syddjurs, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  På løsladelsesdagen møder borgeren på Jobcenter Syddjurs, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.
  Inden løsladelsen får den indsatte tidspunkt for, hvornår vedkommende skal møde på Jobcenteret, den første dag efter løsladelsen. Det tilstræbes ligeledes, at den indsatte inden tidspunktet for løsladelsen bliver orienteret om, hvem den fremtidige sagsbehandler på Jobcenteret er. Fremtidig sagsbehandler vil såfremt det er muligt afholde samtalen på løsladelse dagen. Såfremt sagsbehandler er forhindret i at afholde samtalen, vil samtalen blive afholdt af udslusningskoordinatoren.
  På løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelsen vil den indsattes ønsker til fremtidig tilbud blive drøftet.

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Syddjurs
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Udslusningskoordinator



  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Inden løsladelsen får den indsatte tidspunkt for, hvornår vedkommende skal møde på Jobcenteret, den første dag efter løsladelsen. Det tilstræbes ligeledes, at den indsatte inden tidspunktet for løsladelsen bliver orienteret om, hvem den fremtidige sagsbehandler på Jobcenteret er. Fremtidig sagsbehandler vil såfremt det er muligt afholde samtalen på løsladelse dagen. Såfremt sagsbehandler er forhindret i at afholde samtalen, vil samtalen blive afholdt af udslusningskoordinatoren.
  På løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelsen vil den indsattes ønsker til fremtidig tilbud blive drøftet.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Syddjurs
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Udslusningskoordinator

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke indgået særlige aftaler vedrørende varetægtsfængslede.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelsen afklares den indsattes boligsituation. Den indsattes ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig afdækkes og så frem det er relevant, giver udslusningskoordinatoren  besked til Ydelseskontoret i kommunen om at fremsende en liste med boligforeninger i kommunen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 8753 5440 / 8753 5000
  Sikker mail: syddjurs@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Ydelseskontoret

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Den indsattes uddannelsesplan drøftes på løsladelsesmødet.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Ungdommens uddannelsesvejledning UU deltager i første samtale på Jobcenteret for indsatte under 30 år

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Syddjurs
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Udslusningskoordinator

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker tager Udslusningskoordinatoren kontakt til Misbrugscenteret for eventuel deltagelse i løsladelsesmødet. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner.
  Såfremt der kun er behov for koordinering  ift. misbrugsbehandling, skal henvendelsen rettes til Misbrugscenter Djursland.

  Ansvarlig hos kommunen
  Rusmiddelcenter Djursland
  Hovedgaden 61-63
  8410 Rønde
  Tlf.: 8791 0220
  Bente Helweg Pedersen
  bhem@syddjurs.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  På løsladelsesmødet drøftes eventuelt behov for behandling i kommunalt regi. Udslusningskoordinatoren i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere, herunder socialcenteret, familieafdelingen m.fl..

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Syddjurs
  Nethe Grangaard Bjerre
  Tlf.: 8753 5632
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk 
  Emnefelt: Att.: Udslusningskoordinator

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Kommunen har ikke udpeget kontaktperson
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  -
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

   

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Anita Nowak
  Tlf.: 8753 5625

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter
  Sikker mail: jobcenter@syddjurs.dk
  Emnefelt: Jobcenter

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Ania Alban Birkesholm
  Lundbergsvej 2
  8400 Ebeltoft

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk