Solrød Kommune

Nedenfor finder du Solrød Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Solrød Kommune
  Socialcenter
  Solrød Center 1
  2680 Solrød Strand

  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk
  Emnefelt: Att.: Tine Spuur Hansen

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse ved løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Bande-exit

  For borgere under 18 år, kan lederen af Børne- og Ungerådgivningen (BUR) Lone Vandborg kontaktes på:
  Tlf. 56182860

  Mail: bur@solrod.dk / lv@solrod.dk

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Socialcenter

  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk 
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk

  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk
   

   

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail:tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.kd

   

   

   

   

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Henvendelse sker til rådgiveren for den enkelte unge.
  Oplysninger om rådgivers navn og tlf.nr. kan fås ved henvendelse til BURs administration på tlf.: 5618 2860 eller ved henvendelse til administrativ rådgiver Karin Madsen på tlf.: 5618 2865.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk  

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk 

  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk

   

   

   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Kriminalforsorgen eller fængslet assiserer borgeren i at hente spørgeskema om forsørgelse og oplysningspligten på www.borger.dk. Borgeren skal orienteres om at nedenstående dokumenation skal afleveres.
  Hvis det er mulig kan borgeren møde på jobcentret og på forhånd tilmelde sig. Dette er for at Solrød kommune har mulighed for at sikre, at der kan ske udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde i jobcentret 7 dage før løsladelsen. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hustigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt.
  Hvis det er muligt vil borgeren blive informeret om at deltage i fælles informationamøde vedr. ansøgning om kontanthjælp. Det vil ske i efterfølgende uge hvori borgeren har ansøgt om kontanthjælp.
  Huskeliste indeholder blandt andet følgende punkter: Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler), dokumentation for udgifter, de sidste 3 måneders kontoudtog samt engagementsoversigt fra banken.
  I tilfælde hvor borgeren ikke har haft en bankkono, skriver fængslet eller Kriminalforsorgen en følgeskrivelse med oplysning om dette.

  I de tilfælde, hvor Solrød kommune holder lukket, fx for borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til kr. 300,- hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Solrød kommune. Solrød kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen, eller Kriminalforsorgen kan rette henvendelse en uge inden løsladelsen, så der kan udbetales engangshjælp til pågældende mod at pågældende kommer og søger om kontanthjælp/uddannelseshjælp umiddelbart efter løsladelsen, senest dagen efter.


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren fremmøder på løsladelsesdagen i Jobcenteret på Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Borgeren medbringer papirer, der er bedt om via huskelisten udleveret på løsladelsesmødet 3 md. forinden.
  Borgeren skal møde i tidsrummet:

  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 13.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumenation medmindre dette er sendt elekronisk.
  I tilfælde, hvor Solrød kommune holder lukket, fx for borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalfosorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til kr. 300,- hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse, indtil det er muligt for borgeren at møde på Solrød kommune. Solrød kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  Ansvarlig hos kommune
  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 mdr. før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.
  Inden løsladelse har kontaktpersonen fra Jobcentret udarbejdet en jobplan, såfremt der er tale om et aktiveringsforløb for borgeren.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler Anette Fynbo Blem
  afy@solrod.dk
  Tlf.: 5618 2120

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk
  Emnefelt: Att.: Anja Kirstine Hartvig Halbertsen

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  For konkrete aftaler om tid ti samtale til kontaktes Job og Info på tlf.: 5618 2000

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  -

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Solrød kommune skal kontakes så tidligt som muligt inden løsladelse om behovet for bolig.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk 

  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler Anette Fynbo Blem
  afy@solrod.dk
  Tlf.: 5618 2120

  Socialrådgiver Steen Christiansen
  stch@solrod.dk
  Tlf.: 5618 2136

   

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Misbrugssagsbehandler Tine Hornum Hansen
  thh@solrod.dk
  Mobil: 2156 7228

   

   

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Ansvarlig hos kommunen
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Tlf.: 5618 2118
  Direkte tlf.: 2047 6350
  Mail: tsh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk 

   

   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Kasper Vest Nielsen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Socialcenter
  SSP-konsulent Kasper Vest Nielsen
  Tlf.: 2926 5208
  Mail: kvn@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk 

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Solrød Center 1, 1. sal
  2680 Solrød Kommune
  Tlf.: 2047 6350

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Socialcenter
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Solrød Center 1, 1. sal
  2680 Solrød Kommune
  Tlf.: 2047 6350

   

   

   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Socialcenter
  Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
  Solrød Center 1, 1. sal
  2680 Solrød Kommune
  Tlf.: 2047 6350

  Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
  Tlf.: 5618 2189
  Mail: akh@solrod.dk
  Sikker mail: sikkersocial@solrod.dk
  Emnefelt: Att.: Anja Kirstine Hartvig Albertsen

   

   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk