Ringsted Kommune

Nedenfor finder du Ringsted Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ringsted Kommune
  Arbejdsmarkedscenter 
  Nørregade 100
  4100 Ringsted

   

  Afsnitsleder Tonie Brabrand
  Tlf.: 5762 6262

  Direkte tlf.: 5762 6074
  Mail: tbr@ringsted.dk

  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Tonie Brabrand

  Udslusningskoordinator
  Mentorkoordinator Linda Anette Nielsen
  Mail: amcmentor@ringsted.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@ringsted.dk  
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

  Samt

  Arbejdsmarkedscenter 
  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Linda Anette Nielsen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ansøgning udfyldes, underskrives af ansøger og sendes.

   

  18-29 år

  Ungeheden
  Sikker mail: ung-ydelse@ringsted.dk

  Over 30 år (samt førtidspensionister)
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: ydelse@ringsted.dk

  Med ansøgning vedlægges:

  • Dokumentation for huslejens størrelse og at huslejen afholdes af ansøger
  • 3 måneders kontoudtog og totaloversigt fra pengeinstitut

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  Afsonere/Tilsynsklienter samt § 78 fra 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Arbejdsmarkedscenter
  Mentorkoordinator Linda Anette Nielsen
  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Linda Anette Nielsen

  Handleplaner der ikke inkluderer beskæftigelse/uddannelse
  Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
  Socialformidler Sonja Kløcker
  Tlf.: 5762 6527
  Sikker mail: myndighedsenheden@ringsted.dk 
  Emnefelt: Att.: Sonja Kløcker

  Rådgivningscentret – misbrug
  Tlf.: 5762 7931 / 5762 7936
  Sikker mail: raadgivning@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Joan Thanning

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  § 78 - misbrugsbehandling

  Når der overvejes tilbud om alternativ afsoning med henblik på misbrugsbehandling inddrages misbrugsbehandling.
  Rådgivningscentret
  Nørregade 56
  4100 Ringsted
  Tlf.: 5762 7930
  Mail: raadgivning@ringsted.dk 

  For unge mellem 16-18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for God Løsladelse.
  Ved alternativ afsoning, tager Kriminalforsorgen initiativet. Ringsted Kommune skal godkende afsoningspladsen.

  Ungeenheden, Administrationen
  Sikker mail: ungeenheden@ringsted.dk

  For unge under 16 år
  Besked om koordinering sendes til
  Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for God Løsladelse.
  Ved alternativ afsoning, tager Kriminalforsorgen initiativet. Ringsted Kommune skal godkende afsoningspladsen.

  Børnecentret Ringsted Kommune
  Sikker mail: bornecenter@ringsted.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til

  Unge under 16 år
  Børnecentret Ringsted Kommune
  Sikker mail: bornecenter@ringsted.dk

  Fra 16 år
  Arbejdsmarkedscenter
  Mentorkoordinator Linda Anette Nielsen
  Tlf.: 5762 6451
  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Linda Anette Nielsen

  Når mødet ikke inkluderer beskæftigelse/uddannelse
  Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
  Tlf.: 5762 6527
  Sikker mail: myndighedsenheden@ringsted.dk  
  Emnefelt: Att.: Socialformidler Sonja Kløcker

  Hvis mødet vedrører misbrugsbehandling, skal Rådgivningscenteret også kontaktes - se afsnittet om misbrugsbehandling.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Hvis henvendelsen ikke inkluderer beskæftigelse/uddannelse

  Socialformidler Sonja Kløcker

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@ringsted.dk
  Emnefelt: Folkeregister

  og

  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Linda Anette Nielsen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen eller medarbejder i fængslet assisterer ansøger i at hente ansøgning om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Nedenstående dokumentation skal vedlægges ansøgning.
  Hvis muligt kan borgeren møde på Arbejdsmarkescentret og på forhånd tilmelde. Dette for at Ringsted Kommune har mulighed for at sikre at der kan ske udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde på Arbejdsmarkedscentret 7 dage før løsladelsen. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt: Vær opmærksom på, at der kan være behov for at søge om husleje som enkeltydelse den første måned efter løsladelse.

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (arbejdsdusør i fængslet, anden form for indtægt)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder forud for ansøgningen
  • Totaloversigt fra bank

   

  Borgeren får i forbindelse med tilmelding til Arbejdsmarkedscentret tid til samtale hos økonomisk sagsbehandler:
  Arbejdsmarkedscenter
  Nørregade 100
  4100 Ringsted

  Under 30 år
  Ungeenheden
  Nørregade 100
  4100 Ringsted

  Der vil ikke være mulighed for kontant udbetaling af forsørgelsesydelse, hvorfor borgeren skal have etableret en NemKonto, er der ikke en eksisterende Nemkonto skal denne oprettes umiddelbart efter løsladelsen.

  Ligeledes har kommunen ikke mulighed for at foretage Quick-udbetaling, hvis klienten henvender sig efter kl. 14.00.

  I de tilfælde, hvor Ringsted Kommune har lukket eller hvor borgere løslades om fredagen, gives der tilsagn om at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb op til kr. 400,- hvis borgeren står uden midler. Dette gælder kun for personer der skal modtage kontanthjælp. Ringsted Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  18-29 år
  Henvender sig på løsladelsesdagen til:
  Ungeenheden
  Nørregade 100
  4100 Ringsted
  Tlf.: 5762 8730
  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 10.00-15.00 (tlf.: 11.00-12.00)
  Fredag: 10.00-13.00


  Over 30 år 
  Retter på løsladelsesdagen henvendelse til:
  Arbejdsmarkedscenter
  Nørregade 100
  4100 Ringsted 
  Tlf.: 5762 6420
  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 10.00-15.00
  Fredag: 10.00-13.00

  Tilmelding til Arbejdsmarkedscentret vil ske i Frontekspeditionen, der også visiterer til personlig samtale med sagsbehandler.
  Hvis ansøgning om forsørgelse ikke medbringes eller er fremsendt elektronisk, udleveres ansøgning i Arbejdsmarkedscentret.

  Ansvarlig hos kommune
  Ungeenheden og Arbejdsmarkedscentret

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelsen sættes der fokus på borgerens arbejdsevne. Inden løsladelsen har rådgiveren fra Arbejdsmarkedscentret/Ungeenheden udarbejdet en jobplan, såfremt der er aftalt et aktiveringsforløb for borgeren. Eventuelt opfølgende møde aftales på løsladelsesmødet.
  Hvis det ikke har været mulighed for afholdelse af løsladelsesmøde fremsendes orientering om løsladelsesdato til nedenstående adresse/kontaktperson. Hvis der ikke meddeleles tid til personlig samtale inden løsladelsen, skal borgeren henvende sig personligt i Ungeenhed/Arbejdsmarkedscentret på løsladelsesdagen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Ungeenheden og Arbejdsmarkedscentret (socialformidler Linda Anette Nielsen)

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen eller fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om, at underskrive ansøgningsskema samt om at vedlægge nedenstående dokumentation:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (arbejdsdusør i fængslet, anden form for indtægt)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder forud for ansøgningen
  • Totaloversigt fra bank

  Borgere mellem 18-29 år skal på løsladelsesdagen rette henvendelse til Ungeenheden, Nørregade 100, 4100 Ringsted.
  Borgere over 30 år skal på løsladelsesdagen rette henvendelse til Arbejdsmarkedscentret, Nørregade 100, 4100 Ringsted. 
  Hvis ansøgning om forsørgelse ikke er fremsendt på forhånd, skal denne medbringes. Hvis dette ikke er muligt udleveres ansøgning på løsladelsesdagen. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se ovenfor.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Samme fremgangsmåde som ved ansøgning om forsørgelse ved løsladelse.
  18-29 år
  Ungeenheden
  Tlf.: 5762 8730 
  Direkte tlf.: 5762 8724
  Sikker mail: ung-ydelse@ringsted.dk

  Over 30 år
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 5762 6262 
  Sikker mail: ydelse@ringsted.dk

  Under 18 år
  Ved § 78 afsoning i Kriminalforsorgens pensioner er udgangspunktet for forsørgelsesdel, at det er forældrene, der er ansvarlige for dækning af økonomiske udgifter til deres barn.
  Hvis dette ikke er muligt, kan der være mulighed for støtte efter Servicelovens § 52. Ansøgning om dette skal fremsendes til Ungeenheden, Nørregade 100, 4100 Ringsted. Sikker mail: ungeenheden@ringsted.dk
  Vedrørende unge under 16 år skal ansøgning sendes til Børnecenter, Hækkerupvej 1, 4100 Ringsted. Sikker mail; bornecenter@ringsted.dk. Kontakt: faglig konsulent Hugo Faurskov

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 3 måneder før afklares borgerens boligsituation. Endvidere afdækkes borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.
  Via samarbejde mellem fængsel og Ringsted Kommune kan en løsningsmodel være at sikre borgerens opnotering på fælles venteliste for boligforeningerne i Ringsted Kommune.
  Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtigelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.
   

  Ansøgning om bolig efter sociale kriterier sendes til:
  Boligkontoret
  Amtssue Allé 71
  4100 Ringsted
  Birthe Feldager
  Tlf.: 5762 6099
  Sikker mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Feldager

  Ansvarlig hos kommunen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelsen din indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra indsatte til UU Vestsjælland.
  UU Vestsjælland sikrer, efter modtaget uddannelsesplan, at der laves aftale om samtale med den unge i forbindelse med løsladelsen.
  UU Vestsjælland samarbejder med Ungeenheden om indsatsen omkring uddannelsesplanerne, i de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse.


  Ansvarlig hos kommunen
  UU Vestsjælland
  Helle Søndergaard Poulsen
  Tlf.: 3010 6981
  Mail: helleja@uuvestsjaelland.dk  

  Ungeenheden
  Sikker mail: ungeenheden@ringsted.dk  

  For målgruppen over 30 år og andre der ikke hører ind under UU Vestsjælland, skal jobplan udarbejdes i samarbejde med Arbejdsmarkedscentret, hvis forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Kriminalforsorgen tager kontakt til Arbejdsmarkedscentret.
  Arbejdsmarkedscenter
  Tlf.: 5762 6412
  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Mentorkoordinator Linda Anette Nielsen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Der skal tidligst muligt tages kontakt til Misbrugsenheden i Ringsted Kommune.
   

  Rådgivningscentret
  Nørregade 56
  4100 Ringsted
  Tlf.: 5762 7930
  Mail: raadgivning@ringsted.dk
  Emnefelt: Misbrugsbehandling

  Pernille Holmark
  Tlf.: 5762 7931
  Mail: peho@ringsted.dk
  Gitte Kold
  Tlf.: 5762 7936
  Mail: gik@ringsted.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Leder af Rådgivningscentret for misbrug:
  Reinhold Schæfer
  Tlf.: 5762 7952
  Mail: res@ringsted.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere. -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
  Amtstue Alle 71
  4100 Ringsted
  Socialformidler Sonja Kløcker
  Tlf.: 5762 6527
  Sikker mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Sonja Kløcker

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Reinhold Schæfer
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ringsted Kommune
  Østre Parkvej 2E
  4100 Ringsted
  Reinhold Schæfer
  Mail: raadgivning@ringsted.dk 
  Emnefelt: Att.: Reinhold Schäfer
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jeanette Jonassen
  Mail: raadgivningen@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Jeanette Jonassen

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Arbejdsmarkedscenter 
  Tlf.: 5762 6262
  Sikker mail: arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
  Emnefelt: Att.: Tonie Brabrand

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Arbejdsmarkedscenter
  Afsnitsleder Tonie Brabrand
  Tlf.: 5762 6074
  Mail: tbr@ringsted.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk