Skive Kommune

Nedenfor finder du Skive Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk  

  Udslusningskoordinator
  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

   

  Udviklingskonsulent Ellen Christensen
  Tlf.: 9915 6667
  Mail: elch@skivekommune.dk 

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse 
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk
  Emnefelt: Indsættelse til afsoning

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Udbetalingsenheden
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte.

  Sammen med ansøgning fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse
  • Kontoudtog over indsattes indestående i Pengeinstitut
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til 
  Bolig, forsørgelse, aktivering og enkeltydelse
  Jobcenter Skive

  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk  

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

  Misbrugsbehandling
  Rusmiddelcenter Skive
  Faglig Koordinator Ninna Dall Nørbjerg
  Tlf.: 9915 7373
  Mobil: 2487 8656
  Mail: nida@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk  

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er indgået en særskilt aftale mellem Skive Rusmiddelcenter og Kriminalforsorgen i Midt/Vestjylland.

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe. 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familiesektionen – Ungeteamet
  Koordinator for Ungeteamet Rikke Bang
  Mobil: 9915 7498
  Mail:  riba@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Faglig koordinator Ditte Justesen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  For tilsynsklienter
  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Birgitte Bjerre, Job og Kompetence, medbringer relevante papirer som udfyldes på løsladelsesmødet. På mødet får borgeren udleveret en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgningen:

  Huskelisten indeholder følgende punkter:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren fremmøder på løsladelsesdagen på Jobcentret i Skive, Udbetalingsenheden, Torvegade 10, 7800 Skive.
  Borgeren medbringer papirer, som anmodet via huskelisten udleveret på løsladelsesmødet 3 måneder forinden.
  Borgeren skal fremmøde i tidsrummet mellem mandag-onsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-14.00.

  Kontakt
  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Torvegade 10
  7800 Skive
  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk


  Ansvarlig hos kommune
  -
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.
  Inden løsladelse har kontaktpersonen fra Jobcentret, Job og Kompetence udarbejdet en jobplan, såfremt der er tale om et aktiveringsforløb for borgeren.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler Lena Nielsen

   

  For tilsynsklienter
  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Skive Kommune har ikke særskilt indgået aftale med Politiet i Skive omkring hjemløse borgere.
  Al henvendelse vedr. varetægtsfængslede i relation til hjemløse skal ske i relation til nedenstående kontaktpersoner.

  Det er politiets ansvar at sikre, at der skabes kontakt til de relevante personer i Skive Kommune fx via ledsagelse til tilbuddet i forhold til nedennævnte målgruppeinddeling:

  For unge under 18 år
  Familiesektionen – Ungeteamet
  Koordinator for Ungeteamet Rikke Bang
  Mobil: 9915 7498
  Mail:  riba@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk  

  Over 18 år
  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Kvinder med særlige behov
  Som udgangspunkt er det alderen, der er afgørende for, hvor den enkelte kvinde henvises til. Særligt udsatte kvinder, som har behov for særlig omsorg, kan henvises til

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7 Indgang B
  7800 Skive
  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Der er indgået aftale om, at ingen myndighed slipper, før en anden har overtaget.
  Det er medarbejderen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for, at borgerens problemstillinger afdækkes, og at der igangsættes de nødvendige indsatser.
  Det er medarbejderen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for, at støtte borgeren i dennes kontakt med Jobcentret vedr. forsørgelse.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse afklares borgerens boligsituation.
  På løsladelsesmødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.
  Via samarbejde mellem fængsel og Skive Kommune kan en løsningsmodel være at sikre borgerens opnotering på fælles venteliste for boligforeningerne i Skive kommune
  Er der tale om 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -


  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra indsatte, til UU i Skive. 

  UU i Skive sikrer efter modtaget uddannelsesplan aftale ift. samtale med den unge i forbindelse med løsladelsen og håndterer ift. det videre forløb.
  UU Skive koordinerer med Birgitte Bjerre, Jobstart i de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Der koordineres med henblik på godkendelse af jobplan.

  Ansvarlig hos kommunen
  UU-Vejledningen
  Torvegade 10
  7800 Skive
  Jørgen Vester
  Mobil: 2962 5295
  Mail: jves@skivekommune.dk  

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktpersonen fra Rusmiddelcenter Skive allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner.

  Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysning til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.

  Kontaktpersonen udarbejder en social udredning som består af 2 dele. Den første del indeholder personlige oplysninger, og anden del indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling. Evt. udarbejdede personundersøgelser (§ 808 ved betingede domme) kan der anmodes om, ved arbejdet med udfærdigelsen af Rusmiddelcenter Skive.
  Der er allerede indgået en særskilt aftale mellem Rusmiddelcenter Skive og Kriminalforsorgen vedr. misbrugsbehandling.

  Ansvarlig hos kommunen
  Rusmiddelcenter Skive
  Faglig koordinator Ninna Dall Nørbjerg
  Tlf.: 9915 7373
  Mail: nida@skivekommune.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi.
  Placering af ansvaret i Skive kommune for den øvrige behandling afhænger af den løsladtes behov og forsørgelsesmæssige situation, hvor myndighedsopgaven enten kan være placeret i Socialafdelingen, Specialrådgivningen eller i Job og Kompetence, Jobcenter Skive.
  Den ansvarlige i kommunen varetager den interne afklaring, hvilken af de 2 afdelinger der indgå i koordineringen af den øvrige behandling i forbindelse med løsladelse af borgere med psykiatiske, sexologiske- og andre behandlingsbehov.
   

  Ansvarlig hos kommunen

   

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  sikker mail: sk@skivekommune

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Udviklingskonsulent Ellen Christensen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Tlf.: 9915 6196
  Mail: diju@skivekommune.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jobcenter Skive
  Job og Kompetence
  Viborgvej 7, Indgang B
  7800 Skive
  Sikker mail: sk@skivekommune.dk

  Sagsbehandler Ditte Justesen
  Mail: diju@skivekommune.dk
  Tlf.: 9915 6196

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Udviklingskonsulent Ellen Christensen
  Mail: elch@skivekommune.dk
  Tlf.: 9915 6667

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk