Sorø Kommune

Nedenfor finder du Sorø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Sorø Kommune

  Rådhusvej 8
  4180 Sorø

   

  Tlf.: 5787 6000
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Emnefelt: Att.: Britt Skovbo Larsen

   

  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Anne Thaysen Brix, tlf. 5787 6292
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965

  Udslusningskoordinator
  Anne Thaysen Brix, tlf. 5787 6292
  Mail: arbt@soroe.dk

  Hovedkontakt til Kriminalforsorgen
  Ingegerd La Caille, forsorgsfuldmægtig
  Mail: ingegerd.lacaille@kriminalforsorgen.dk
  Tlf.: 7255 7123
  Mobil: 2210 6745

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Meddelelse om løsladelse
  • Bolig
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Emnefelt: Att.: Helle Andreasen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Skovbo Larsen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Skovbo Larsen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Hanne Hansen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Hanne Hansen, tlf.: 5787 6290
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For tilsynsklienter

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Brit Rosenkvist
  Tlf.: 5787 6000
  Direkte tlf.: 2945 9455

  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Emnefelt: Att.: Britt Rosenkvist
  Backup: Hanne Hansen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: soroekom@soroe.dk

  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Hanne Hansen, tlf.:  5787 6290
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Borgerservice
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att: Susanne Bach

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

   

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Helle Andreasen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Borgerservice
  Tlf.: 5787 6000
  Direkte tlf.: 5787 6559 
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Skovbo Larsen
   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Jobcenteret, Ellen Toftdal Hansen

  Ansvarlig hos kommune
  Borgerservice, Susanne Bach.
  Faglig koordinator, Ellen Toftdal Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Ellen Toftdal Hansen
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Jobcenteret, Ellen Toftdal Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Ellen Toftdal Hansen

  Ansvarlig hos kommunen
  Faglig koordinator, Ellen Toftdal Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Ellen Toftdal Hansen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Hanne Hansen, tlf.: 5787 6290
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965  

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgerservice
  Rådhusvej 8
  4180 Sorø

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Skovbo Larsen

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Handicap og psykiatri, Hanne Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Hanne Hansen
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap og psykiatri, Bodil Pedersen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Bodil Pedersen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Via Unge teamet
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Via Unge teamet med Ellen T. Hansen som torvholder.


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret, Ellen Toftdal Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Emnefelt: Att.: Ellen Toftdal Hansen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Via Hanne Hansen 
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Handicap og psykiatri, Hanne Hansen
  Tlf.: 5787 6000
  Direkte tlf.: 5787 6290
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Emnefelt: Att.: Hanne Hansen
  Back up: Britt Skovbo Larsen  

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Via Hanne Hansen
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap og psykiatri, Hanne Hansen
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk  
  Emnefelt: Att.: Hanne Hansen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Britt Skovbo Larsen, Hanne Hansen, Britt Rosenkvist, Ellen Toftdal Hansen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Britt Skovbo Larsen, Hanne Hansen, Britt Rosenkvist, Ellen Toftdal Hansen
  Rådhusvej 8
  4180 Sorø
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk

  Kontaktperson i Kriminalforsorgen
  Ingegerd La Cialle, forsorgsfuldmægtig
  Mail: ingegerd.lacaille@kriminalforsorgen.dk
  Tlf.: 7255 7123
  Mobil: 2210 6745
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Anne Thaysen Brix
  Mail: atbr@soroe.dk
  Tlf.: 5787 6292

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: soroekom@soroe.dk
  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Hanne Hansen, tlf.: 5787 6290
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Britt Skovbo Larsen, tlf.: 5787 6559
  Hanne Hansen, tlf.: 5787 6290
  Britt Rosenkvist, tlf.: 2945 9455
  Ellen Toftdal Hansen, tlf.: 5787 6965

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk