Rødovre Kommune

Nedenfor finder du Rødovre Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Rødovre Kommune

  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Relevant kontaktperson (findes under hvert punkt i samarbejdsaftalen)

   

  Udslusningskoordinator
  Rådgivnings- og Behandlingscentret
  Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice 

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Pia Friis - Økonomisk Team
  Tlf.: 3637 7048
  Sikker mail: rk@rk.dk 
  Emnefelt: Att.: Pia Friis

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Økonomisk Team
  Pia Friis
  Tlf.: 3637 7767
  Sikker mail: rk@rk.dk 
  Emnefelt: Att.: Pia Friis

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Rådgivnings- og Behandlingscentret

  Udslusningskoordinator Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  KiF skal sikre at tiden bliver overholdt iht. pkt. 11.
  Rådgivnings- og Behandlingscenter koordinerer handleplanerne med kommunens afdelinger, herunder Jobcenter.

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Under 18 år

  Børne- og Familieafdeling

  Michael Meyer
  Tlf.: 3637 7411 / 3637 7367
  Sikker mail: rk@rk.dk  
  Emnefelt: Att.: Michael Meyer
  Ved telefonisk kontakt finder administrative medarbejder rette rådgiver, som er ansvarlig for sagsbehandlingen. 

  Over 18 år 
  Rådgivnings- og Behandlingscenter herunder misbrugsbehandling og støttekontaktperson
  Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Surrogatfængslede og dømte unge under 18 år vil som hovedregel altid have en fast rådgiver i Børne- og Familieafdelingen. Hvis ikke vil Rødovre Kommunes visitationsteam varetage den akutte sagsbehandling og vurdere, om den unge skal videre visiteres til Kommunens undersøgelses- og foranstaltningsgruppe.
  Michael Meyer
  Tlf.: 3637 7411 / 3637 7367
  Sikker mail: rk@rk.dk  
  Emnefelt: Att.: Michael Meyer
  Ved telefonisk kontakt finder administrative medarbejder rette rådgiver, som er ansvarlig for sagsbehandlingen.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Rådgivnings- og Behandlingscentre

  Udslusningskoordinator Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen

   

  Rådgivnings- og Behandlingscentret koordinerer deltagerne til løsladelsesmødet og invitation skal fremsendte hertil. De enkelte afdelinger i kommunen prioriterer deltagelse i mødet.

  Kriminalforsorgen sikrer at mødet bliver indkaldt rettidigt iht. punkt 8. 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kriminalforsorgen sikrer at der bliver indkaldt til et alternativt møde fx telefonmøde eller videokonference. 
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Udslusningskoordinatoren fra Rådgivnings- og Behandlingscentret koordinerer deltagelse fra kommunens afdelinger. De enkelte afdelinger i kommunen prioriterer deltagelse i mødet.

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Rødovre Jobcenter
  Vigga Hassing Pedersen
  Tlf.: 3637 7033
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen 

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Den løsladte får et Grønt Kort i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige at kommunen tilstræber sig på at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk team samt Rådgivning- og Behandling.

  Rødovre Jobcenter
  Egegårdsvej 66,1
  2610 Rødovre
  Vigga Hassing Pedersen
  Tlf.: 3637 7033
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen 

  Ansøgning om forsørgelse, enkeltydelse, huslejebetaling under afsoning m.v.
  Pia Friis - Økonomisk Team
  Tlf.: 3637 7048
  Sikker mail: rk@rk.dk 
  Emnefelt: Att.: Pia Friis

  For borgere som ikke modtager forsørgelsesydelse
  Økonomisk Team
  Tlf.: 3637 7091
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Økonomisk Team

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Rådighedsvurdering finder sted under Jobcentrets visitation. Kriminalforsorgen kan anmode relevant sagsbehandler om at få ansøgningspapir fremsendt inden løsladelse.

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter og Økonomisk Team – Rådighedsvurdering kan finde sted 14 dage før løsladelse. Kriminalforsorgen kan bestille tid i Jobcentrets visitation.

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Den løsladte får et Grønt Kort i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige at kommunen tilstræber sig på at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk team samt Rådgivning- og Behandling.  
  Kriminalforsorgens kontaktperson bestiller tid i jobcentret.
  Rødovre Jobcenter
  Egegårdsvej 66,1
  2610 Rødovre
  Vigga Hassing Pedersen
  Tlf.: 3637 7033
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen 

  Se desuden kontaktpersoner i Jobcentret under punktet Uddannelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler i Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Den løsladte får et Grønt Kort i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige at kommunen tilstræber sig på at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk team samt rådgivning- og behandling. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Den løsladte får et Grønt Kort i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige at kommunen tilstræber sig på at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk team samt rådgivning- og behandling.  

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Kriminalforsorgen støtter den indsatte i at blive skrevet op i div. boligselskaber under indsættelsen. Kriminalforsorgen støtter den indsatte i at overveje at bosætte sig i egnsdele hvor det er realistisk at få en bolig.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Rødovre Kommune har ikke mulighed for at skaffe boliger til alle løsladte der ønsker at bosætte sig i kommunen. Ansøgning om bolig skal ske ved henvendelse til
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Boligservice

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Kriminalforsorgen tager kontakt til Jobcentret.

  Uddannelse og beskæftigelse – Unge mellem 18-29 år
  Mette Aaberg Petersen – Jobcenter Ungehus
  Tlf.: 3637 7693
  Mobil: 3076 9661
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Mette Aaberg Petersen
  Backup
  Bo Kjær Hansen – Jobcenter Ungehus
  Tlf.: 3637 7613
  Mobil: 3031 4537
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Bo Kjær Hensen

   

  Uddannelse og beskæftigelse – Voksne fra 30 år
  Jane Rønde Christensen – Jobcenter Voksne
  Tlf.: 3637 7606
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Ida Tangbæk Lindahl
  Backup
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Sagsbehandler i Jobcenter sikrer at der er indhentet samtykke hos den unge inden sagen drøftes med UU.
  Når den unge giver samtykke, udarbejdes fælles uddannelsesplan. Sagsbehandler i Jobcenter er tovholder i planen hvis den unge modtager forsørgelse fra kommunen, har mentorstøtte eller andre foranstaltninger i kommunen. 
  UU er tovholder i den unges uddannelsesopfølgning såfremt den unge starter uddannelse uden støtte fra kommunen.  

  Ansvarlig hos kommunen
  Kontaktperson i Kriminalforsorgen tager kontakt til UU vejleder og Jobcenter. UU og Jobcenter følger op på uddannelsesforløb.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Kriminalforsorgen sikrer at der tages kontakt til Rådgivning og behandling inden løsladelse.

   

   


  Rådgivnings- og Behandlingscenter herunder misbrugsbehandling og støttekontaktperson
  Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen 

  Ansvarlig hos kommunen

   


  Rådgivnings- og Behandlingscenter

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

   

   

  Kriminalforsorgen sikrer at der tages kontakt til Rådgivning og behandling inden løsladelse. 


  Rådgivnings- og Behandlingscenter herunder misbrugsbehandling og støttekontaktperson
  Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  Sikker mail: rk@rk.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Olsen 

  Ansvarlig hos kommunen
  Rådgivnings- og Behandlingscenter

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Social- og psykiatrichef Jens Damsø
  Rådhuset
  Rødovre Parkvej 150
  2610 Rødovre
  Mail: sopjd@rk.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Marianne Olsen
  Tlf.: 3637 9348
  E-mail: rk@rk.dk
   

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Personundersøgeren kontakter selv de relevante afdelinger i kommunen og indhenter de oplysninger der er nødvendig for personundersøgelsen. De relevante kontaktoplysninger findes under hvert punkt i samarbejdsaftalen.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Teamchef Vigga Hassing Pedersen sikrer at eventuelle ændringer til aftalen bliver fremsendt til Kriminalforsorgen.

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk