Struer Kommune

Nedenfor finder du Struer Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Handicap, social og psykiatri

  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk

   

  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

   

  Udslusningskoordinator
  Såfremt der ikke allerede er en socialrådgiver/sagsbehandler tilknyttet borgeren vil udslusningskoordinator være:
  Susanne Strunk
  Socialfaglig konsulent
  Handicap, social og psykiatri
  Mail: sts@struer.dk
  Tlf.: 9684 8320

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

   

  Se køreplanens punkt 1.

   

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Mail: borgerservice@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Mail: ydelseskontor@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelseskontoret
  Mail: ydelseskontor@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 96
  84 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Der kan tages kontakt til den løsladtes sagsbehandler. 
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Der kan tages kontakt til den løsladtes sagsbehandler.
  Hvis ikke der er kontakt til konkret sagsbehandler kan der tages kontakt til
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk  
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Familiecentret
  Kristina Horslund Jensen
  Tlf.: 9684 8580 og 9684 8555
  Sikker mail: kristinahje@struer.dk og boernefam@struer.dk
   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Mail: borgerservice@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Der tages kontakt til ydelseskontoret i så god tid som muligt og senest omkring 4 uger før løsladelse ved:

  Sagsbehandler Mette Møller
  Ydelseskontoret, Jobcenter Struer
  Tlf.: 9684 8286
  Mail: mmj@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Det er en god ide at invitere jobcentret med, som er dem der tager rådighedsvurderingen.

  Ansvarlig hos kommune

  Else Morell, Jobcentret
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Når der bliver søgt om kontanthjælp, bliver der samtidig aftalt tid i Jobcentret.

  Ansvarlig hos kommunen
  Else Morell, Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Det tages kontakt til jobcentret.
  Jobcentret, Mette Møller  
  Hjermvej 29, 7600 Struer
  Mail: mmj@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ydelskontoret, Jobcenter Struer
  Hjermvej 1, 7600 Struer

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler. 

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Struer Kommune har ikke boliger til rådighed, men kan give råd og vejledning.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk  
  Mail: hop@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Ved samtalerne med jobcentret følges der op på uddannelsesforløb.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret
  Else Morell
  Hjermvej 29, 7600 Struer 
  Tlf.: 9684 2103
  Mail: emo@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Ved misbrug tages kontakt til Handicap, social og psykiatri.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk   
  Mail: hop@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Kommunen yder ikke behandling, men det er muligt at søge om betaling for behandling fx ved psykolog. 
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Ansøgning om betaling for behandling sendes til:
  Mette Møller Lidegaard / Julie Mose 

  Tlf.: 9684 8383
  Mail: ydelseskontor@struer.dk  
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialjuridisl konsulent Pia Møller Nielsen
  Mail: pmn@struer.dk og hop@struer.dk
  Tlf.: 9684 8334 eller 9684 8333
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Handicap, social og psykiatri
  Socialjuridisk konsulent Pia Møller Nielsen
  Rådhuset
  Østergade
  7600 Struer
  Tlf.: 9684 8334 eller 9684 8333
  Mail: pms@struer.dk og hop@struer.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Pia Møller Nielsen
  Tlf.: 9684 8334
  Email: pmn@struer.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Under 18 år
  Børn og Familiecentret
  Rikke Toft
  Tlf.: 9684 8555
  Mail: rtof@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  Øvrige
  Handicap, social og psykiatri 
  Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Handicap, social og psykiatri
  Att.: Susanne Strunk
  Tlf.: 9684 8320 / 9684 8333
  Mail: sts@struer.dk
  Mail: hop@struer.dk   
  Sikker mail: sikkerpost@struer.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk