RNR-principperne

Et vigtigt element i Kriminalforsorgens arbejde med klienter er den indsats, der skal forebygge, at klienterne falder tilbage i kriminalitet. I fængslerne er det for eksempel programvirksomhed, uddannelse, misbrugsbehandling og arbejdstræning. I KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) arbejdes der med forebyggelse gennem tilsynsarbejdet.

RNR-principperne 
Kriminalforsorgen implementerer de såkaldte ”RNR-principper” i det daglige klientarbejde i perioden 2013-2016.  RNR-principperne er udviklet i Canada og baserer sig på omfattende kriminologisk forskning (se referencer nederst på siden). Oversat til dansk betyder RNR: risiko, behov og modtagelighed.

  • Risk (risiko) handler om, hvem der bør gennemgå en tilbagefaldsforebyggende indsats. Jo højere risiko for tilbagefald, jo mere intensiv indsats.
  • Need (behov) handler om, hvad den tilbagefaldsforebyggende indsats skal indeholde for at medvirke til at mindske klientens risiko for tilbagefald.
  • Responsivity (modtagelighed) handler om, hvordan de tilbagefaldsforebyggende indsatser skal gennemføres, så klienten kan tage dem til sig og drage nytte af dem.

RNR i tilsynsarbejdet
Den nye model for klientarbejde i KiF kombinerer risiko- og behovsvurdering med en struktureret samtalemetode, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Formålet er at fokusere på de omstændigheder hos klienten, som kan føre til kriminalitet (de såkaldte kriminogene behov). Det sker ud fra principperne om risiko, behov og modtagelighed.

Kriminalforsorgen bruger det canadisk udviklede risiko- og behovsvurderingsredskab LS/RNR. Det står for Level of Service/Risk Need Responsivity. Level of Service henviser til graden af støtte – altså hvilken og hvor meget støtte der skal til for bedst muligt hjælpe klienten til ikke at falde tilbage til kriminalitet.

I KiF er den strukturerede tilsynsindsats MOSAIK (Motiverende Samtaleintervention i Kriminalforsorgen) implementeret i det daglige tilsynsarbejde.

Et tilsyn består af jævnlige samtaler med en socialrådgiver fra KiF. Når tilsynet begynder, laver socialrådgiveren sammen med klienten en risiko- og behovsvurdering ud fra LS/RNR-redskabet. Denne vurdering danner grundlag for det videre arbejde og for målene med tilsynsindsatsen.

MOSAIK er en struktureret tilsynsmodel, der bygger på RNR-principperne. MOSAIK udgøres af en fast samtalestruktur og en række interventionsøvelser. Målet med MOSAIK er at skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder i leve et liv uden kriminalitet.

Hvorfor RNR?
RNR-principperne understøtter en nytænkning af Kriminalforsorgens forebyggende indsats og gør tilsynsindsatsen mere effektiv. Ved hjælp af LS/RNR inddeles klienterne i hovedgrupper, efter om deres risiko for tilbagefald er høj, mellem eller lav. Ressourcer og indsatser målrettes de personer, der har størst risiko og behov. Ved hjælp af MOSAIK sikres strukturerede tilsynssamtaler og en indsats, som er målrettet den enkelte klient.

Litteratur og forskning:

  • Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010): The Psychology of Criminal Conduct. Fifth Edition. Lexis Nexis Group, New Providence.
  • Bonta, J. & Andrews, D. A. (2007): Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation 2007-06. Her Majesty the Queen in Right of Canada.
  • Bonta, J. (2010): Understanding What Works i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 3, s. 281-295.
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen (2016): Delanalyse 1 vedrørende evaluering af RNR i KiF. Direktoratet for Kriminalforsorgen, april 2016. Rapporten kan downloades hér: http://www.kriminalforsorgen.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2frapport+analyse1_RNR.pdf

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk