Svendborg Kommune

Nedenfor finder du Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Socialafdelingen Myndighed
  Svinget 14
  5700 Svendborg 

   

  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

   

  Udslusningskoordinator
  Såfremt det drejer sig om ansøgning om kontanthjælp og ydelser forbundet med dette skal der rettes henvendelse i Borgerservice.
  Hvis der er tvivl om hvor en borger skal rette henvendelse kan kontakt rettes til:

   

  Karina Slabiak, Socialafdelingen Myndighed, som sidder med God Løsladelse.

   

  Derfra kan der guides den rigtige vej ind i kommunen.
   

  Undtagelse fra hovedkontakt

  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: social@svendborg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Pensionister
  Socialafdelingen Myndighed
  Svinget 14
  5700 Svendborg
  Mail: social@svendborg.dk

  Over 18 år
  Jobcentret
  Tlf.: 6223 3606
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Følgende skal medsendes ansøgning:
  Dokumentation for samtlige boligudgifter. Dokumentation for arbejdsdusør for de sidste 3 mdr. Dokumentation for formueforhold, herunder udskrift fra samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr., hvis bil – aktuel salgsvurdering. 

  Under 18 år
  Familieafdelingen
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til 

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Under 18 år
  Familieafdelingen
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk

  Hvis sagen ikke placeres i andre afdelinger, sørger Socialafdelingen Myndighed for den videre sagsbehandling.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Senest 4 uger efter prøveløsladelsen tager KIF kontakt til de relevante afdelinger om koordinering af handleplaner for den løsladte borger. Her indgås aftaler for det videre forløb. Er der tale om borgere med andre problemer end beskæftigelse, inviteres Socialafdelingen Myndighed. 
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Se ovenfor

   

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med unge kriminelle under 18 år ligger hos den sagsansvarlige i kommunen.
  Ved behov for direkte kontakt til Børn og Unge rettes henvendelse til Familieafdelingen.

  Familieafdelingen
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk

 • Løsladelsesmøde

  Snarest muligt efter, at det er afklaret, at den indsatte skal løslades, og senest tre måneder før løsladelsestidspunktet, tager den handleplansansvarlige i fængslet initiativ til løsladelsesmødet.

   

  Svendborg Kommune kan ikke deltage i løsladelsesmødet i fængslerne. Møderne kan afholdes hos kommunen, hvis Kriminalforsorgens medarbejdere og indsatte har mulighed for at komme til Svendborg. Det er Kriminalforsorogen, der tager initiativ til at aftale mødet. Den sagsansvarlige i Svendborg Kommune sørger for, at alle relevante kommunale samarbejdsparter deltager i mødet.

   

  Der er også mulighed for at holde møderne via Lync (video), hvor KiFs lokalkontor i Svendborg kan stilles til rådighed for kommunen.

   

  Den sagsansvarlige i Svendborg Kommune er den person, der har overtaget sagen efter Socialafdelingen Myndighed, jf. ovenstående under punktet Koordinering. Hvis den sagsansvarlige ikke kendes, rettes henvendelse til Socialafdelingen Myndighed.

   

  Der skal på løsladelsesmødet så vidt muligt indgås aftaler om evt. indsatser i forhold til den indsattes helbred (fysisk og psykisk), bolig, uddannelsesmæssig/beskæftigelsesmæssig situation, økonomi, netværk, misbrug/igangværende misbrugsbehandling samt eventuelle andre relevante forhold.

   

  Der skal også indgås aftaler om, hvordan kommunen følger op på sagen.

  Der kan rettes henvendelse til:

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Socialfagligt Center koordinerer opgaven og evt. afholdes telefonmøde.

  Under 18 år
  Familieafdelingen
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk  

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se kontaktoplysninger ovenfor
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Så snart fængslet kender tidspunktet for løsladelsen og senest en uge før løsladelse bestilles tid til visitationssamtale i Jobcenter Svendborg på tlf. 6223 3867. Visitationssamtalen afholdes af jobrådgiver i Jobteam 2. Efter samtalen tages stilling til hvilken jobrådgiver, der efterfølgende får sagen og borgeren henvises til Jobcentret/Ydelse, hvor der søges om kontanthjælp.

  Ungekontakten (under 30 år uden erhvervsuddannelse)  
  A. P. Møllersvej 37, 5700 Svendborg
  Tlf.: 3017 5770
   
  Jobcenter Svendborg (med erhvervsuddannelse og over 30 år)
  Ramsherred 5, 5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 3867
   

  På første løsladelsesdag retter borgeren henvendelse til Jobcentret/Ydelse og  medbringer dokumentation for løsladelsessum/penge incl. sidste udbetaling af arbejdsdusør. Svendborg Kommune bevilliger engangshjælp jf. § 25 a Aktivloven efter behov. Der vurderes på kost/huslejeudgifter med fradrag af 'indtægter' – midler, som udbetales ved løsladelsen. 
  Man kan tidligst søge kontanthjælp den dag, hvor man bliver løsladt.
  Borgeren skal være folkeregistertilmeldt i Svendborg Kommune, for at kunne søge kontanthjælp.
  Borgeren kan lave flytning på www.borger.dk – dette kræver NemID. Hvis borgeren ikke har NemID henvises til www.nemid.dk få NemID ved personligt fremmøde. 

  Hvis der er behov for koordinering, kontaktes  
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Som sørger for den videre koordinering internt i kommunen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Se ovenfor.

  Ansvarlig hos kommune
  -
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret  
  Der bestilles tid til visitationssamtale i Jobcenter Svendborg, tlf.: 6223 3867. Visitationssamtalen afholdes af jobrådgiver i Jobteam 2. Efter samtalen tages stilling til hvilken jobrådgiver, der efterfølgende får sagen og borgeren henvises til Jobcentret/Ydelse, hvor der søges om kontanthjælp.
  I forbindelse med ansøgning om førtidspension er det muligt at starte sagen op før løsladelse, således at afklaringen af borgeren kan påbegyndes, men vedkommende er indsat. -

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenfor.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Forud for løsladelsen vil det være muligt at bestille tid til visitationssamtale i Jobcenter Svendborg på tlf. 6223 3867. Efter samtalen tages stilling til hvilken jobrådgiver, der efterfølgende får sagen. Hvis der er akut behov for forsørgelse, retter pgl. Henvendelse i Jobbutikken, hvor der tilbydes en visitationssamtale uden forudgående tidsbestilling. På første løsladelsesdag rettes der efterfølgende henvendelse til borgerservice, hvor der ansøges om kontanthjælp.
  Svendborg Kommune kan tilbyde en rekvisition til de første dage, hvorefter de vil sende de resterende til borgerens NemKonto. Kommunen vil gerne have besked enten pr. mail eller telefon om de borgere, der pludselig bliver løsladt, for at sikre at de kan afsætte de nødvendige ressourcer til at løse arbejdsopgaven med, at der pludselig står en borger, der har krav på at få penge efter at have henvendt sig i Jobcenter.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgere der er under 30 skal forholde sig som i ovenstående såfremt deres fremtidige forsørgelse hedder kontanthjælp. 
  Borgere under 30, der er forsørget af anden ydelse end kontanthjælp kan rette henvendelse Jobcentret/Ydelse jf. ovenstående adresse.
  Borgere over 30, der er forsørget af pension, dagpenge, ordinær beskæftigelse eller SU kan rette henvendelse til:

  Socialafdelingen Myndighed
  Svinget 14
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6323 3970.

  Ved tvivlsspørgsmål kontakt Karina Slabiak, Socialfagligt Center, tlf. 6323 3970 / 6223 3951.
   

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Socialafdelingen Myndighed modtager henvendelsen og videresender henvendelsen til Jobcentret/Ydelse.

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  I forbindelse med anskaffelse af bolig er Kriminalforsorgen ansvarlig for at hjælpe den indsatte med at finde en bolig.

  Den indsatte kan med fordel melde sig ind i de 2 store boligforeninger i Svendborg. Information om boligforeningerne kan findes på Svendborg Andels boligforening www.svanbo.dk eller Domea www.domea.dk
  Hvis det ikke lykkes den indsatte at finde en bolig, kan der tages kontakt til Socialafdelingen Myndighed. Der må påregnes en ventetid på omkring 2 måneder fra henvendelsestidspunktet.    

  Hvis den sagsansvarlige ikke kendes rettes henvendelse til:

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Svinget 14
  5700  Svendborg 
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Når der skal bevilliges enkeltudgift f.eks. til etablering i forbindelse med løsladelsen, vil der ske økonomisk vurdering af afsoners indtægt under afsoningen med henblik på om pågældende har haft mulighed for at spare op til udgiften. Det er derfor  et ønske fra Svendborg kommune at indsatte orienteres derom og evt. foreslås at lave en frivillig opsparing under afsoningen.

  Der bør rettes henvendelse 3 måneder før løsladelsen.

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Se nedenfor
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med uddannelse ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jf. ovenstående punktet Koordinering.
  For unge under 25 år vil UU vejledningen være ansvarlig for udslusningen. 
  Kriminalforsorgen eller kommunens koordinator skal i forbindelse med udslusning og/eller løsladelse hurtigst muligt meddele UU-Center Sydfyn (uucentersydfyn@svendborg.dk) den unges cpr.nr. og evt. relevante oplysninger. Herefter vil den unges unge-vejleder kontakte den unge med tilbud om en vejledningssamtale primært m.h.p. uddannelse.
  UU's vejledningsforpligtelse ophører lovmæssigt, når den unge fylder 25 år, og når den unge har gennemført en ungdomsuddannelse!

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Anne Marie Nyborg, UU-centerleder
  Tlf.: 6223 4676
  Mobil tlf.: 2159 8467
  Mail: anne.marie.nyborg@svendborg.dk

 • Misbrugsbehandling

  Stofmisbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Under 25 år
  Unge mellem 14 og 25 år, der har eller har haft problemer med brug af stoffer som hash, amfetamin, ecstasy, kokain eller heroin
  Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdeling
  Nyborgvej 4, 1. Sal.
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 6550
  Mail: ungeafdelingen@svendborg.dk
  Emnefelt: Susanne Basler Larsen

   

   

  Over 25 år
  Stofmisbrugere fra 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. 
  Afdelingsleder Erandi Christensen
  Souschef Lene Husman
  Koordinator Vibeke Olesen, Erandi Christensen 
  Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdeling
  Dronningholmsvej 60 A
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 4990
  Mail: fabvs@svendborg.dk
  Emnefelt: Lene Jakobsen

  Ansvarlig hos kommunen
  -

   

   

  Alkoholbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Ambulant behandling for alkoholmisbrug, herunder både akutbehandling for abstinenser og samtalebehandlingsforløb med henblik på ændrede alkoholvaner. 
  Alkoholbehandlingen Svendborg
  Sankt Jørgensvej 15
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 6666

  Ansvarlig hos kommunen
  Karina Slabiak
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf. 6223 3951
  mail: social@svendborg.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Ansvaret for koordinering i forbindelse med øvrig behandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jf. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner.

  Senest 4 uger før løsladelsen af en indsat efter endt straf, sikre fængslet, at der er aftalt møde for borgeren med relevante afdelinger på løsladelsesdatoen.   

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Svinget 14
  5700  Svendborg 
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Under 18 år
  Familieafdelingen
  Centrumpladsen 7, 2 sal
  5700  Svendborg
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Socialafdelingen Myndighed

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit og radikalisering til

  Socialafdelingen Myndighed
  Karina Slabiak
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Karina Slabiak
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Over 18 år
  Socialafdelingen Myndighed
  Tlf.: 6223 3000
  Direkte tlf.: 6223 3970
  Sikker mail: social@svendborg.dk

  Under 18 år
  Familieafdelingen
  Tlf.: 6223 4600
  Direkte tlf.: 6223 4577
  Sikker mail: bu@svendborg.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Karina Slabiak
  Mail: Karina.Slabiak@Svendborg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

   

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk