Skanderborg Kommune

Nedenfor finder du Skanderborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

  Skanderborg Kommune
  Ydelseskontoret
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret

  Udslusningskoordinator
  Vurderingen af hvorvidt der skal bevilges udslusningskoordinator foretages af faglig koordinator i Jobcenter Skanderborg, afd. Arbejdsmarkedsudvikling


  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: jobcenter@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

  Vurderingen vil som udgangspunkt ske i forbindelse med løsladelsesmøde. Såfremt der bevilliges udslusningsmentor vil denne opgave blive varetaget af de kommunale mentorer.

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering med kommunen i sager med pligt til udarbejde af handleplaner vedrørende behov for misbrugsbehandling.  
  • Løsladelse - uddannelsessituationen.
  • Løsladelse - misbrugsbehandling.
  • Varetægtsfængslede.
  • Bande-exit.
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner (som beskrevet i køreplanens punkt 1).

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Skanderborg Kommune
  Ydelseskontoret
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Ydelseskontoret

  Ydelseskontoret videreformidler orienteringen om indsættelse til alle relevante kommunale instanser, eksempelvis Folkeregisteret, Borgerservice, Jobcenteret, Ældre-Handicapafdelingen, UU mv.

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, flekslønstilskud, revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.

  I forhold til fleksydelse skal der kun ske underretning til Udbetaling Danmark.


  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøging om betaling af husleje sendes til
  Skanderborg Kommune
  Ydelseskontoret
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Ydelseskontoret

  Ansøgningsskema kan findes via kommunens hjemmeside www.skanderborg.dk, hvor der også findes vejledning til udfyldelse. Ved indgivelse af ansøgning skal indsatte underskrive ansøgningen og der skal foruden ansøgningsskemaet ligeledes indsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse.
  • Kontoudtog og saldooversigt over indsattes indestående i pengeinstitut.
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.

  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: jobcenter@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til


  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Afdelingen i Sydøstjylland, lokalkontoret i Horsens, hvoraf flg. fremgår.
  '1. Prøveløsladelse: Fængslet eller KiF retter henvendelse til Skanderborg Rusmiddelcenter, med henblik på at forsøge at afklare behandlings behov og muligheder, før evt. prøveløsladelse med vilkår besluttes af fængslet'.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Der vil være en lang række tilfælde, hvor der er pligt til koordinering af handleplaner. Vedrørende afsonere arbejdes der efter køreplan for god løsladelse.

   

  Besked om koordinering sendes til
  -

  Ungesamråd i Sydøstjyllands Politikreds

  Samrådets hovedopgaver

  • At udarbejde indstilling til brug for anklagemyndighedens sanktionspåstand og rettens sanktionsvalg i konkrete straffesager mod unge under 18 år.
  • At udarbejde indstillinger om det mest hensigtsmæssige anbringelsessted, hvis den unge idømmes en ubetinget frihedsstraf, eller om idømmelse af ungdomssanktion i medfør af straffelovens § 74a.

   

  Samrådets medlemmer består af Fagsekretariatet Børn og Unge (Sigrid Andersen, Linda Maria Lindhard, sagsbehandler), Sydøstjyllands Politi (Torben Rungstrøm-Simonsen), Anklagemyndighed (Birgit Nielsen), Kriminalforsorgen (Lotte Kristensen), Region Midt (Jane Andersen) og ad hoc deltagere (SSP-koordinatorer, UU repræsentanter; PPR eller andre der er i tæt kontakt med den unge eller har specialviden på området.

  Formålet med samrådet er

  • Skabe sammenhæng mellem myndighedesudøvelsen, det retlige, det uddannelsesmæssige og det sociale system, samt sikre det tværfaglige samarbejde.
  • At sikre en planlagt og kontrolleret indsats med henblik på at forpligte den unge, forældrene og forvaltningen i et gensidigt samarbejde for at medvirke til, at få den unge fremover lever en kriminalitetsfri tilværelse.
  • At sikre der udfærdiges kvalificerede og individuelle handleplaner.
  • Være rådgivende i vurderingen og indberetningen af vilkårsovertrædelser.


  Samrådets mål

  • At der skabes en ensartet, effektiv og tværsektoriel arbejdsgang i forbindelse med:
   • Videregivelse/indhentning af oplysninger
   • Påbegyndelse af en undersøgelse, i henhold til lov om social service § 50
   • Udarbejdelse af foreløbig handleplan
   • Udarbejde en samlet konklusion til brug for rettens afgørelse
  • At sagsbehandlingstiden ikke overstiger 2 måneder 


  Arbejdsbeskrivelse og rollefordeling for samrådets medlemmer
  Sydøstjyllands Politi

  • Politiet retter strakt, de får kendskab til en ung, der er i målgruppen for samrådet henvendelse til politiadvokaten og sammen gennemgår de/visiterer de sagerne.
  • Politiet overvejer, om der skal foretages en § 808 undersøgelse, og tager straks kontakt til kriminalforsorgen herom, hvis undersøgelsen skal foretages.
  • Politiet orienterer derefter telefonisk eller pr. mail Samrådets sekretær om, at Samrådet ønskes afholdt.
  • Politiet sender efterfølgende en skriftlig redegørelse med beskrivelse af forseelsen til Samrådets sekretær, men henblik på indkaldelse.
  • Politiet fremlægger på mødet I Samrådet relevante oplysninger om den unge set fra politiet og SSP-gruppens synspunkter.


  Kriminalforsorgen

  • Er et rådgivende og konsulterende organ som anbefalet i Vejledningen om særlig støtte til børn og unge af 05/12-2006 pkt. 537.
  • Vurderer egnethed til samfundstjeneste i henhold til Retsplejelovens § 808 efter anmodning fra anklagemyndigheden.
  • Vurderer strafegnethed i et samarbejde med anklagemyndigheden.
  • Giver faglig vurdering til brug for beskrivelse af vilkår og sanktionsvalg ved vilkårsovertrædelser.
  • Sender materiale pr mail til ungesamrådets sekretær til brug for dagsordenen mandagen før rådsmødet.


  Repræsentanter fra Region Midt

  • Bidrager med evt. viden om den enkelte unge fra regionens specialinstitutioner.
  • Bidrager til viden om regionens forskellige specialinstitutioner i forhold til en evt. planering af den unge i relation til handleplanen.


  Fagsekretariatet Børn & Unge

  • Tager kontakt ti familien/den unge efter henvendelse fra politiet.
  • Indhenter samtykke fra forældrene og den unge til sagens forelæggelse i Samrådet.
  • Indhenter øvrige relevante oplysninger om den unge fra den øvrige del af Børn og Unge i kommunen.
  • Udfærdiger foreløbig handleplan jf § 140 stk. 4 for den unge til brug for dagsorden i samrådet.
  • Fremlægger sagen for Samrådet.
  • Iværksætter en undersøgelse, i henhold til lov om social Service § 50. Hvis der er tale om en kendt sag, udarbejdes der et tillæg til undersøgelsen.
  • Er opfølgende på handleplanen jf § 140 stk. 7 SL, efter at der er afsagt dom.
  • Reagerer og indberetter i forhold til evt. vilkårsovertrædelse.


  Anklagemyndighed

  • Deltager i møderne som sagkyndig og ikke som medlem.
  • Skal vurdere straffastsættelsen.
  • Gider faglig vurdering i forhold til eventuelle vilkårsovertrædelser.


  Ad hoc deltagere

  • Bidrager med særlig viden om den unge eller specialviden på området.


  Forudsætningen for sagens behandling i Samrådet er, at den unge og forældrene har givet samtykke hertil. Hvis samtykke ikke opnås drøftes sagen mellem politi og fagsekretariatet Børn og Unge. 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling


  Faglig koordinator koordinerer den efterfølgende kommunale deltagelse, hvor kommende sagsbehandler deltager. 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  I sager hvor det ikke er muligt at etablere et løaladelsesmøde kontaktes:
  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk

  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Hvordan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelsen?
  Ansøgning om kontanthjælp / uddannelseshjælp fremsendes til:
  Skanderborg Kommune
  Ydelseskontoret
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Ydelseskontoret

  Ansøgningsskemaet fremsendes til ydelseskontoret senest 5-10 hverdage før løsladelse. Ansøgningsskemaet kan findes på Skanderborg kommunes hjemmeside: www.skanderborg.dk, hvor der ligeledes findes vejledning til udfyldelse. Når ansøgningen indsendes skal de vedlægges:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængsel, dusørsedler).
  • Dokumentation for udgifter.
  • 3 måneders kontoudtog for alle indsattes konti og kontooversigt over alle indsattes konti.

  Ansøgningsskemaet kan ligeledes udfyldes på løsladelsesmødet. Såfremt ansøgningsskemaet udfyldes på løsladelsesmødet, skal indsatte indsende dokumentation til ydelseskontoret senest 5-10 hverdage forud for løsladelse. I dette tilfælde vil der blive udleveret huskeliste med minimumskrav til kontanthjælp- eller uddannelseshjælpsansøgningen på løsladelsesmødet.


  Ansøgningen om forsørgelse foretages som udgangpunkt elektronisk. Såfremt der er behov for udbetaling af kontanthjælp/uddannelseshjælp på løsladelsesdagen er der behov for at borgeren har fået oprettet en nemkonto, og ansøgningen er afleveret til ydelseskontoret forinden løsladelsen.
  Såfremt det ikke har været muligt at ansøge om kontanthjælp/uddannelseshjælp forud for løsladelse og det ikke er muligt at ansøge elektronisk, kan borgeren bive guidet i dette ved fremmøde på:

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter, Visitation
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg

  OBS: Man skal være opmærksom på, at der ikke er mulighed for at udbetale hjælp på løsladelsesdagen, såfremt kommunen ikke forud for løsladelsen har modtaget ansøgning, jf. foranstående.
   

  Hvordan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

   

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg

   

  Der vil denne dag blive foretaget rådighedsvurdering. Tidspunktet for, hvornår borgeren skal møde, aftales forud for løsladelsedagen.


  Ansvarlig hos kommune
  -

  Beskæftigelsessituation

  Hvordan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret? 
  Inden løsladelsen får indsatte tidspunkt for hvornår han skal møde på Jobcenteret, den første dag efter løsladelsen. Det tilstræbes ligeledes at indsatte inden tidspunktet for løsladelsen bliver orienteret om hvem den fremtidige sagsbehandler på jobcenteret er. Fremtidig sagsbehandler vil såfremt det er muligt afholde samtalen på løsladelse dagen. Såfremt sagsbehandler er forhindret i at afholde samtalen, vil dette ske via faglig koordinator i Team arbejdsmarkedsudvikling.
  På løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelsen vil indsattes ønsker til fremtidig tilbud blive drøftet.

  Jobcenter Skanderborg
  Arbejdsmarkedsudvikling
  Faglig koordinator
  Mail: jobcenter@skanderborg.dk

  Den faglige koordinator vil forestå koordineringen af tidspunkt og orientere om, hvem der bliver fremtidig sagsbehandler på sagen.

  Samtalested i kommunen i forbindelse med løsladelsen vil afhænge af hvilken målgruppe borgeren tilhører:
  Såfremt borgeren er over 30 eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse:
  Jobcenter Skanderborg
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg

  Såfremt borgeren er under 30 år (og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse) og er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat:
  Campus
  Højvangens torv 2
  8660 Skanderborg

  Såfremt borgeren er under 30 år (og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse) og er vurderet til at være aktivitetsparat:
  Jobcenter Skanderborg
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Er der truffet særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse?

  Borger skal henvende sig hos:
  Skanderborg Kommune
  Jobcenter, Visitation
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig på en af følgende addresser for at søge om forsørgelsesydelse:

  Målgruppe 1, kontanthjælp:
  Borgere over 30 år  samt  unge under 30 år der har gennemført en kompetencegivende uddannelse.
  Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
   
  Målgruppe 2, uddannelseshjælp:
  Borgere under 30 år der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse.
  Adresse: Campus, Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg.
   
  Ved ansøgning om boligudgifter under varetægtsfængsling rettes der henvendelse til:
  Skanderborg Kommune
  Ydelseskontoret
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Ydelseskontoret
   

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Bolig

  Hvordan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse?
  På løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelsen afklares borgerens boligsituation. Borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig afdækkes og liste med boligforeninger i kommunen udleveres.
  Er der tale om 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare, hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Kommunens koordinator udleverer liste på boligforeningerne. Listen med boligforeninger kan ligeledes rekvireres tidligere end 3 måneder forud for løsladelse. Til mødet vil der ligeledes blive udleveret ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om boligindskud.

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Uddannelse

  Hvordan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb?
  Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelsen den indsattes uddannelsesplan, men samtykke fra indsatte, til:
  Ungdommens Uddannelsesvejledning
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg

  Hvordan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen?
  Ungdommens Uddannelsesvejledning Skanderborg sikrer efter modtagelse af uddannelsesplan aftale ift. samtale med den unge i forbindelse med løsladelsen (hos UU).
  Ungdommens uddannelsesvejledning orienterer faglig koordinator i Arbejdsmarkedsudvikling såfremt der er behov for yderligere tiltag foruden uddannelsesplan. Koordinator forestår herefter den efterfølgende koordinering.
   

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk

   

 • Misbrugsbehandling

  Hvordan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen? 

  Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Afdeling i Sydøstjylland, lokalkontoret i Horsens, hvoraf følgende fremgår:
  "1. Prøveløsladelse: Fængslet eller KiF retter henvendelse til Skanderborg Rusmiddelcenter med henblik på at forsøge at afklare behandlingsbehov og muligheder før evt. prøveløsladelse med vilkår besluttes af fængslet".

  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktperson fra Rusmiddelcenteret allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling. 

  Såfremt der kun er behov for koordinering ift. misbrugsbehandling, skal henvendelsen rettes til:
  Skanderborg Rusmiddelcenter
  Danmarksvej 29
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7580
  Mail: rusmiddel@skanderborg.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere.

  Faglig koordinator vil forestå koordineringen.

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Hvem i kommunen er udpeget til at varetage opgaven i den lokale exit-enhed?
  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling
   
  Læs mere om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.

  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse. Til brug i undersøgelsen kan Kriminalforsorgen, med samtykke fra borgeren, bede Skanderborg kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. arbejdsmarkedsudvikling

   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Hvem i kommunen er ansvarlig for at sende eventuelle ændringer til Kriminalforsorgen?
  Skanderborg Kommune
  Jobcenter
  Skanderborg Fælled 1
  8660 Skanderborg
  Tlf.: 8794 7000
  Sikker mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk