Sønderborg Kommune

Nedenfor finder du Sønderborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Hvis navnet på sagsbehandler ikke kendes, rettes henvendelse til:

   

  Borgerservice
  Social Enhed
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

  Conni Bennetsen

  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk

   

  Social Enhed kan kontaktes dagligt kl. 8.00-15.00 og torsdage til kl. 17.00.  

  Udslusningskoordinator
  Conni Bennetsen
  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Jørn Johannsen

  Tlf.: 8872 5087
  Mail: jjos@sonderborg.dk

  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

 • Koordinering

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til  
  Borgerservice
  Social Enhed
  Conni Bennetsen
  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk  
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -


  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe. 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Uddannelse
  Jyllandsgade 36
  6400 Sønderborg
  Conny Sørensen
  Tlf.: 8872 5257
  Mail: csor@sonderborg.dk

  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Kriminalforsorgen laver i samarbejde med den indsattes sagsbehandler en konkret vurdering om hvorvidt det er nødvendigt at afholde løsladelsesmøde.

  Henvendelse sker til den relevante sagsbehandler, der tidligere i forløbet har været kontakt til.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Såfremt det vurderes at et løsladelses møde ikke er relevant, eller kan lade sig gøre rent praktisk, undersøges muligheden for at den indsatte kan komme på udgang til samtale i kommunen. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre træffes aftalerne telefonisk.

  Ansvarlig hos kommunen 
  Den indsattes sagsbehandler.

   

  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes, rettes henvendelse til:
  Jørn Johannsen

  Tlf.: 8872 5087
  Mail: jjos@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen, skal i god tid inden løsladelse rette henvendelse til nedennævnte, således at ansøgning om forsørgelse kan være færdigbehandlet og pengene kan være på den løsladtes konto på løsladelsestidspunktet.

  Ansøgning om kontanthjælp skal foretages elektronisk. For at søge digitalt, skal man bruge NemID. Ansøgningen åbnes fra Sønderborg kommunes hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk og i søgefeltet skrives 'ansøgning kontanthjælp'. Vælg 'Kontanthjælp' med ikonet 'selvbetjening'.

  Jørn Johannsen
  Tlf.: 8872 5087
  Mail: jjos@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte
  Rådighed afklares på første ledighedsdag.

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret
  Holger Drachmanns Plads 5
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 8872 4027
  Mail: jobcenter@sonderborg.dk

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Den løsladte henvender sig 1. hverdag efter løsladelse i jobcenteret såfremt der ikke er truffet anden aftale under koordinering af handleplanen

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Sønderborg
  Holger Drachmanns Plads 5
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 8872 4027
  Mail: jobcenter@sonderborg.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Sønderborg, Kriminalforsorgen og Sønderborg Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling, surrogatfængsling (eks. Augustenborg Sygehus) skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Sønderborg kommune hvis sag behandles af Sønderborg politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelsen har brug for akut hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Sønderborg Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet, arrestpersonalet eller personale på Augustenborg Sygehus foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos Kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Opgaven hos Sønderborg Kommunen er placeret hos:

  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Borgerservice
  Rådhustorvet 10
  6400 Sønderborg

  Social Enhed
  Conni Bennetsen
  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

  Politiets opgave i forbindelse med projekt god løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Social Enhed. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler / sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes Social enhed og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og Social Enhed.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.  

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcenter Sønderborg
  Ydelsesteamet
  Holger Drachmanns Plads 5
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 8872 6400
   

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  -

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Kriminalforsorgen er den indsatte behjælpelig med opskrivning i relevante boligselskaber såfremt der er behov. Hvis indsatte ikke har fundet en passende bolig forud for løsladelsen kan henvendelse vedrørende kommunal akutbolig rettes til:

  Borgerservice
  Social Enhed
  Conni Bennetsen

  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Sønderborg Kommune, UU
  Berit Clausen
  Rådhustorvet 10
  6400 Sønderborg
  Mail: bcla@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Misbrugscenter Sønderborg
  Brorsonsgade 1
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 8872 4485
  Mail: mcs@sonderborg.dk
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  -

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Pågældendes egen læge.

 • KSP-samarbejdet

  Ansvarlig hos kommunen

  Tina Dreyer Boytang, KiF

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

   

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Ole Nordentoft Rasmussen og Jørn Johannsen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Under 18 år
  Sønderborg Kommune
  Ørstedsgade 53
  6400 Sønderborg
  Ole Nordentoft Rasmussen
  Mail: oras@sonderborg.dk

   

   

   

   

   

   

   

  Over 18 år
  Sønderborg Kommune
  Rådhustorvet 10
  6400 Sønderborg
  Jørn Johannsen
  Mail: jjos@sonderborg.dk

   

   

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

   

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Borgerservice
  Social Enhed
  Conni Bennetsen
  Tlf.: 8872 5203
  Mail: cben@sonderborg.dk  
  Sikker mail: raadhus@sonderborg.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Sønderborg Kommune
  Jørn Johannsen
  Tlf.: 8872 5087
  Mail: jjos@sonderborg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk