Silkeborg Kommune

Nedenfor finder du Silkeborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Job og Borgerservice
  Søvej 1
  8600 Silkeborg

  Ved personfølsomme oplysninger skal alle henvendelser ske til sikker mail.
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk
  Emnefelt: Att.: Jonas Andreasen og Ferudun Güldiken

  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Dorte Andreasen - sektionsleder i socialafdelingen
  Tlf.: 3036 7854
  Mail: dortehojmark.andreasen@silkeborg.dk

   

  Udslusningskoordinator
  Jonas Andreasen, sagsbehandler

  Ved akutte løsladelser - fx ved varetægtsfængsling - kan der rettes henvendelse til Voksenrådgivningen.
  Tlf.: 2324 9728
  Mandag-onsdag - kl. 08:00-15:00
  Torsdag - kl. 08:00-17:00
  Fredag - kl. 08:00-14:30


  Her kan guides videre til rette indgang til kommunen.

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgervejledningsteamet
  Job og Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelse/opkrævning
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte. Såfremt dette ikke er muligt, er det tilstrækkeligt med en samtykkeerklæring fra indsatte om, at Kriminalforsorgen søger betaling af husleje på indsattes vegne.
  Sammen med ansøgningen fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse
  • Kontoudtog over indsattes indestående i pengeinstitut
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.
  Silkeborg Kommune ønsker gerne den fulde handleplan koordineret.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Socialafdeling

  Jonas Andreasen, sagsbehandler
  Tlf.: 2011 3614

  Mail: J.A@silkeborg.dk


  Ferudun Güldiken
  tlf.: 2940 1767
  Mail: feg@silkeborg.dk

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Dorte Andreasen - sektionsleder i socialafdelingen
  Tlf.: 3036 7854
  Mail: dortehojmark.andreasen@silkeborg.dk


  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Misbrugsbehandling
  Rusmiddelcentret
  Palle Tovborg Hauskov
  Tlf. 2916 1011
  palletovborg.hauskov@silkeborg.dk

  Steen Sørensen
  Tlf.: 2512 6409
  Mail: Steen.sorensen@silkeborg.dk  

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Jonas Andreassen
  Tlf.: Tlf.: 2011 3614
  Mail: J.A@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

   

  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe. 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familierådgivningen
  Børne- og Familieafdelingen
  Teamleder Lone Steffensen
  Tlf.: 8970 1760
  Mail: lone.steffensen@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Den sagsbehandler, der er koordineret handleplan med kontaktes her, ellers kontaktes specialkonsulent Carsten Skovgaard.
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Den relevante KiF-afdeling er ansvarlig for, at der koordineres samarbejde og indsats.
   

  Kommunens kontaktpersoner
  Den sagsbehandler, der er koordineret handleplan med kontaktes her, ellers kontaktes specialkonsulent Carsten Skovgaard.
  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk 

   

  Ansvarlig hos kommunen 

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgervejledningsteamet
  Job og Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk
  Emnefelt: CC Jonas Andreasen, Carsten Skovgaard, Mahds Bertram Larsen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Relevant dokumentation for det ansøgte medsendes:

  • Dokumentation for de sidste tre måneders indtægt (arbejdsdusør eller lign.)
  • Dokumentation for udgifter (herunder evt. huslejekontrakt)
  • Kontooversigt

  Ansøgningen skal underskrives af ansøger.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Den løsladte over 30 år skal fremmøde på løsladelsesdagen på:
  Jobcentret
  Drewsensvej 60
  8600 Silkeborg

  Medbringende evt. papirer, som anmodet via huskeliste udleveret på løsladelsesmødet

  Åbningstider
  Mandag-tirsdag: 10.00-14.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: Lukket


  Den løsladte under 30 år skal fremmøde på løsladelsesdagen på:
  Jobcentret/Ungeguiden
  Afdelingen Uddannelseshjælp
  Kejlstrupvej 85
  8600 Silkeborg

   

  Åbningstider
  Mandag-tirsdag: 10.00-14.00

  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: Lukket
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Kontaktperson hos Jobcentret for borgere over 30 år
  Afdeling Jobrehabilitering
  Lærke Lauritzen
  Drewsensvej 60
  8600 Silkeborg
  Tlf.: 2011 5679
  Mail: lcl@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Kontaktperson hos Jobcentret for borgere under 30 år
  Ungeguiden
  Afdelingen Uddannelseshjælp
  Jesper Damgaard
  Kejlstrupvej 85
  8600 Silkeborg
  Tlf.: 2035 5176
  Mail: jesper.damgaard@silkeborg.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kontaktpersoner er:
  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Ved løsladelse på prøve er det fængslets forpligtelse at afklare, hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jonas Andreassen, sagsbehandler
  Tlf.: 2011 3614
  Mail: J.A@silkeborg.dk

   

  Ferudun Güldiken, sagsbehandler
  Tlf.: 8970 1119
  Mail: ferudun.güldiken@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

 • Uddannelse

  Jobcentrets indsats for unge under 30 år er samlet i Ungeguiden.

  Ungeguiden huser afdelingen Uddannelseshjælp og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Kontaktpersonen for unge under 30 år i Jobcentret tager kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for nærmere koordinering af indsats i forhold til uddannelse. Se under punktet "Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse"


  Ansvarlig hos kommunen for unge under 30 år
  Afdelingen Uddannelseshjælp
  Kejlstrupvej 85
  8600 Silkeborg
  Afdelingsleder Pia Ulrich-Hansen
  Tlf.: 2025 7173
  Mail: pia.ulrich-hansen@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk 


  Kontaktperson for unge under 30 år
  Afdelingen Uddannelseshjælp
  Jesper Damgaard
  Kejlstrupvej 85
  8600 Silkeborg
  Tlf.: 2035 5176
  Mail: jesper.damgaard@silkeborg.dk
  Sikke mail: sikkerpost@silkeborg.dk

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse.

  Kontaktpersoner er
  Sagsbehandler Jonas Andreasen
  Tlf.: 2011 3614
  Mail: j.a@silkeborg.dk

  Ferudun Güldiken
  Tlf: 8970 1119
  Mail: ferudun.güldiken@silkeborg.dk

  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk
  Vagttelefon anvendes, hvis ingen af ovenstående er til rådighed.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Såfremt der er tale om misbrugsproblematikker deltager kontaktpersonen på løsladelsesmødet.

  Ansvarlig hos kommunen
  Rusmiddelcentret
  Færgevej 1
  8600 Silkeborg
  Centerleder Palle Hauskov
  Tlf.: 2916 1011
  Mail: palletovborg.hauskov@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Mahds Bertram Larsen, leder af social- og integrationsafdelingen
  Tlf.: 2117 7712 3954 
  Mail: mahdsbertram.larsen@silkeborg.dk
  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Leder af social- og integrationsafdelingen
  Mahds Bertram Larsen
  Tlf.: 2117 7712
  Mail: mahdsbertram.larsen@silkeborg.dk

  Udsatte afdeling
  Flemming Rønn Steen
  flemmingrønn.steen@silkeborg.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Leder af social- og integrationsafdelingen
  Mahds Bertram Larsen
  Tlf.: 2117 7712
  Mail: mahdsbertram.larsen@silkeborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Sagsbehandler Jonas Andreasen
  Tlf.: 2011 3614
  Mail: j.a@silkeborg.dk

  Ferudun Güldiken
  Tlf.: 8970 1119
  Mail: ferudun.güldiken@silkeborg.dk

  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

   

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Mahds Bertram Larsen, leder af social- og integrationsafdelingen
  Tlf.: 2117 7712
  Mail: mahdsbertram.larsen@silkeborg.dk

  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Specialkonsulent Carsten Skovgaard
  Tlf.: 8970 1060
  Mail: carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

  Sektionsleder Maj-Britt Olesen
  Tlf.: 2323 2263
  Mail: maj.britt.olesen@silkeborg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk