Rudersdal Kommune

Nedenfor finder du Rudersdal Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Rudersdal
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød

  Malene Eghoff
  Tlf.: 4611 3012
  E-mail: maeg@rudersdal.dk

  Feyza Sahin
  Tlf.: 4611 3052
  E-mail: fesa@rudersdal.dk

  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Malene Eghoff / Feyza Sahin

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Afdelingsleder Susan Natalie Taarsted Nielsen
  Tlf.: 4611 3045
  E-mail: sntn@rudersdal.dk

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice, Ydelsescenter
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøging om betaling af husleje sendes til
  Borgerservice, Ydelsescenter
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk  

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Jobcenter Rudersdal
  Tlf.: 4611 3012

  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Malene Eghoff

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Under 18 år

  Skole og familie
  Tlf.: 5611 4234
  Sikker mail: skoleogfamilie@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Jørgen Krebs  


  Øvrige
  Psykiatri og Handicap
  Tlf.: 4611 3320
  Sikker mail: psykiatrioghandicap@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Bitten Christensen

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Skole og familie
  Tlf.: 5611 4234
  Sikker mail: skoleogfamilie@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Jørgen Krebs  

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Rudersdal
  Tlf.: 4611 3012
  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Malene Eghoff
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der rettes telefonisk henvendelse til jobcentret 14 dage før løsladelse, så der kan laves aftale om , hvornår den løsladte kan komme til samtale i jobcentret.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Den ansvarlige jobkonsulent ellers rettes henvendelse til Malene Eghoff.  

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ved henvendelse til borgerservice, ansvarlig sagsbehandler eller Lone Lorentzen.
  Borgerservice, Lone Lorentzen
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved henvendelse til jobcentret. Gerne 14 dage før henvendelse. Borgeren skal som udgangspunkt iht. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats møde personligt op i jobcentret.
  Jobcenter Rudersdal
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød 

  Ansvarlig hos kommune

  Den ansvarlige jobkonsulent ellers rettes henvendelse til Malene Eghoff, Jobcenter Rudersdal
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved telefonisk henvendelse 14 dage før løsladelse kan der aftales tid til samtale i jobcentret. Der vil til samtalen blive lagt en beskæftigelsesrettet plan ift. igangsættelse af relevant aktiveringstilbud.
  Jobcenter Rudersdal
  Malene Eghoff
  Tlf.: 4611 3012

  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvarlig jobkonsulent ellers rettes der henvendelse til Malene Eghoff.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kontanthjælp
  Borgerservice, Ydelsescenter
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk

  Øvrige
  Udbetaling Danmark

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der rettes henvendelse til Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@rudersdal.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Det er den enkelte borgers eget ansvar at finde bolig. Alle borgere kan dog blive skrevet op på den akutte boligliste. Dette gøres enten via ansvarlig jobkonsulent i jobcenter eller sagsbehandler i Socialområdet.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenfor

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Der udarbejdes altid en jobplan, hvoraf den beskæftigelsesrettede/uddannelsesrettede indsats/plan for borgeren fremgår.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Det foregår ved koordinering med jobcentret, eller ved direkte henvendelse til UU-Sjælsø.


  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvarlig jobkonsulent ellers rettes der henvendelse til Malene Eghoff, Jobcenter Rudersdal

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Det foregår via Rusmiddelrådgivningen eller i forbindelse med samtale i jobcenter.

  Socialområdet
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød
  Tlf.: 4611 3320
  Sikker mail: social@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Bitten Christensen 

  Ansvarlig hos kommunen
  Den ansvarlige jobkonsulent eller konsulent hos Rusmiddelrådgivningen

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Egen læge. (Jobcenter vil altid kræve lægelig dokumentation for fritagelse for rådighed)
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Malene Eghoff
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenter Rudersdal
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød
  Malene Eghoff
  Tlf.: 4611 3012
  E-mail: maeg@rudersdal.dk
  Feyza Sahin
  Tlf.: 4611 3052
  E-mail: fesa@rudersdal.dk

  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Malene Eghoff / Feyza Sahin
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter Rudersdal
  Tlf.: 4611 3052
  Sikker mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Malene Eghoff

  eller

  Socialområdet
  Tlf.: 4611 3320
  Sikker mail: psykiatrioghandicap@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Bitten Christensen 

  Under 18 år
  Skole og familie
  Tlf.: 5611 4234
  Sikker mail: skoleogfamilie@rudersdal.dk
  Emnefelt: Att.: Jørgen Krebs  

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Malene Eghoff eller Bitten Christensen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk