Ringkøbing-Skjern Kommune

Nedenfor finder du Ringkøbing-Skjern Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Socialintegration

  Finderupsvej 9
  6900 Skjern

  Erika Sangmo
  Tlf.: 9974 1332
  Mail: erika.sangmo@rksk.dk (send ikke personfølsomme oplysninger, så benyttes sikkermail)
  Obs: På barsel indtil marts 2018. Ingen afløser i mellemtiden.

  Heidi Iversen
  Tlf.: 9974 1519
  Mail: h.iversen@rksk.dk (send ikke personfølsomme oplysninger, så benyttes sikkermail)

  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Iversen / Erika Sangmo
  Hvis der er tvivl om, hvor der skal rettes kontakt hen i kommunen, kan hovedkontakten altid benyttes.

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret & Heidi Iversen / Erika Sangmo

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Socialintegration
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Heidi Iversen / Erika Sangmo
  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9974 1936
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk  
  Emnefelt: Att.: Lone Skovdal

  Det kan tage kommunen 3 uger at behandle en huslejeansøgning.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Socialintegration
  Erika Sangmo
  Tlf.: 9974 1332

  Heidi Iversen
  Tlf.: 9974 1519

  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Iversen / Erika Sangmo

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er ikke truffet yderligere aftaler. Der kan også være tale om borgere som kommunen ikke har  kendskab til. For disse borgeres vedkommende, vil der komme koordineringsaftale såfremt borgeren ønsker det.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

   

  Handicap og Psykiatri
  Rødkløvervej 4
  6950 Ringkøbing
  Kirsten Villumsen
  Tlf.: 9974 1338 

  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Kirsten Villumsen

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Familie
  Dyrvigsvej 9
  6920 Videbæk
  Tlf.: 9974 1797
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Jytte Kvistgaard Vorager

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Kommunen vil gerne deltage i Løsladelsesmøder. Når det er muligt, vil kommunen gerne deltage i møder før end løsladelsesmødet – jo før des bedre. Hovedkontakten til kommunen kontaktes vedr. dette.

  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk  
  Emnefelt: Att.: Heidi Iversen / Erika Sangmo 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde, kan der laves aftaler via telefon, mail eller LYNC. 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Erika Sangmo og Heidi Iversen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret & Heidi Iversen / Erika Sangmo

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kommune benytter borger.dk. I særlige tilfælde kan det aftales med kommunen, at der kan sendes ansøgning med post. Kontakt i disse tilfælde hovedkontakten.
  Ansøgning om forsørgelse, må gerne sættes i gang tidligst muligt. Det er muligt for kommunen, at udbetale engangshjælp inden løsladelsen, men kontanthjælp kan først sættes i gang ved fremmøde.
  Gør gerne ved henvendelsen til kommunen opmærksom om, at det handler om aftalen om God Løsladelse, da sagen så opprioriteres.
  Kontanthjælpsansøgning og bankpapirer fra de sidste tre måneder kan sendes til Ydelseskontoret inden løsladelse.

  Beskæftigelse – Ydelseskontoret
  Tlf.: 9974 1936
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Lone Skovdal

  I forbindelse med fremmøde på Jobcenteret, kan der bevilges en § 31 udgang.
  Jobcenterets åbningstider
  Mandag: 9.30-17.00
  Tirsdag-fredag: 9.30-13.30

  Samtidig kan det være en fordel, hvis en Jobcentermedarbejder deltager i løsladelsesmødet.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Spørgsmålet drøftes på løsladelsesmødet.

  Ansvarlig hos kommune
  Beskæftigelse-Jobcenter
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.

  Ansvarlig hos kommunen
  Erika Sangmo og Heidi Iversen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler omkring dette punkt. Der henvises til øvrige punkter i aftalen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der kan laves aftale om aktivering på fx udslusningssteder og dermed også bevilges kontanthjælp. Det vil være nødvendigt at fremsende fremmødelister. 

  Psykiatri
  Handicap og Psykiatri
  Rødkløvervej 4
  6950 Ringkøbing
  Kirsten Villumsen
  Tlf.: 9974 1338
  Mette Andersen
  Tlf.: 9974 1070
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Kirsten Villumsen / Mette Andersen

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Ringkøbing-Skjern Kommune råder ikke over anvisningsboliger. Der skal derfor søges om bolig på almindelig vis.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Erika Sangmo og Heidi Iversen 

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  I forbindelse med løsladelsesmødet, skal der forinden taget kontakt til UU. Det afklares internt i Ringkøbing-Skjern Kommune om UU deltager i løsladelsesmødet.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Se ovenstående.

  Ansvarlig hos kommunen
  Erika Sangmo og Heidi Iversen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Det er vigtigt at kontakte misbrugscentret i så god tid som muligt op til løsladelsen. Misbrugscentret kan inviteres med til løsladelsesmøde. Dette skal Kriminalforsorgen gøre opmærksom på er relevant i forbindelse med aftalerne om mødet.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sundhedscenter Vest – Misbrugsbehandlingen
  Kirkegade 3
  6880 Tarm
  Henriette Pirchert
  Mail: henriette.pirchert@rksk.dk
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Henriette Perchert

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Hvis der er tale om unge under 18 år, vil det være Udrednings- og Behandlingsteamet i Børn og Familie som kommer på. For Rådgivningsenhedens medarbejdere, kan det være en stor fordel at vide hvad der er sat i gang, da en del af den videre behandling også kan være at støtte op om de aktiviteter som allerede er sat i gang.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Erika Sangmo og Heidi Iversen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Heidi Iversen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Socialintegration
  Finderupsvej 9
  6900 Skjern
  Heidi Iversen
  Tlf.: 9974 1519
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Iversen
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Socialintegration
  Erika Sangmo
  Tlf.: 9974 1332
  Heidi Iversen
  Tlf.: 9974 1519
  Sikker mail: sikkerpost@rksk.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Iversen / Erika Sangmo

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Socialintegration
  Marianne Gramstrup
  Tlf.: 9974 1456
  Mail: marianne.gramstrup@rksk.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk