Randers Kommune

Nedenfor finder du Randers Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Randers
  Regimentvej 10
  8930 Randers NØ
  Tlf.: 8915 7800

  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk
   

  Udslusningskoordinator
  Over 30 år:

  Charlotte Krog
  Tlf.: 8915 7259
  Mobil: 2030 6812

   

  Under 30 år:

  Mohammed Osman
  Tlf.: 8915 7904
  Mobil: 2911 0239

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Husleje
  • Koordinering
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Randers Kommune
  Tlf.: 8915 1515
  Sikker mail: randers.kommune@randers.dk

  Meddelelsen indeholder en meddelelse til folkeregistret, der sendes videre til folkeregistret og en meddelelse om borgerens forsørgelsesgrundlag, der fordeles til rette afdeling (folkeregister, kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension). Hvis forsørgelsesgrundlaget ikke er markeret, sendes meddelelsen til kontanthjælp.

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: randers.kommune@randers.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til  

  Pension
  Borgerservice, Pension
  Sikker mail: sikker_socialogarbejdsmarked@randers.dk

   

  Kontanthjælp eller andet

  Ydelseskontoret, Kontanthjælp
  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Jobcenter Randers
  Tlf.: 8915 7800
  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

  Over 1 år til løsladels
  For indsatte med længere afsoningstid end 1 år til eventuel prøveløsladelse, tager fængslet initiativ til koordinering af handleplan med Randers Kommune, senest 1 år før datoen for en eventuel prøveløsladelse 

   

  Under 1 år til prøveløsladelse
  Er der ved straffens iværksættelse mindre end 1 år til en eventuel prøveløsladelse, tages kontakt til kommunen senest 4 uger efter iværksat straf for at koordinere samarbejdet om handleplanen.

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Senest 4 uger efter prøveløsladelsen tager KiF kontakt til de relevante afdelinger om koordinering af handleplaner for den løsladte borger. Her indgås aftaler for det videre forløb, herunder hvem der gør hvad.

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -

   

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til

  -
   

  Unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med unge kriminelle under 18 år ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt For afsonere
  Ved behov for direkte kontakt til Familieafdelingen rettes henvendelse til Familieafdelingens kontaktperson i forhold til God Løsladelse:
  Familieafdelingen
  Dorte Broberg
  Odinsgade 1GB
  8930 Randers NØ
  Tlf.: 8915 1333
  Mobil: 5156 2333
  Mail: dorte.broberg@randers.dk 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Snarest muligt efter at det er afklaret, at den indsatte skal løslades efter endt straf, og senest 3 måneder før løsladelsestidspunktet, tager den handleplansansvarlige i fængslet initiativ til et løsladelsesmøde.

  Randers Kommune har som udgangspunkt ikke mulighed for at deltage i løsladelsesmøder i fængslerne. Møderne afholdes derfor ved at KiF Randers repræsenterer Kriminalforsorgen. Konkret tager fængslet kontakt til KiF Randers, der herefter indkalder den indsatte samt den sagsansvarlige i Randers Kommune til et løsladelsesmøde med henblik på at planlægge og aftale løsladelsen. Den sagsansvarlige i Randers Kommune sørger for, at alle relevante kommunale samarbejdspartnere deltager i mødet. Løsladelsesmødet afholdes hos KiF Randers eller på Randers Kommune.

  Såfremt fuldbyrdelsen sker senere end 8 uger før løsladelse, tages kontakt umiddelbart efter.
  Der skal på løsladelsesmødet så vidt muligt indgås aftaler om evt. indsatser i forhold til den indsattes helbred (fysisk, psykisk), bolig, uddannelsesmæssig/ beskæftigelsesmæssig situation, økonomi, netværk, misbrug/ igangværende misbrugsbehandling samt eventuelle andre relevante forhold.
  Der skal også indgås aftaler om, hvordan kommunen følger op på sagen.  

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se ovenstående

  Ansvarlig hos kommunen 
  Se ovenstående

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes
  Jobcenter Randers
  Tlf.: 8915 7800
  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Kontanthjælpsmodtagere
  Så snart fængslet kender tidspunktet for løsladelsen og senest 14 dage før løsladelse sender fængslet, med samtykke fra indsatte, udfyldte skemaer vedrørende kontanthjælp og aftale om handlekommuneansvar til kommunen.
  Skemaerne kan rekvireres fra kontanthjælp via mail: sikker_jobcenter@randers.dk og sendes til:
  Ydelseskontoret
  Regimentvej 1
  8930 Randers NØ

  Skemaet skal vedlægges engagementsoversigt fra banken (oversigt over alle bankindeståender).
  Kontanthjælp håndterer herefter sagsbehandlingen vedrørende engangshjælp, som vil være til disposition på løsladelsesdagen.

  Ved indsatte, der ikke tidligere har haft adresse i Randers Kommune behandles ansøgninger om udbetaling af engangshjælp, hvis der medsendes en kopi af en flyttemeddelelse til folkeregisteret i Randers Kommune vedrørende flytning til adresse i Randers Kommune.

  Dagpengeberettigede
  I de tilfælde, hvor den indsatte er dagpengeberettiget, har vedkommende mulighed for at søge om overlevelseshjælp, indtil vedkommende får udbetalt dagpenge.
  Ansøgningen sker ved at indsende en ansøgning om enkeltydelser til kontanthjælp jfr. ovenstående. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra kontanthjælp via mail: sikker_jobcenter@randers.dk

  Beskæftigelsessituation
  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med beskæftigelse ligger hos den hovedkontakten i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner.

  Ved behov for direkte kontakt til Jobcenter Randers rettes henvendelse til:
  Jobcenter Randers
  Regimentvej 10
  8930 Randers NØ 

  Over 30 år:
  Charlotte Krog
  tlf.: 8915 7259
  Mobil: 2030 6812

  Under 30 år:
  Mohammed Osman
  Tlf.: 8915 7904
  Mobil: 2911 0239 

   

  Ved § 31 udgang inden løsladelse laves en konkret aftale med jobcentret om, at den løsladte møder op i visitationen på jobcentret den dag, vedkommende bliver løsladt. I visitationen bliver vedkommende som alle andre placeret i en matchgruppe og visiteret til et tilbud hos en anden aktør.
  Handleplanen følger borgeren til den anden aktør i den udstrækning borgeren ønsker det.

  Kontakt til Visitationen

  Over 30 år:
  Charlotte Krog
  tlf.: 8915 7259
  Mobil: 2030 6812

  Under 30 år:
  Mohammed Osman
  Tlf.: 8915 7904
  Mobil: 2911 0239

  Efter henvendelsen på jobcentret på løsladelsesdagen møder den løsladte på 2. dagen i kontanthjælp, hvor udbetalingen af kontanthjælp forberedes.


  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Behov for koordinering
  Hvis der er behov for koordinering i forbindelse med varetægtsfængslede, kontaktes den hovedansvarlige i kommunen, som sørger for den videre koordinering internt i kommunen. 
  Jobcenter Randers
  Tlf.: 8915 7800
  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

  I forbindelse med løsladelse af varetægtsfængslede kontakter arresten, med samtykke fra indsatte, jobcentret telefonisk, så jobcentret er opmærksom på, at der er nu kommer en løsladt.

  Over 30 år:
  Charlotte Krog
  tlf.: 8915 7259
  Mobil: 2030 6812

  Under 30 år:
  Mohammed Osman
  Tlf.: 8915 7904
  Mobil: 2911 0239

  Bolig
  Varetægtsfængslede skal ikke sige boligen op, uanset hvor længe de sidder i varetægt.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Enhver borger i Randers, som vil melde sig ledig og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet skal henvende sig i Visitationen på Jobcentret Randers, Regimentsvej 10, 8930 Randers NØ. 

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  -

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  I forbindelse med anskaffelse af bolig er Kriminalforsorgen ansvarlig for at vejlede og bistå den indsatte med at finde en bolig.
  Den indsatte kan med fordel melde sig ind i de store boligorganisationer i Randers. Information om boligorganisationerne er samlet på www.randersbolig.dk.  
  Hvis det ikke lykkes den indsatte at finde en bolig, kan tages kontakt til Socialafdelingen, der vil hjælpe. Der må dog påregnes en ventetid.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Jobcenter Randers
  Tlf.: 8915 7800

  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Hvordan sikres at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med uddannelse ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner.

   

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Eksisterende behandling skal være aftalt og på plads ved løsladelse.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med misbrugsbehandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner.

  Ved behov for direkte kontakt til Center for Rusmiddelbehandling rettes henvendelse til:
  Rusmiddelcenter Randers
  Louise Søndergaard
  Gl. Hadsundvej 3 A
  8900 Randers C
  Tlf.: 8915 7798 / 2894 1601
  Mail: lbs@randers.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Ansvaret for koordinering i forbindelse med øvrig behandling ligger hos den sagsansvarlige i kommunen jfr. ovenstående punkt om koordinering vedrørende koordinering af handleplaner.

  Senest 4 uger før løsladelsen af en indsat efter endt straf, sikrer fængslet, at der er aftalt møde(r) for borgeren med de relevante afdelinger i kommunen på løsladelsesdatoen.

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Pia Bendtzen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Uddannelseshuset
  Pia Bendtzen
  Regimentvej 10D
  8930 Randers NØ 
  Mail: pb@randers.dk 
   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Charlotte Thygesen
  Mail: charlotte.thygesen@randers.dk
  tlf.: 8915 1515

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter Randers
  Sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk 

  For unge under 18 år rettes henvendelse til Familieafdelingen
  Marian Raaby
  Odinsgade 1GB
  8930 Randers
  Mail: marian.raaby@randers.dk

  For § 78 unge under 18 år rettes henvendelse Familieafdelingen Marian Raaby Odinsgade 1GB 8930 Randers tlf 8915197mail Marian. Raaby @Randers.dk

   

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Charlotte Krog
  Jobcenter Randers - Udviklingshuset
  Regimentvej 1D
  8930 Randers NØ
  Tlf.: 8915 7259
  Mobil: 2030 6812

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk