Stevns Kommune

Nedenfor finder du Stevns Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Stevns Kommune
  Center Arbejdsmarked - Ydelsescentret
  Rådhuspladsen 4
  4660 Store Heddinge

  Udslusningskoordinator
  Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5275
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sipo_borger@stevns.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@stevns.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@stevns.dk

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte: der skal sammen med ansøgningen vedlægges dokumentation for huslejens størrelse, oplysninger om boligstøtte, kontoudtog over indsattes indestående i banken og engagementsoversigt fra banken. Der skal ligeledes vedlægges lønsedler ved indtægt i fængslet.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Center Arbejdsmarked - Jobcentret
  Anne Haack Larsen

  Tlf.: 5657 5594
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk


  Bolig og enkeltydelser
  Borgerservice, Kultur og Fritid
  Lisa Mathiesen
  Tlf.: 5657 5125
  Sikker mail: sipo_borger@stevns.dk

  Forsørgelse
  Center Arbejdsmarked - Ydelsescentret
  Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5275
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Center Arbejdsmarked - Ydelsescentret
  Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5275
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  Center Arbejdsmarked - Jobcentret
  Harald Pedersen
  Tlf.: 5657 5970
  Mobil: 2326 5290
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For tilsynsklienter

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Center Familie
  Laila Molitor-Lenschau
  Tlf.: 5657 5752 / 5123 4882
  Sikker mail: sipo_familie@stevns.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

   

  Ulla Sehested
  Arbejdsmarked
  Mail: ullasehe@stevns.dk

   

  Under 18 år
  Center Familie
  Laila Molitor-Lenschau
  Tlf.: 5657 5752 / 5123 4882
  Sikker mail: sipo_familie@stevns.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8

  Ulla Sehested
  Arbejdsmarked
  Mail: ullasehe@stevns.dk

  Under 18 år
  Center Familie
  Jens Christian Lund
  Tlf.: 5657 5065
  Sikker mail: sipo_familie@stevns.dk

  Misbrugsbehandling
  Birkehøj
  Sundhedsafdelingen
  Anne Hagstrøm
  Tlf.: 5657 5334
  Sikker mail: sipo_sundhed@stevns.dk

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

   

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sipo_borger@stevns.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen eller fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligten på www.borger.dk. Borgeren skal orienteres om at nedenstående dokumantation skal afleveres.
  Hvis det er muligt kan borgeren møde på jobcentret og på forhånd tilmelde sig. Dette er for at Stevns Kommune har mulighed for at sikre at der kan ske udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde i jobcentret 7 dage før løsladelsen. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt.
  Hvis det er muligt vil borgeren blive informeret om at deltage i fælles informationsmøde vedr. ansøgning om kontanthjælp. Det vil ske i efterfølgende uge hvori borgeren har ansøgt om kontanthjælp.
  Huskeliste indeholder blandt andet følgende punkter: Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler), dokumentation for udgifter, de sidste 3 måneders kontoudtog samt engagementsoversigt fra banken.
  I tilfælde hvor borgeren ikke har haft en bankkonto, skriver fængslet eller Kriminalforsorgen en følgeseskrivelse med oplysning om dette. 

  I de tilfælde, hvor Stevns Kommune holder lukket, fx for borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til kr. 300,- hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Stevns Kommune. Stevns Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen. Eller Kriminalforsorgen kan rette henvendelse en uge inden løsladelsen, så der kan udbetales engangshjælp til pågældende mod at pågældende kommer og søger om kontanthjælp/uddannelseshjælp umiddelbart efter løsladelsen, senest dagen efter.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren fremmøder på løsladelsesdagen på Jobcenter i Store Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. Borgern medbringer papirer, der er bedt om via huskelisten udleveret på løsladelsesmødet 3 mdr. forinden.
  Borgeren skal møde i tidsrummet:
  Mandag-tirsdag: 10.00-12.00
  Onsdag: lukket
  Torsdag: 10.00-12.00
  Fredag: 10.00-12.00

   

  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation medmindre dette er sendt elektronisk.
  I de tilfælde, hvor Stevns Kommune holder lukket, fx for borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til kr. 300,- hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Stevns Kommune. Stevns Kommune vi lefterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.


  Ansvarlig hos kommune
  Center Arbejdsmarked - Jobcentret

  Socialrådgiver
  Anna Haack Larsen
  Tlf.: 5657 5594
  Sikker mail: annelars@stevns.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.
  Inden løsladelsehar kontaktpersonen fra Jobcentret udarbejdet en jobplan såfremt der er tal om et aktiveringsforløb for borgeren.

  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver
  Anne Haack Larsen - Jobcentret
  Sikker mail: annelars@stevns.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Pågældende henvises til at møde personligt op på Rådhuset i Store Heddinge i vores åbningstid, hvis pgl. er over 30 år.
  Hvis pågældende er under 30 år skal pågældende møde op i Ungeenheden på Køge Handelsskole.
  Arresthuset kan bestille tid til pågældende, ved at der ringes til hovednr.: 5657 5757
  Køge Handelsskoles adresse er Lyngvej 25c, 4660 Køge.
  Åbningstider er:
  Mandag-onsdag: 10.00 – 15.00
  Torsdag: 10.00 – 17.30
  Fredag: kl. 10.00 – 12.00

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse, afklares borgerens boligsituation. På løsladelsesmødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig. Via samarbejde mellem fængslet og Stevns Kommune, kan en løsladelsesmodel være at sikre borgerens opnotering på fælles venteliste for boligforeningerne i Stevns Kommune.
  Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Borgerservice, Kultur og Fritid
  Lisa Mathiesen
  Tlf.: 5657 5125
  Sikker mail: sipo_borger@stevns.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra indsatte, til vejleder i Køge.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  UU-vejleder i Køge sikrer efter modtagelsen af uddannelsesplanen aftale i forhold til det videre forløb.
  UU-vejleder koordinerer med Ulla Sehested i de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Der koordineres med henblik på godkendelse af jobplan.


  Ansvarlig hos kommunen
  Ulla Sehested
  arbejdsmarked
  mail: ullasehe@stevns.dk
  Hun koordinere med relevant sagsbehandler.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktperson fra Sundhedsafdelingen allerede ved løsladelsesmøde 3 mdr. før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.
  Kontaktpersonen udarbejder en social udredning som består af 2 dele. Den første del indeholder personlige oplysninger, og den anden del indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling.
  Evt. udarbejdede personundersøgelser (§ 808 ved betingede domme), kan der anmodes om, ved arbejdet med udfærdigelsen af Sundhedsafdelingen udredning.


  Ansvarlig hos kommunen
  Birkehøj
  Sundhedsafdelingen
  Bjælkerupvej 32
  4660 Store Heddinge
  Anne Hagstrøm
  Tlf.: 5657 5334
  Sikker mail: sipo_sundhed@stevns.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmøder sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Center Arbejdsmarked - Ydelsescentret
  Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5275
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Teamleder Susanne B. Larsen og Linda Holm Johansen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Teamleder Susanne B. Larsen
  Tlf.: 5657 5130
  Sikker mail: sipo_borger@stevns.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Faglig konsulent Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5127
  Mail: linjoh@stevns.dk

  Lisa Mathiesen
  Tlf.: 5657 5128
  Mail: lismat@stevns.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Center Arbejdsmarked - Jobcentret
  Anne Haack Larsen
  Tlf.: 5657 55 94
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  Under 18 år
  Center Familie
  Laila Molitor-Lenschau
  Tlf.: 5657 5752 / 5123 4882
  Sikker mail: sipo_familie@stevns.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Center Arbejdsmarked - Ydelsescentret
  Linda Holm Johansen
  Tlf.: 5657 5275
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  Center Arbejdsmarked - Jobcentret
  Anne Haack Larsen
  Tlf.: 5657 5594
  Sikker mail: sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk