Jobbet som socialrådgiver

Socialrådgivning

Som socialrådgiver er der mange muligheder for ansættelse i Kriminalforsorgen. Vores socialrådgivere arbejder både på vores institutioner og i vores KiF-kontorer. Arbejdet på institutionerne omhandler blandt andet at afdække de indsattes behov og at udarbejde handleplaner ud fra disse. Handleplanerne bestemmer indholdet af den enkeltes afsoning, og sideløbende arbejder socialrådgiveren med at rådgive og vejlede de indsatte, så de kan komme ud af afsoningen til et liv uden kriminalitet. Arbejdet i vores tilsynskontorer omhandler i højere grad at samarbejde med klienten om at finde sig tilrette i tilværelsen efter en dom. Man fører således både tilsyn med klienterne efter en indsættelse eller fører tilsyn med klienter i samfundstjeneste eller med fodlænke.

En socialrådgiver og en pædagogisk assistent fortæller om jobbet:

Her er nogle eksempler på socialrådgiver-stillinger:

  • Socialrådgiver på et fængsel: Du arbejder med at kortlægge klienternes behov, når de bliver indsat på fængslet. Det strukturerer du i den indsattes handleplan. En handleplan, som beskriver de skridt en indsat skal gennemgå under sin indsættelse – herunder uddannelse, arbejde eller misbrugsbehandling.
  • Socialrådgiver i et tilsynskontor med fokus på arresthuse: Du udarbejder personundersøgelser til brug for retten og varetager den sociale sagsbehandling i arresterne. Det kunne eksempelvis være kommunikation med kommunen om at stoppe kontanthjælp og informere om, at klienten ikke kan betale husleje i en periode.
  • Socialrådgiver i en KIF-enhed med fokus på afsoning i fodlænke: Du fører kontrol med at klienterne overholder deres betingelser for prøveløsladelse. Det sker ved hjemmebesøg hos klienterne, hvor du også kan være den, der står for at tage urinprøver fra de prøveløsladte.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk