Struktur

Kriminalforsorgen består af et direktorat med tre centre: Center for Straffuldbyrdelse, Center for HR og Ressourcestyring samt Koncern IT. Hertil kommer et Koncernledelsessekretariat. Direktoratet varetager overordnet strategi, styring og koordinering på tværs af hele Kriminalforsorgen.

Derudover er landet inddelt i fire geografiske områder med hvert sit områdekontor, der leder og styrer driften på tværs af alle institutioner inden for området. Områderne består af både fængsler, pensioner og KiF (Kriminalforsorgen i Frihed). Hvert område har en samlet økonomi på op til 700 mio. kr. og op til 1200  medarbejdere.

Hvert områdekontor har en straffuldbyrdelsesenhed, en HR- og ressourcestyringsenhed, et ledelsessekretariat og en mindre it-enhed. Områdekontoret har ansvaret for styring, controlling og kvalitetssikring af institutionernes indsatser. Områdekontoret prioriterer og koordinerer områdets samlede ressourcer.

Under områderne er der 24 institutioner. De samler landets ca. 80 fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger og sikrer, at der er sammenhæng i den måde, vores opgave bliver løst på.

Kriminalforsorgens personale er på cirka 4.550 årsværk. Knap to tredjedele af personalet er uniformeret (fængselsbetjente og værkmestre), mens godt en tredjedel er civilt personale, som arbejder inden for forsorg, undervisning, sundhed, ledelse og administration.

Kriminalforsorgens organisation indeholder flere enheder, der binder Kriminalforsorgen sammen på tværs:

Koncernledelsen
En samlet koncernledelse, der sikrer strategisk retning og tæt sammenhæng på tværs af områder og direktorat. Koncernledelsen består af direktøren for Kriminalforsorgen, de tre centerdirektører i direktoratet og de fire områdedirektører. Koncernledelsen har ansvar for overordnet politik, ledelse og strategi for hele Kriminalforsorgen.

Områdeledelsen
En samlet områdeledelse i hvert område, der leder og styrer driften på tværs af alle institutioner inden for deres geografiske område.

Institutionsledelsen
Under hver institution er der samlet et antal af landets ca. 80 fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger. Institutionsledelsen sikrer, at der er sammenhæng i opgaveløsningen mellem enhederne. 

Partnerskaber
Der er faglige partnerskaber mellem direktoratet og de fire områder på en række fagområder. Partnerskaberne sikrer fælles faglig koordinering på tværs og skaber kvalitet og ensartethed i hele Kriminalforsorgen.

Der er seks partnerskaber:

  • Partnerskab for sikkerhed
  • Partnerskab for resocialisering og klientforløb
  • Partnerskab for klientsagsbehandling
  • Partnerskab for HR
  • Partnerskaber for ressourcer
  • Partnerskab for strategi og styring.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk