RNR i fængslerne

Et vigtigt element i Kriminalforsorgens arbejde med klienter er den indsats, der skal forebygge, at klienterne falder tilbage i kriminalitet. I fængslerne er det for eksempel programvirksomhed, uddannelse, misbrugsbehandling og arbejdstræning. I Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) arbejdes der med forebyggelse gennem tilsynsarbejdet.

RNR-principperne
Kriminalforsorgen implementerer de såkaldte ”RNR-principper” i det daglige klientarbejde i perioden 2013-2016.  RNR-principperne er udviklet i Canada og baserer sig på omfattende kriminologisk forskning (læs mere om forskningen nederst på siden).

Oversat til dansk betyder RNR: risiko, behov og modtagelighed.

  • Risk (risiko) handler om, hvem der bør gennemgå en tilbagefaldsforebyggende indsats. Jo højere risiko for tilbagefald, jo mere intensiv indsats.
  • Need (behov) handler om, hvad den tilbagefaldsforebyggende indsats skal indeholde for at medvirke til at mindske klientens risiko for tilbagefald.
  • Responsivity (modtagelighed) handler om, hvordan de tilbagefaldsforebyggende indsatser skal gennemføres, så klienten kan tage dem til sig og drage nytte af dem.

RNR i fængslerne 
Kriminalforsorgen bruger det canadisk udviklede risiko- og behovsvurderingsredskab LS/RNR. Det står for Level of Service/Risk Need Responsivity. Level of Service henviser til graden af støtte – altså hvilken og hvor meget støtte der skal til for bedst muligt hjælpe klienten til ikke at falde tilbage til kriminalitet.

LS/RNR udarbejdes sammen med socialrådgiveren i starten af afsoningen. Vurderingen danner grundlag for, hvad de forebyggende indsatser i afsoningen skal indeholde, og for målene for afsoningen.

I 2016 afprøves den strukturerede indsats MOVE – mine mål min fremtid som et pilotprojekt i ét fængsel. MOVE er baseret på RNR-principperne. Det er et gruppeprogram, der bygger på  kognitiv adfærdsterapi, og som bruger afprøvede og virksomme metoder. Formålet med MOVE er at skabe motivation for forandring og styrke mulighederne for, at klienten kan leve et liv uden kriminalitet.

Med indsatsen MOVE bliver klienten allerede ved afsoningens start opmærksom på sine mål for fremtiden, og på hvilke nye holdninger og adfærd der kan bringe ham tættere på målene både under og efter afsningen.

Hvorfor RNR?
RNR-principperne understøtter en nytænkning af Kriminalforsorgens forebyggende indsatser. Ved hjælp af LS/RNR inddeles klienterne i hovedgrupper, efter om deres risiko for tilbagefald er høj, mellem eller lav. Ressourcer og indsatser målrettes personer med størst risiko og behov. I fængslerne tilbydes for eksempel programvirksomhed, uddannelse, misbrugsbehandling og arbejdstræning som forebyggende indsatser. Hvis klienten bliver prøveløsladt med vilkår om tilsyn, fortsætter han dette arbejde gennem tilsynsmodellen MOSAIK.

Litteratur og forskning:

  • Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010): The Psychology of Criminal Conduct. Fifth Edition. Lexis Nexis Group, New Providence.
  • Bonta, J. & Andrews, D. A. (2007): Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation 2007-06. Her Majesty the Queen in Right of Canada.
  • Bonta, J. (2010): Understanding What Works i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 3, s. 281-295.
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen (2016): Delanalyse 1 vedrørende evaluering af RNR i KiF. Direktoratet for Kriminalforsorgen, april 2016. Rapporten kan downloades hér: http://www.kriminalforsorgen.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2frapport+analyse1_RNR.pdf.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk