Slagelse Kommune

Nedenfor finder du Slagelse Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Slagelse kommune
  Center for Børn og Familie, Afdelingen for voksne
  Gørtlergade 4
  4200 Slagelse

  Tlf.:  5857 3600
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk
  Emnefelt: Att.: Behandlerteam vedr. God Løsladelse

  Områdeleder Birgitte Tribler, mail: bitri@slagelse.dk, tlf.: 5857 3280
  Socialrådgiver Charlotte Hansen, mail charh@slagelse.dk, tlf.:  5857 3350  

  Udslusningskoordinator
  18-30 årige; Avianna Brandstrup
  30+: Tina Egbert

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borger@slagelse.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Offentlig forsørgelse
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk

  Førtids- og folkepension 
  Sikker mail: pension@slagelse.dk og til Udbetaling Danmark

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk 
  Emnefelt: Att.: Børn og Familie, Afd. for voksne, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Center for Børn og Familie
  Tlf.:  5857 3600
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk
  Emnefelt: Att.: Behandlerteam

  Hvis ansøgningen vedr. en borger der modtager førtids- eller folkepension, fordeles posten internt.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  18-30 år
  Jobcenter Slagelse
  Mette Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

  30+ år
  Jobcenter Slagelse
  Tinna Egbert
  Tlf.: 5857 9476
  Sikker mail: tiegb@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Under 18 år
  Slagelse kommune
  Center for Børn og Familie
  Tlf.: 5857 3155
  Sikker mail: boernunge@slagelse.dk
  Emnefelt.: Att.: tværgående rådgivning

  18-30 år
  Åse Tangager
  Mail: aatan@slagelse.dk
  Tlf.: 6114 4416

  30+ år
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Fx Rådgivning og Udbetaling, Handicap, Socialpsykiatri og Misbrugscenteret, eller hvad der måtte være aktuelt i den konkrete sag.

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For tilsynsklienter

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Center for Børn og Familie
  Tlf.: 5857 3155
  Sikker mail: boernunge@slagelse.dk
  Emnefelt.: Att.: tværgående rådgivning

  Og hvad der i øvrigt kunne være aktuelt i den konkrete sag, fx misbrugscenteret.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Under 18 år
  Center for Børn og Familie
  Tlf.: 5857 3155
  Sikker mail: boernunge@slagelse.dk
  Emnefelt.: Att.: tværgående rådgivning

   

  18-30 år
  Jobcenter Slagelse
  Avianna Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

   

  30+ år
  Jobcenter Slagelse
  Tinna Egbert
  Tlf.: 2925 9853
  Sikker mail: tiegb@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

   

  For borgere over 18 år ligeledes:
  Center for Børn og Familie, Afdelingen for voksne, Rådgivning og Udbetaling
  Tlf.:  5857 3355
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk  
  Emnefelt: Att.: Behandlerteam – God Løsladelse

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 

  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Ved meddeles på mail eller skriftlig til Jobcenter og Rådgivning og Udbetaling, med beskrivelse af den konkrete situation, og den foreløbige og ønskede plan fra den indsatte.

  Ansvarlig hos kommunen
  Se kontaktoplsyninger ovenfor

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Center for Børn og Familie
  Tlf.: 5857 3600
  Sikker mail: borger@slagelse.dk 

   

  18-30 år
  Jobcenter Slagelse
  Avianna Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

   

  30+ år
  Jobcenter Slagelse
  Tinna Egbert
  Tlf.: 2925 9853
  Sikker mail: tiegb@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Afhænger af hvilke forsørgelsesgrundlag skal på efter løsladelse.
  For borgere der skal søge kontanthjælp, eller have genoptaget deres sygedagpenge fra kommunen, kan borgeren tage kontakt til Slagelse Kommune 14 dage inden løsladelse - på § 31-udgang
  Kommune har derved mulighed for at gøre ”sagen klar” til borgeren når endelig løsladelse vil ske.
  OBS: Der er i Slagelse Kommune ikke tidsbestilling for borgere, der skal ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  Over 30 år
  Borgere over 30 år skal rette henvendelse til:
  Afd. for voksne
  Rådgivning og Udbetaling
  Gørtlergade 4
  4200 Slagelse
  Det er vigtigt at kommunen forud for borgerens henvendelse er bekendt med, at der kommer en borger, der er på udgang og skal søge kontanthjælp og i øvrigt afklare andre spørgsmål inden løsladelsen. Årsagen er, at borgeren ved henvendelse ikke kan tilmelde sig som 'ledig' med rådighed for arbejdsmarked (er jo stadig indsat). Det vil sige, at normal proceduren fraviges i disse konkrete sager.

  Under 30 år
  Borgere under 30 år skal rette henvendelse til:
  Ungehuset
  Bredahsgade 3 C
  4200 Slagelse
  Borgeren skal samtidig have mulighed for at komme i 'visitationen' (der hører under Jobcenter) som også har til huse i Ungehuset, umiddelbart efter samtalen med sagsbehandlerend fra Rådivning og Udbetaling.

  Normal procedure omkring ansøgning om kontanthjælp fremgår af kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk -/Voksne & Ældre/Voksne/kontanthjælp
  Selvbetjeningsløsningerne på kommunens hjemmeside indeholder også blanketter som anvendes ved ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser efter aktivloven

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  For modtager af sociale ydelser vil det være Jobcenteret, men kunne også være borgeren A-kasse, evt. borgeren berettigelse til sygedagpenge.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenstående omkring procedure når borgeren henvender sig for at ansøge om kontanthjælp.

   

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Kontakt fra Kriminalforsorgen eller fængslet der tager kontakt til kommunen i god tid inden løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  18-30 år
  Jobcenter Slagelse
  Mette Brandstrup

  30+ år
  Jobcenter Slagelse
  Tinna Egbert

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Vil afhænge af hvilket forsørgelsesgrundlag borgeren kommer fra.
  (Ydelser efter aktivloven – som for afsonere ovenfor) 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Hvis borgeren ikke har en permanent bolig, hvortil der ydes huslejeudgifter under indsættelsen af bopælskommunen, eller har opgivet sin tidligere bolig, skal borgeren tilmelde sig den adresse hvor han / hun er opholder sig – adressen hvor institutionen er beliggende.
  Borgeren skal herefter søge kontanthjælp i den kommune for institutionen er beliggende jf. RL § 9.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Rådgivning og Udbetaling, yder vejledning og hjælp til borgerne med at finde midlertidig og permanent bolig i forbindelse med løsladelse, hvis boligen inden indsættelsen ikke er bibeholdt.

  Ansvarlig hos kommunen

  Under 18 år
  Center for Børn og Familie
  Tlf.: 5857 3155
  Sikker mail: boernunge@slagelse.dk  
  Emnefelt.: Att.: tværgående rådgivning

  Over 18 år
  Rådgivning og Udbetaling, Afd. for voksne
  Tlf.: 5857 3600
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk

   

  OBS: Slagelse Kommune råder IKKE over akut-boliger.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Jobcenteret har den primære opgave med at tilrettelægge erhvervsfremmende foranstaltninger herunder også uddannelse.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Tovholder funktion i forhold til uddannelse og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger varetages af jobcenteret.

  Ansvarlig hos kommunen
  18-30 år
  Jobcenter Slagelse
  Mette Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse
  Åse Tangager
  Sikker mail: aatan@slagelse.dk
  Tlf.: 6114 4416

  30+ år
  Jobcenter Slagelse
  Tinna Egbert
  Tlf.: 2925 9853
  Sikker mail: tiegb@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Vejledning og tilbud om behandling varetages af Misbrugscenteret.

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug
  Misbrugscenteret
  Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse
  Tlf.: 5857 4890
  Sikker mail: misbrugscentret@slagelse.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Koordineres internt i kommunen, hvor tovholderfunktionen aftales indbyrdes mellem afdelingerne.

  Ansvarlig i kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialrådgiver Charlotte Hansen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Center for Børn og Familie
  Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk  
  Emnefelt: Att.: Behandlerteam
  Tlf.:  5857 3600

  Områdeleder Birgitte Tribler
  Mail: bitri@slagelse.dk
  Tlf.: 5857 3280

  Kriminalforsorgens kontaktperson
  Forsorgsfuldmæsgtig Ingegerd Schrøder La Caille
  Mail: Ingegered.Lacaille@Kriminalforsorgen.dk
  Tlf: 7255 7100
  Direkte tlf.: 7255 7123

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jobcenter Slagelse
  Avianna Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Center for Børn og Familie
  Tlf.:  5857 3600
  Sikker mail: kontanthjaelp@slagelse.dk  
  Emnefelt: Att.: Behandlerteam

  og

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59
  4200 Slagelse

  Under 30 år
  Mette Brandstrup
  Tlf.: 5857 4259
  Sikker mail: mebra@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

  Åse Tanager
  Sikker mail: aatan@slagelse.dk
  Tlf.: 6114 4416

  Over 30 år
  Tinna Egbert
  Tlf.: 2925 9853
  Sikker mail: tiegb@slagelse.dk og CC: Merete Bækkeskov merba@slagelse.dk
  Emnefelt: God Løsladelse

  Eller 

  Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug
  Misbrugscenteret
  Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse
  Tlf.:  5857 4890
  Sikker mail: misbrugscentret@slagelse.dk
  Emnefelt: Personundersøgelse

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Områdeleder Birgitte Tribler
  Mail: bitri@slagelse.dk
  Tlf.: 5857 3280

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk